• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drogowskazy Kariery dla studentów

  12.03.2010. 20:40
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  15 marca rusza III edycja Programu Drogowskazy Kariery. Uczestniczą w nim największe uczelnie państwowe i prywatne z Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Lublina, Szczecina Katowic, Wrocławia i Opola.

  Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów od 2008 r. Jego celem jest pomoc studentom w kreowaniu własnej kariery.

  "Poprzez nasze szkolenia - prezentacje branżowe, warsztaty i case studies, chcemy przybliżyć studentom specyfikę danej branży, wymagania stawiane osobom, które dopiero co stawiają w niej pierwsze kroki oraz wymagania stawiane specjalistom w tej dziedzinie" - mówi Jakub Ziółkowski, dyrektor krajowy Programu Drogowskazy Kariery. "Pokazujemy z jakimi zadaniami spotykają się profesjonalne grupy projektowe w firmach oraz umożliwiamy studentom rywalizację między sobą w case'ach zaproponowanych przez firmy partnerskie Programu, których specjaliści na końcu oceniają pracę żaków" - dodaje.

  Dobór branży dla każdej uczelni jest indywidualny. Tematyka szkoleń jest związana z odrębnymi ankietami przeprowadzonymi na uczelniach biorących udział w Programie.

  Jak podkreśla Ziółkowski, Program Drogowskazy Kariery daje możliwość skonfrontowania poglądów wybitnych specjalistów ze świata biznesu, nauki i polityki na temat obecnie panujących trendów na rynku pracy. "Podczas debat i paneli dyskusyjnych studenci mogą zadawać pytania zaproszonym gościom i niejednokrotnie mają szanse usłyszeć wiele ciekawych kwestii, na które wcześniej patrzyli inaczej, np. dotyczących systemu bolońskiego czy niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy w Polsce" - mówi Jakub Ziółkowski.

  Program Drogowskazy Kariery w zamierzeniu jego autorów ma być pomostem między studentami i pracodawcami. Dzięki Targom Praktyk i Pracy oraz ogólnopolskiej Internetowej Bazie Praktyk (www.drogowskazykariery.pl) studenci mają bezpośredni kontakt z konkretną firmą, która ich interesuje. Firma zaś może skontaktować się dokładnie z tymi studentami, którzy chcą w niej pracować lub mieć praktykę.

  Większość wydarzeń odbędzie się do 26 marca. Internetowa Baza Praktyk i Baza Wiedzy trwają cały rok.

  Honorowy Patronat nad Programem Drogowskazy Kariery objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów RP (biał. Стыпендыяльная праграма Ураду Рэспублікі Польшча імя Кастуся Каліноўскага пад патранатам Старшыні Рады Міністраў РП, Stypiendyjalnaja prahrama Uradu Respubliki Polszcza imia Kastusia Kalinouskaha pad patranatam Starszyni Rady Ministrau RP) – utworzony w marcu 2006 polski państwowy program pomocowy dla białoruskiej młodzieży. Początkowo przeznaczony dla studentów relegowanych z białoruskich uczelni z przyczyn politycznych, z biegiem czasu objął także osoby, które nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne i zaangażowanie w obronę demokracji i praw człowieka. Jest to największy w Europie program tego rodzaju. Merytorycznie koordynowany jest przez Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Dyrektorem i koordynatorem Programu, kierującym pracami biura i pracami komisji kwalifikujących kandydatów na studia, jest dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki. Program finansowany jest z budżetu państwa – w 2008 roku Minister Spraw Zagranicznych Polski przekazał na jego kontynuację 1,2 miliona euro. Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.

