• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugi światowy kongres nt. oddziaływania na mitochondria, Berlin, Niemcy

  18.10.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 i 21 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się drugi światowy kongres nt. oddziaływania na mitochondria.

  W biologii komórek mitochondria to narządy wewnątrzkomórkowe otoczone błoną. Odgrywają one kluczową rolę w procesie starzenia się i wzrostu, co czyni je atrakcyjnym celem w ramach strategii podawania leków i przeciwutleniaczy. Nieprawidłowości w mitochondriach wiążą się z wieloma patologiami, takimi jak nowotwory, cukrzyca, choroby neurozwyrodnieniowe, migrena czy bezpłodność.

  Uczestnicy wydarzenia zajmą się pytaniem dlaczego i jak oddziaływać na mitochondria molekułami bioaktywnymi, lekami czy odżywkami w celu leczenia patologii i chorób przewlekłych oraz zapobiegania im. Tematem spotkania będą także zastosowania i ewentualne strategie w profilaktyce i leczeniu wielu chorób przewlekłych oraz patologii.

  Wydarzenie skupi interesariuszy zajmujących się wszelkimi aspektami badań nad mitochondriami, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni wyższych i instytutów badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nośniki oddziaływań - w teoriach kwantowych oddziaływania są przenoszone przez pewne cząstki zwane właśnie nośnikami oddziaływań lub kwantami oddziaływań. Istnieją dwie kategorie takich cząstek - rzeczywiste cząstki (przenoszące oddziaływania elementarne) oraz quasicząstki (pseudocząstki). Plazmon - jest pojęciem podobnym do genomu, określa geny znajdujący się poza jądrem komórki, który odpowiada za niektóre cechy osobnika. Geny należące do plazmonu znajdują się w takich organellach, jak mitochondria i chloroplasty. Dziedziczą się tylko po matce. Endosymbioza pierwotna, eukariotyczne organella, jak mitochondria i chloroplasty powstały w wyniku symbiotycznego związku między wiekszymi komórkami heterotroficznymi, a mniejszymi autotrofami, które wchłonięte na drodze fagocytozy zaadoptowały się jako organella.

  Oddziaływania podstawowe (fundamentalne) – oddziaływania fizyczne obserwowane w przyrodzie, nie dające się sprowadzić do innych oddziaływań. FtsZ - białko, prokariotyczny homolog tubuliny. Homologiczny w granicach 10-18% na poziomie aminokwasów, jego struktura trzeciorzędowa jest bardzo podobna do struktury tubuliny. Jego polimeryzacja jest zależna od obecności GTP. Występuje u większości bakterii i Archae, a także w plastydach oraz w mitochondriach niektórych eukariotów.

  Piotr Słonimski (ur. 9 listopada 1922 w Warszawie, zm. 25 kwietnia 2009 w Paryżu) – francuski genetyk polskiego pochodzenia, pionier badań nad genetyką mitochondriów. Oddziaływania boczne w adsorpcji oznaczają oddziaływania między cząsteczkami adsorbatu (adsorbat-adsorbat) w przeciwieństwie do oddziaływań pionowych, oznaczających oddziaływania adsorbat-adsorbent. Oddziaływania boczne mogą być niespecyficzne (np. w izotermie Fowlera-Guggenheima lub izotermie Hilla-deBoera) lub specyficzne, np. o charakterze wiązań wodorowych lub asocjacji cząsteczek jak w przypadku izotermy Kisielewa.

  Oddziaływanie słabe jest jednym z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe. Przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek: bozonów naładowanych (W i W) oraz bozonu neutralnego (Z). Jest odpowiedzialne za rozpad beta i związaną z nim radioaktywność oraz za rozpad np. mionu i cząstek dziwnych. Siła oddziaływania słabego jest 10 razy mniejsza niż siła oddziaływania silnego. Jest zbyt słabe, by połączyć leptony w większe cząstki, tak jak oddziaływania silne łączą w hadronach kwarki. Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.

  Oddziaływania hydrofobowe – polegają na łączeniu się grup hydrofobowych, w celu ochrony cząsteczki przed oddziaływaniem na nie cząsteczek wody. Oddziaływanie to odpycha cząsteczki wody. Jest to bardzo szczególne oddziaływanie, ponieważ najczęściej rozpuszczalnikiem jest woda.

  Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie. Ponadto poszczególne elementy układów supramolekularnych mogą także być połączone za pomocą klasycznych wiązań kowalencyjnych, ale, w odróżnieniu od "klasycznej" chemii organicznej, chemia supramolekularna skupia się na słabych oddziaływaniach niekowalencyjnych.

  Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne.

  Dodano: 18.10.2011. 15:49  


  Najnowsze