• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte warsztaty nt. wielkoskalowych systemów rozproszonych i warstwy pośredniej, Zurych, Szwajcaria

  20.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28-29 lipca 2010 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się czwarte warsztaty nt. wielkoskalowych systemów rozproszonych i warstwy pośredniej.

  Tegoroczna edycja warsztatów położy szczególny nacisk na propagowanie wymiany pomysłów między społecznościami teoretyków i specjalistów zajmujących się systemami na tematy związane z projektowaniem, wdrażaniem, wydajnością i zasadami wielkoskalowych systemów rozproszonych i przetwarzania w chmurze.

  W programie przewidziano następujące tematy:
  - spójność, niezawodność i odporności na błędy modeli infrastruktur przetwarzania w chmurze i wspierających je technologii (np. spójność zbieżna, transakcje, replikacja stan-maszyna);
  - nowatorskie organizowanie pamięci dla wielkoskalowych systemów (np. bazy danych no-SQL czy pamięć typu klucz-wartość), migawki i modele słabego wyodrębnienia, skalowane i elastyczne podejścia transakcyjne (np. minitransakcje), transakcje rozległe;
  - wielkoskalowe technologie infrastrukturalne (np. Chubby, Paxos, Zookeeper, usługi dla członków grupy, rozproszone rejestry);
  - wsparcie i modele programowania na potrzeby skalowalnych aplikacji i usług w chmurze (np. map-reduce, globalne systemy plików, pub-sub, przesyłanie pod adres grupowy, komunikacja grupowa);
  - narzędzia zarządzania mocą i innymi zasobami (np. wirtualizacja i konsolidacja, alokacja zasobów, wyrównywanie obciążenia, rozmieszczanie zasobów, trasowanie, szeregowanie);
  - narzędzia i modele poufności (np. cyfrowe zarządzanie tożsamością, szyfrowanie poufnych danych w chmurze, przepływ informacji w centrach obliczeniowych).

  Wydarzenie obejmie prezentacje przyjętych referatów oraz wykłady wybitnych przedstawicieli branży, którzy mówić będą na temat architektur najbardziej wymagających platform przetwarzania w chmurze na świecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  BPSC SA (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA) – spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów. Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

  System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów. Sage ERP X3 – zintegrowany, sieciowy system ERP firmy Sage Group. Łączy w sobie narzędzia analityczne i sprawozdawcze, narzędzia do kontroli finansowej, księgowej i zarządczej oraz do zarządzania działalnością (produkcja, zakupy, sprzedaż i magazyny). Usprawnia wymianę informacji pomiędzy partnerami w biznesie, w tym między innymi klientami, dostawcami i podwykonawcami. System przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 5000 pracowników. Skierowany do firm o rozproszonych lokalnych strukturach organizacyjnych oraz firm rozległych z międzynarodowymi centralami. Ma szeroki zakres funkcjonalności wsparty systemem obiegu dokumentów i narzędziami Business Intelligence.

  Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe.

  Lotus Domino WorkFlow – system zarządzania procesami. System Domino Workflow jest wyposażony w wizualne modele przepływów procesów, jakie mają miejsce w firmie. Praca odbywa się w trybie graficznym. Do realizacji systemów workflow używa się następujących komponentów wchodzących w skład Domino Workflow:

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej. Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) – to główny certyfikat dla specjalistów implementujących systemy baz danych Microsoft SQL Server i administrujących takimi systemami. Jest on odpowiedni dla osób, które opracowują projekty fizycznej bazy danych i logiczne modele danych, tworzą fizyczne bazy danych oraz usługi danych przy użyciu mechanizmu Transact-SQL, zarządzają bazami danych i utrzymują je, monitorują i optymalizują bazy danych oraz instalują i konfigurują serwer Microsoft SQL Server.

  Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Dodano: 20.07.2010. 18:12  


  Najnowsze