• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dostarczanie zharmonizowanych informacji wysokiej jakości na podstawie danych z obserwacji Ziemi do roku 2015, Oxford, Wlk. Brytania

  04.10.2011. 09:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 października 2011 w Oxfordzie, Wlk. Brytania, odbędą się warsztaty pt. "Dostarczanie zharmonizowanych informacji wysokiej jakości na podstawie danych z obserwacji Ziemi do roku 2015".

  Podczas wydarzenia omawiane będą problemy związane z ustaleniem mapy drogowej kluczowych celów, która obejmie aspekty techniczne, koordynacyjne i zarządcze systemu QA4EO (Ramy kontroli jakości w obserwacji Ziemi).

  W tym celu program warsztatów koncentruje się na przykładach wdrażania kontroli jakości w przetwarzaniu danych, zwłaszcza na tym, jak pozyskiwać, konserwować i przedstawiać wysokiej jakości informacje. Przykłady pochodzić będą z całego wachlarza dyscyplin, od globalnego modelowania i systemów rozprowadzonych czujników do lokalnych układów monitorowania środowiska i małoskalowych obserwacji w terenie. Omawiane będą najlepsze praktyki w danych społecznościach oraz istniejące luki i udoskonalenia potrzebne do wdrożenia systemu QA4EO.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji. Baza Danych Topograficznych (znana też jako Topograficzna Baza Danych, TBD) – polski urzędowy system udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS). CAQDAS (akronim angielskiego terminu Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) lub krócej QDAS (Qualitative Data Analysis Software) – oprogramowanie wspomagające analizę danych jakościowych. Z oprogramowania tego rodzaju korzysta się w dużych badaniach socjologicznych stosujących metody jakościowe. Za pomocą CAQDAS analizuje się głównie dane tekstowe takie jak transkrypcje wywiadów, teksty prasowe czy notatki z obserwacji.

  Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby. Imperatyw jakości - niezmiennie stałe dążenie określonej firmy do osiągnięcia dość wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach jej działania oraz na wszystkich możliwych szczeblach zarządzania nią. Obecnie wysoka jakość każdego wyrobu jest główną podstawą wszelkiej konkurencji. Imperatyw jakości jest coraz bardziej podnoszony przez każdą współczesną firmę.

  Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć jako podręcznik jakości. Hipoteza upośledzenia, hipoteza handicapu – hipoteza zaproponowana w 1975 roku przez Amotza Zahaviego, która zakłada, że sygnały niosące informacje o wysokiej jakości biologicznej osobnika są wiarygodne dlatego, że w pewien sposób go upośledzają. Koszt takich sygnałów jest bowiem zbyt wysoki dla osobników nieuczciwie informujących o swojej jakości – dodatkowy „balast” powoduje, że tylko osobniki o wysokiej jakości genów mogą przeżyć, ponosząc jednocześnie ten wydatek.

  Jakość kształcenia – ciągły proces wartościowania (oceny, kontroli, zagwarantowania, prowadzenia i ulepszania) systemu kształcenia. Normy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością.

  4K – wysokiej jakości standard rozdzielczości filmów cyfrowych oraz grafiki komputerowej. Nazwa pochodzi od 4 tysięcy pikseli umieszczonych w pozycji horyzontalnej. 4K jest jakościowo dwukrotnie lepsza od powszechnie używanej jakości Full High-Definition. Obecnie wyróżniamy kilka różnych rozdzielczości kwalifikowanych z 4K:

  Polski system DO-RO (Dobra Robota) – system zarządzania jakością, mający za zadanie poprawę jakości wyrobów oraz wyników ekonomicznych przedsiębiorstw przy stopniowej, częściowej likwidacji wewnętrznej kontroli jakości i wprowadzeniu samokontroli pracowników. Audyt jakości – usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów (definicja według PN-ISO 8402).

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. SPOT 7 (fr. Satellite Pour l’Observation de la Terre, dosł. satelita obserwacyjny Ziemi) – sztuczny satelita obserwacji Ziemi, oferujący komercyjne zdjęcia terenu wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany przez Spot Image, firmę ulokowaną w Tuluzie, obecnie kontrolowaną przez grupę Airbus.

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową). ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.

  Dodano: 04.10.2011. 09:49  


  Najnowsze