• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja nt. postępów w analizie i eksploatacji sieci społecznych, Odense, Dania

  18.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-11 sierpnia 2010 r. w Odense, Dania, odbędzie się edycja 2010 konferencji nt. postępów w analizie i eksploatacji sieci społecznych (ASONAM).

  Konferencja zgromadzi praktyków i naukowców z różnych dziedzin powiązanych z analizą i eksploatacją sieci społecznych. Przedmiotem dyskusji mają być pojawiające się trendy i potrzeby sektora, jak również wynik prac doświadczalnych i teoretycznych poświęconych analizie i eksploatacji sieci społecznych wraz z ich zastosowaniem w praktyce.

  Użytkownicy coraz bardziej postrzegają Internet jako społeczny kanał interakcji, wymiany doświadczeń i wiedzy, zajęć grupowych oraz budowania i ewoluowania społeczności. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania analizą i eksploatacją sieci społecznych w świecie nauki, polityki, bezpieczeństwa i biznesu.

  Badania sieci społecznych zapoczątkowane przez wspólnoty społecznościowe i biznesowe posunęły się znacząco naprzód wraz z rozwojem zaawansowanych technik badawczych. Korzystają one w dużym stopniu z portali społecznościowych, dzienników poczty elektronicznej, dzienników telefonicznych i komunikatorów internetowych, które są powszechnie analizowane za pomocą teorii grafów oraz technik uczenia maszynowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.). Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym. Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.

  Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.

  Analiza systemowa, to podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Ministrowie spraw społecznych i bezpieczeństwa socjalnego Islandii – członkowie rządu Islandii, kierujący ministerstwem spraw społecznych i bezpieczeństwa socjalnego (isl. Félags- og tryggingamálaráðuneytið). Do 2007 roku byli nazywani jedynie ministrami spraw społecznych.

  Dodano: 18.06.2010. 17:12  


  Najnowsze