  pgAdmin – program do zarządzania i zwykłej pracy użytkownika z bazą danych PostgreSQL. Obecnie program jest oznaczony jako pgAdmin III. Jest to już kolejna, trzecia gałąź rozwojowa programu. Program posiada interfejs graficzny i jest dobrym zamiennikiem programu konsolowego psql. Aktualnie, z poziomu programu można m.in. administrować bazami danych, replikami baz danych, tworzyć wszelkie obiekty bazodanowe, wydawać zapytania oraz analizować plan zapytania prezentowany w postaci klasycznej lub graficznej. Oprócz tego z programem można pracować jak z zwykłym programem konsolowym. Program od wersji 1.10.0 wydawany jest na licencji BSD. Poprzednie wersje były wydawane na licencji artystycznej. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Poziom 2.0 – kulturalno-edukacyjny program dla młodzieży emitowany w TVP2. Autorami koncepcji programu i jego formatu są: Jakub Zańczak i Piotr Kajszczak. Jego współautorami - młodzi widzowie, którzy mogą przysyłać filmy nagrane telefonem, zaprezentować swoją muzykę i każdą inną formę twórczości i aktywności. Program początkowo był emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:15, jednak z powodu cięć kosztów od stycznia 2012 roku program został ograniczony do jednego odcinka tygodniowo w piątki o godz. 16.25. Od września do grudnia 2012 program był emitowany o godzinie 16.16, został skrócony do około 45 minut oraz przestał być nadawany na żywo. Z kolejnym sezonem planowano wystartować na wiosnę 2013. 18 marca 2013 roku na Facebookowym profilu programu pojawiła się informacja o zdjęciu programu z anteny. Rotex jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby powracające z Wymian Studenckich Rotary. Jest to relatywnie nowy koncept jednak kluby Rotex błyskawicznie pojawiają się w krajach uczestniczących w Wymianach Studenckich. Rotexy aktywnie uczestniczą w wielu lokalnych działaniach, jednak ich głównym celem jest pomoc wymieńcom (przyszłym studentom Wymian) w przygotowaniu się do wyjazdu za granicę oraz pomocy studentom z innych krajów (cudzoziemskim studentom wymian) poczuć się komfortowo w nowym otoczeniu i szkołach w goszczących ich krajach.

  Monografie FNP – seria wydawnicza Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach której wydawane są książki o tematyce humanistycznej i społecznej autorstwa polskich naukowców. Skład Rady Wydawniczej: Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki i Marek Ziółkowski.

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  program RECITE (ang. Regions and Cities for Europe - Recite) - program Regiony i Miasta dla Europy wspólnotowy program z zakresu polityki regionalnej i strukturalnej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej w 1991 r. Głównym celem programu jest zacieśnianie współpracy między regionami i miastami Unii Europejskiej, które liczą powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Program wspiera wymianę doświadczeń między władzami regionalnymi oraz ma na celu poprawę funkcjonowania samorządów lokalnych i regionalnych. Wspiera także projekty, które są specyficzne dla danego miasta lub regionu. Ma na celu także zaawansowaną wymianę informacji pomiędzy regionami i miastami oraz ochronę środowiska naturalnego w obszarach mocno zurbanizowanych. Pierwsza edycja programu zakończona została w 1997 r. Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

  Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Lista uczelni w Republice Południowej Afryki obejmuje reformę systemu szkolnictwa wyższego z 2004 roku. Jednym z działań reformatorskich było łączenie małych uczelni w większe instytucje i przemianowanie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na "uniwersytety" (wcześniej było kilka rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego). Krajowe uczelnie i technika które zostały połączone w większe ośrodki, a więc nie istnieją są wymienione na końcu artykułu. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Tachospeed – program służący do rozliczania i analizy czasu pracy kierowców na podstawie danych pobranych z tachografu cyfrowego i analogowego. Oprogramowanie Tachospeed funkcjonuje na podstawie wytycznych unijnego ustawodawstwa m.in. Rozporządzenia 561/2006 oraz Rozporządzenia 3821/85 wraz z aneksem 1b oraz na podstawie ustawodawstwa krajowego np. Ustawy o czasie pracy kierowców z 2004 roku oraz na podstawie umowy międzynarodowej AETR. Producentem programu jest polska firma Infolab sp. jawna z siedzibą w Tychach. Pierwsza wersja programu została stworzona w grudniu 2004 roku. Obecnie dostępny jest w kilkunastu wersjach językowych. Program dostępny jest z kilkoma modułami tj.: Digital, Analog, Inspector, PIP, Midas, STAT. Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów.

  Dodano: 12.03.2010. 20:40  


  Najnowsze