• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte warsztaty robotyki towarzyszącej, Bruksela, Belgia

  05.07.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 września 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się czwarte warsztaty robotyki towarzyszącej.

  Już czwarte z kolei spotkanie nadal koncentrować się będzie na problemach badawczych związanych z przyjęciem, włączeniem i adaptacją robotów towarzyszących jako społecznie-świadomych, pomocniczych urządzeń w domu lub pracy na rzecz poprawy warunków życia codziennego/pracy, komfortu i korzyści społecznych.

  Wykłady poświęcone będą ogólnym ramom tematycznym inżynierii robotyki towarzyszącej i integracji problemów badawczych. Omawiane będą następujące tematy:
  - komunikacja człowiek-robot, sprawność robota i rozumowanie przestrzenno-czasowe;
  - zdolność do współpracy i umiejętności koordynacyjne robotów umożliwiające pracę zespołową;
  - charakter socjalny robotów: integracja procesów, akceptowalność społeczna i schematy przyswajania;
  - zdolności uczenia się robotów;
  - przyszły Internet socjalności ludzi, robotów, rzeczy i usług;
  - robotyka towarzysząca, wymogi konwergencji i integracji technologicznej;
  - ewaluacja technologii asystujących oparta na dynamicznej relacji użyteczności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Planowanie trasy dotyczy robotów mobilnych, opisuje sposoby na szukanie trasy od punktu startowego do punktu końcowego i podzielone jest na dwa odrębne działy. W pierwszym dziale znajduje się wiele rozwiązań dla jednej klasy robotów mobilnych (robotów holonomicznych), w drugim dziale niewiele rozwiązań dla pozostałych klas.

  Pies pomocnik (ang. service dog), pies opiekun – typ psa towarzyszącego osobie niepełnosprawnej szkolony do wykonywania specyficznej pracy dla swojego opiekuna. Jego praca wymaga koncentracji w opiekunie, ignorowanie innych ludzi oraz sprawności w różnych niesprzyjających warunkach. Odpowiednio wyszkolony pies stanowi nieocenioną pomoc osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu trudności życia codziennego. ROS (Robot Operating System) – platforma programistyczna do tworzenia oprogramowania sterowania robotów. Jest zbiorem wielu bibliotek pozwalających na sterowanie, symulację pracy robota.

  Operacja – część procesu technologicznego obejmująca czynności wykonywane na jednym przedmiocie (lub zespole przedmiotów), na jednym stanowisku pracy przez jedną lub kilka osób (ew. zespół robotów), bez przerw na inne prace. Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Robotyka roju (od ang. swarm robotics) jest koncepcją istniejącą w robotyce, gdzie zamiast pojedynczego robota występuje rój robotów, które wspólnie są w stanie rozwiązać dany problem, np. dzięki zastosowaniu algorytmu mrówkowego.

  Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała (ur. 25 lipca 1936 w Urzędowie, zm. 16 lutego 2012) – polski profesor zwyczajny nauk technicznych. W latach 1975-1978 dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1978–1981 Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem AGH, od 1992 kierownik Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

  Polityka rodzinna – dająca się (względnie) wyodrębnić część polityki społecznej stanowiąca system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną na rzecz rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Człowiek zboczeniec – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które nie podpadały pod żaden z innych typów osobowości w jego koncepcji, tj. ludzi dobrze wychowanych, ludzi pracy czy ludzi zabawy, a które odchylają się od normalności, pełniąc nieodpowiednie dla siebie role. Jako normalność Znaniecki rozumiał takie przystosowanie jednostki do społeczeństwa, w którym zarówno działanie jednostki jest zgodne z normami przyjętymi w danym systemie kulturalnym i zachowanie jednostki względem innych osób w kręgach społecznych jest normatywnie uporządkowane.

  Dodano: 05.07.2010. 17:12  


  Najnowsze