• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. analizy statycznej i biologii systemów, Wenecja, Włochy

  24.06.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 września 2011 r. w Wenecji, Włochy, odbędą się drugie, międzynarodowe warsztaty nt. analizy statycznej i biologii systemów.

  Wiele modeli biologicznych charakteryzuje się wysoką złożonością kombinatoryczną. Proponowano już rozmaite metody radzenia sobie z tą złożonością. Niektóre z nich są nieformalne i potwierdzane eksperymentalnie. Z kolei statyczne metody skalowalne oparte na analizie są w stanie zapewnić formalną charakterystykę tego, co stanowi przedmiot obliczeń. Automatyczne, łatwe do powtórnego wykorzystania i zapewniające formalne kryteria trafności, analizy statystyczne mogą pomóc w projektowaniu i testowaniu modeli w kontekście danych eksperymentalnych oraz w przewidywaniu zachowania systemu będącego przedmiotem modelowania.

  Warsztaty mają na celu pobudzenie dyskusji i współpracy między biologami (specjalistami od modelowania), informatykami (zajmującymi się analizą statyczną) i ekspertami w dziedzinie matematyki stosowanej wokół projektowania i stosowania metod analizy statycznej w modelach biologicznych. W czasie wydarzenia mają zostać poruszone następujące tematy:
  - wyzwania związane z wąskimi gardłami analizy statycznej na potrzeby modeli biologicznych;
  - nowe ramy analizy statycznej;
  - doświadczenia z modelowaniem przy wykorzystaniu analizy statycznej;
  - metody nieformalne (które mogą stać się kandydatami do formalizacji i automatyzacji).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Profiler: Profilowanie – w inżynierii oprogramowania forma dynamicznej analizy programu (w przeciwieństwie do statycznej analizy kodu). Polega na badaniu zachowania programu używając informacji zdobytych podczas jego wykonywania. Astek (Analiza STatytstyczna Danych EKsperymentalnych) – język programowania opracowany w Instytucie Maszyn Matematycznych z Warszawy i zrealizowany dla komputerów ZAM-41 pracujących pod systemem operacyjnym stosowanym na tych komputerach: SO-141. Język przeznaczony był do statystycznej analizy: statycznej i dynamicznej, danych eksperymentalnych. W języku tym dokonywano opisu oraz obróbki danych uzyskanych z rzeczywistego procesu. Można było wykorzystywać metody: regresji, korelacji, analizy widmowej. Na język składał się zbiór instrukcji obejmujący operacje dotyczące działania na zbiorach, operacje arytmetyczne, operacje logiczne umożliwiające między innymi podejmowanie decyzji i selekcji danych pomiarowych, parametrów, czy wariantów analizy, oraz instrukcje specjalne obejmujące elementy analizy statystycznej, w tym między innymi operacje dotyczące wspomnianych wyżej metod analizy, tj. instrukcje: REGRESJA, KORELACJA, FTEST (test F. Fishera), FFT (Fast Fourier Transform), WIDMO i inne. Używany był w Polsce między innymi w instytutach związanych z przemysłem chemicznym. Chemometria - dział chemii zajmujący się wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych w analizowaniu danych chemicznych. Metody chemometryczne mogą również służyć do analizy danych: fizycznych, medycznych i wszelkich innych. Chemometrię stosuje się do projektowania lub wyboru optymalnych procedur eksperymentalnych, aby pozyskać maksimum informacji poprzez analizę danych a także w celu nabywania wiedzy u układach (systemach) chemicznych i nie tylko chemicznych.

  Algorytm całkowania wstecznego to podobnie jak algorytm linearyzacji statycznej sposób na sterowanie manipulatorem elastycznym. Studium wykonalności (ang. feasibility study) - składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej.

  Zastosowanie liczb zespolonych - umożliwia uproszczoną analizę obwodów elektrycznych prądu przemiennego. Możliwe jest to dzięki algebralizacji równań różniczkowo-całkowych poprzez odwzorowanie przebiegów prądu i napięcia w postaci funkcji symbolicznej. Stwarza to możliwość analizy obwodu prądu przemiennego z wykorzystaniem metod używanych podczas analizy obwodów prądu stałego, a więc metody potencjałów węzłowych, metody prądów oczkowych, twierdzenia Thevenina-Nortona itd. Metoda MTM-1 jest metodą podstawową analizy ruchów elementarnych, która powstała jako pierwsza z metod MTM. Celem zastosowania tej metody jest modelowanie każdego manualnego przebiegu pracy za pomocą koniecznych ruchów podstawowych. Każdemu ruchowi podstawowemu przyporządkowana jest, w zależności od wielkości wpływających, wartość czasu normatywnego. MTM-1 jest systemem stosowanym w produkcji masowej i wielkoseryjnej, w pracach typowo rutynowych, gdzie o oszczędności czasowej decydują już ułamki sekund. Metoda MTM-1 należy do systemu bloków procesowych MTM. Wykorzystanie tej metody analizy ruchów elementarnych wspiera zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych.

  Ultrakrótki okres – w ekonomii stanowi teoretycznie wyznaczany okres, w którym wszystkie czynniki produkcji mają charakter stały, co oznacza, że podmiot gospodarczy nie ma wpływu na żadne nakłady, ceny ani wielkość produkcji. Okres ultrakrótki jest podstawą statycznej analizy ekonomicznej. Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  FxCop to darmowe narzędzie firmy Microsoft do statycznej analizy kodu programów napisanych dla platformy .NET, sprawdzające zgodność z wytycznymi .NET Framework Design Guidelines. W przeciwieństwie do Lint dla języka C FxCop analizuje skompilowany kod pośredni, a nie kod źródłowy. Narzędzie potrafi wykryć ponad 200 różnych defektów w następujących kategoriach:

  STATISTICA - zintegrowany pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego wydany przez firmę StatSoft. STATISTICA daje szeroki wybór procedur analizy i zarządzania danymi, zapewnia także wizualizację wyników analizy oraz generowanie raportów.

  Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych. Analiza zależnościowa – podobnie jak analiza frazowa, typ analizy języka naturalnego, w którym struktura badanego zdania determinowana jest poprzez relacje zachodzące pomiędzy wyrazami znaczącymi, a im podrzędnymi. Cechą charakterystyczną analizy zależnościowej jest to, że nie wymaga ona ścisłego szyku zdania do określenia jego struktury. W omawianym modelu analizy zależności grupowane są według podziału na części mowy.

  Dodano: 24.06.2011. 17:17  


  Najnowsze