• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej i sieci, Uppsala, Szwecja

  17.11.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 marca 2011 r. w Uppsali, Szwecja, odbędą się drugie, międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej.

  W ciągu ostatniej dekady obserwuje się coraz szersze wykorzystywanie rozwiązań analityki biznesowej (BI). Umożliwiają one przedsiębiorstwom i jednostkom przeszukiwanie, interpretowanie i analizę danych biznesowych, aby podejmować przemyślane decyzje.

  Niemniej pojawia się nowy trend, w którym aplikacje BI nie ograniczają już swojej analizy do danych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Co raz częściej czerpią również dane z zewnątrz, tj. z Internetu, i uzupełniają wewnętrzne dane przedsiębiorstwa informacjami o wartości dodanej, aby zapewnić pełniejszy obraz dynamiki współczesnego biznesu. Jednocześnie aplikacje analityki biznesowej przechodzą również z wewnętrznych systemów informatycznych przedsiębiorstwa na platformy usługowe w Internecie.

  Wydarzenie stworzy również forum wymiany pomysłów na to, jak przełożyć ogromne ilości danych dostępnych w Internecie na aplikacje BI, jak zastosować sieciowe metody i techniki inżynierii do projektowania aplikacji BI oraz jak wykorzystać wiedzę BI w projektowaniu aplikacji internetowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz. Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:

  Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu. SAP Business One – zintegrowany system informatyczny bazujący na wzorcach biznesowych klasy ERP. Dzięki temu daje dostęp do danych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwala kontrolować procesy biznesowe w przedsiębiorstwie.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Separacja funkcjonalna – jeden ze sposobów oddzielania pewnych elementów przedsiębiorstwa, w celu zwiększania konkurencji na rynku – obok: separacji strukturalnej (fizyczny podział na dwa odrębne przedsiębiorstwa, należące do jednego właściciela) i separacji własnościowej (sprzedaż części przedsiębiorstwa innemu właścicielowi). Separacja funkcjonalna polega na wydzieleniu w ramach tego samego przedsiębiorstwa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, z których każda zajmuje się świadczeniem innych usług.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp. Wizja przedsiębiorstwa (ang. company vision) obraz, wyobrażenie firmy w przyszłości - mglisty (kierunkowa wizja przedsiębiorstwa), lub konkretny (całościowa wizja przedsiębiorstwa).

  Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (ang. TSR - Total Shareholder Return) – wskaźnik ekonomiczny łączący wewnętrzne i zewnętrzne podejście do analizy przedsiębiorstwa. Określa stopę zwrotu inwestorów z posiadania akcji danego przedsiębiorstwa w danym okresie. Jest to zatem dobry miernik przyrostu wartości dla akcjonariusza.

  QlikTech – producent oprogramowania Business Discovery, systemów Business Intelligence umożliwiających kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, producent platformy QlikView. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Radnor, w Pensylwanii (USA). QlikView łączy cechy dynamicznej prezentacji, natychmiastowego operowania danymi oraz analizy danych w czasie rzeczywistym.

  Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć owe decyzje. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie można podzielić generalnie na decyzje długo- i krótkoterminowe. Inwestycje są zaliczane do decyzji długoterminowych, natomiast decyzje krótkoterminowe to np. uregulowanie aktualnych należności, czy wypłacenie dywidendy. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest maksymalizacja dochodów właścicieli.

  Dodano: 17.11.2010. 15:26  


  Najnowsze