• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja Brytyjskiego Biura ds. Badań Naukowych, Newcastle, Wlk. Brytania

  11.05.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 8 lipca 2011 r. w Newcastle, Wlk. Brytania, odbędzie się doroczna konferencja Brytyjskiego Biura ds. Badań Naukowych.

  Co roku Brytyjskie Biuro ds. Badań Naukowych (UKRO) organizuje wydarzenie poświęcone promocji finansowanych ze środków unijnych programów i zagadnień wdrożeniowych oraz prezentacjom przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

  Pośród uczestników spodziewani są rzecznicy unijni, kierownicy unijnych projektów naukowych, interesariusze ze środowiska naukowego i ustawodawcy. Będzie również możliwość sieciowania i nawiązywania kontaktów na potrzeby przyszłych przedsięwzięć naukowych. Tematy sesji będą następujące:
  - Działania Marie Curie i programy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN);
  - specyficzne obszary tematów "Możliwości" i "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego (7PR);
  - wątek "Przyszłe i Powstające Technologie" (FET) tematu Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (TIK);
  - 7PR a nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH);
  - możliwości w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP);
  - rozwój nowego Programu Badań Strategicznych Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT);
  - ostatnie prace Komisji Europejskiej nad kwestią karier naukowych w Europie;
  - zaangażowanie Wlk. Brytanii w bieżące i przyszłe, unijne programy badań naukowych i innowacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 11.05.2011. 15:26  


  Najnowsze