• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga międzynarodowa konferencja nt. innowacji w edukacji i zarzadzaniu, Rzym, Włochy

  30.11.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 25 lutego 2013 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. innowacji w edukacji i zarzadzaniu (Second International Conference on Education and Management Innovation, ICEMI 2013).

  W dzisiejszym szybko zmieniającym się i jednocześnie upodabniającym się świecie, zrównoważona innowacyjność jest koniecznością, nie tylko by się rozwijać, ale także by przetrwać. To samo można powiedzieć o szkołach i systemach edukacyjnych. Instytucje szkolnictwa, podobnie jak inne organizacje, wymagają stałego monitoringu w celu rozpoznawania obszarów potencjalnego doskonalenia. Aczkolwiek wdrażanie reform w szkolnictwie często nie przebiega prawidłowo. Prowadzi to do strat finansowych i zasobów ludzkich oraz do utraty potencjału.

  "Globalizacja" społeczeństwa prowadzi do konieczności stałego ponawiania oceny praktyk w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Z perspektywy edukacji można to interpretować jako potrzebę aktualizacji praktyk w celu pozostawania na bieżąco z międzynarodowymi badaniami i stałego dostosowywania się do krajowych potrzeb gospodarczych.

  Konferencja posłuży za forum do promowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie innowacji w edukacji i zarzadzaniu. Umożliwi również wymianę informacji naukowych między naukowcami, programistami, inżynierami, studentami i praktykami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Innowacji Technicznych – coroczna olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana w latach 2008-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, stowarzyszenia naukowe i naukowo – techniczne, wspólnie z wybranymi placówkami edukacyjnymi, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) - coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Różnego rodzaju akcje edukacyjne organizowane są przez szkoły, studenckie koła naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju instytucje. W Polsce w 2013 roku w działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowało się ok. 130 podmiotów. Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół (KKDS) - coroczna, ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół, organizowana od wiosny 1999 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej "Dyrektor Szkoły" (DS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) oraz Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej (OCEN). Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu.

  Ugo Mifsud Bonnici (ur. 8 listopada 1932), piąty z kolei prezydent Malty w latach 1994-1999. Deputowany do parlamentu od 1966. Minister edukacji (1987-1990), edukacji i spraw wewnętrznych (1990-1992), edukacji i zasobów ludzkich (1992-1994). Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

  Atheist Alliance International (AAI) stowarzyszenie organizacji ateistycznych założone w 1991 w celu "tworzenia i wspierania demokratycznych, ateistycznych społeczności" i współpraca z podobnymi grupami w celu promocji racjonalizmu przy pomocy edukacji. Nieoficjalnym celem jest zjednoczenie ateistów. Edukacja rozwojowa – dziedzina edukacji pokrewna do edukacji globalnej. Nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji. Wiele krajów UE, a nawet poszczególne organizacje i instytucje na swój sposób określają znaczenie tego pojęcia.

  Rada Edukacji Narodowej – działająca w podziemiu w latach 1982–1989 (wg innych źródeł powołana w 1984 roku) organizacja polska, wspierająca niezwiązane z polityką rządu PRL inicjatywy oświatowe: samokształcenie pedagogów, obrona nauczycieli, zwalnianych z powodu deklarowania poglądów niezależnych. W swoich publikacjach (m.in. "Zeszytach Edukacji Narodowej") rada krytykowała ówczesny system oświaty i opracowywała kierunek rozwoju szkolnictwa w Polsce. Na czele Rady Edukacji Narodowej stał Klemens Szaniawski. Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  ICCS – Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (International Catholic Conference of Scouting), forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta.

  Dodano: 30.11.2012. 16:37  


  Najnowsze