• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga międzynarodowa konferencja nt. technologii edukacyjnej w uczeniu się języków obcych - e-nnowacyjne uczenie się (FLiT), Nikozja, Cypr

  25.03.2013. 13:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 5 do 7 grudnia, 2013 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. technologii edukacyjnej w uczeniu się języków obcych - e-nnowacyjne uczenie się (FLiT) (The Second International Foreign Language Instructional Technology: E-nnovative Learning (FLiT) Conference).

  Wagi uczenia się języków obcych nie sposób przecenić. W świecie, który staje się coraz bardziej niezależny, nie możemy pozwolić sobie na bycie tylko jednojęzycznym. Sukces, zwłaszcza w życiu zawodowym, zależy w dużej mierze od umiejętności funkcjonowania jako członek globalnej wioski, w której używa się różnych języków. W tym kontekście technologia przychodzi z wielką pomocą, ułatwiając nauczanie oraz uczenie się języków obcych.

  Głównym tematem konferencji będzie technologia edukacyjna w uczeniu się języków obcych. Konkretnie uczestnicy zajmą się innowacyjnymi technologiami, z których można korzystać poza salą lekcyjną, a także najnowszymi badaniami naukowymi w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest wyższą uczelnią zawodową wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 285. Założycielem uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz, która była dyrektorem działającego do 2007 r. prywatnego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie. Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie. Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych.

  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (NKJO) we Wrocławiu (Foreign Language Teacher Training College Wrocław, Collège universitaire de formation des maîtres de langues étrangères de Wrocław, Fremdsprachenkolleg für Lehrerausbildung Wrocław) - szkoła wyższa we Wrocławiu, której założycielem jest Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Opiekę naukową i dydaktyczną nad założoną w 1990 roku uczelnią sprawuje Uniwersytet Wrocławski. Kolegium jest szkołą zawodową kształcącą nauczycieli języków obcych w specjalnościach: ELCL QA: European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech i wciąż trwa jego ekspansja na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA.

  European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) – międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech, planowane jest rozszerzenie obszaru działania na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA. Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (chiń. upr.: 北京外国语大学; pinyin: Běijīng Wàiguóyǔ Dàxué) – państwowa uczelnia wyższa w Pekinie, w Chinach, specjalizująca się w nauczaniu języków obcych, w tym rzadziej używanych; posiada duży wydział języków wschodnioeuropejskich; znajduje się tam najstarsza, do niedawana jedyna w Chinach polonistyka (drugą otwarto w 2009 roku w Harbinie). Jeden z dwóch najważniejszych uniwersytetów językowych w Chinach, dostarczający kadr dla chińskiej dyplomacji. Popularnie zwany Běiwài (chiń. upr.: 北外).

  Gramatyka kontrastywna (gramatyka konfrontatywna) zajmuje się porównywaniem gramatyk dwóch lub więcej języków w celu poznania lub uświadomienia sobie ich właściwości i różnic. Ma ona także zastosowanie w nauce języków obcych. Dzięki precyzyjnemu i dokładnemu opisowi podobieństw oraz różnic między językiem A i B, możliwe jest opracowanie takiego podręcznika języka A dla użytkowników języka B, który kładzie nacisk na różnice, pobieżnie tylko wspominając o podobieństwach.
  Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna prowadzącą kształcenie językowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference). Szkoła Języków Obcych prowadzi zajęcia nie tylko w zakresie głównych języków światowych i europejskich (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski), ale także w zakresie języków bardziej lokalnych (niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, portugalski). Szczególny akcent kładzie się na aspekty kulturowe, a w ofercie są także języki specjalistyczne (język/rejestr akademicki, język prawniczy, język biznesu, terminologia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych).

  Unschooling – forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia. Można spotkać się też z określeniami: naturalne uczenie się (natural learning), uczenie się prowadzone/kierowane przez dziecko (child-led learning, child-directed learning), uczenie się poprzez odkrywanie (discovery learning), radosne uczenie się (delight-led learning).

  Językoznawstwo ogólne to nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych.

  Polityka językowa – zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur. Języki świata – obecnie na świecie używa się ok. 6-7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych etnolektów jako odrębnych języków bądź dialektów. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej.

  Dodano: 25.03.2013. 13:17  


  Najnowsze