• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. konstruktywnej analizy kanałów bocznych i bezpiecznych projektów, Darmstadt, Niemcy

  03.12.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24-25 lutego 2011 r. w Darmstadt, Niemcy, odbędą się drugie, międzynarodowe warsztaty nt. konstruktywnej analizy kanałów bocznych i bezpiecznych projektów.

  Analiza kanałów bocznych (SCA) i ataki na implementacje stały się ważną dziedziną badań na uczelniach wyższych i w przedsiębiorstwach. Szczególnie interesująca jest konstruktywna analiza kanałów bocznych, bowiem skuteczne ataki wspierają powiązany i zorientowany na cel proces projektowania.

  Aby zwiększyć odporność implementacji kryptograficznych na etapie projektowania, konstruktywne ataki i techniki analizowania mogą służyć za miernik jakości w celu optymalizacji procesu projektowania i programowania.

  Warsztaty posłużą za platformę dla naukowców, akademików i przedsiębiorców w celu zaprezentowania swoich prac i bieżących tematów badawczych. Stworzą również okazję do spotkania ekspertów i nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany informacji między profesjonalistami z branży.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obiektowość (ang. object-orientation) – koncepcja (paradygmat) bardzo chętnie obecnie wykorzystywana w informatyce, bazująca na pojęciach klasy i obiektu. Upraszcza proces projektowania, tworzenia i testowania systemów informatycznych. Obiektowość może być realizowana na różnych etapach cyklu życia systemu informatycznego, m.in. na etapie analizy (analiza obiektowa), projektowania (projektowanie obiektowe) i implementacji (programowanie obiektowe). W efekcie możliwe jest tzw. "bezszwowe" (seamless) przechodzenie pomiędzy poszczególnymi fazami projektu, a rezultaty dotychczasowych prac (wykonanych w ramach poprzedniej fazy) mogą zostać wykorzystane na kolejnym etapie bez pracochłonnej lub (często) jakiejkolwiek obróbki. Kanały logiczne, transportowe i fizyczne używane w UMTS to pojęcia wykorzystywane dla potrzeb projektowania i opisu sieci radiowych budowanych w tym standardzie. Są one traktowane jako interfejsy pomiędzy warstwami protokołów służącymi do przygotowania danych do wysłania w sieci radiowej (lub do odzyskania danych z informacji, która została odebrana z sieci radiowej). Chemometria - dział chemii zajmujący się wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych w analizowaniu danych chemicznych. Metody chemometryczne mogą również służyć do analizy danych: fizycznych, medycznych i wszelkich innych. Chemometrię stosuje się do projektowania lub wyboru optymalnych procedur eksperymentalnych, aby pozyskać maksimum informacji poprzez analizę danych a także w celu nabywania wiedzy u układach (systemach) chemicznych i nie tylko chemicznych.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp. Kanałopatie – choroby wywoływane przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują. Kanałopatie mogą być wrodzone (wynikające z mutacji genu lub genów) lub nabyte (często wynikające z autoagresji ataku na kanał jonowy).

  Chemiczna analiza jakościowa związków organicznych to proces mający na celu ustalenie rodzaju (a także struktury) badanego organicznego związku chemicznego. Różne metody analizy pozwalają na osiągnięcie różnych rezultatów i wniosków dotyczących przede wszystkim: Kanał Sicieński – kanał wodny, zabytek techniki na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Kanał nawadniający długości ok. 22 km, dziś na znacznej długości suchy.

  System pseudowiązany - sposób rozwiązania podziału na przęsła w nawach bocznych w kościele bazylikowym, w którym jest on niejednoznaczny: od strony nawy głównej sklepienie opiera się w dwóch miejscach, a od strony ścian bocznych w trzech. Można go widzieć jako kompromis między systemem wiązanym i systemem przechodzącym. Układ taki zastosowano na przykład w katedrze w Kwidzynie. Internationale Bauausstellung (IBA, Interbau) – instrument planowania miejskiego i projektowania urbanistycznego w Niemczech – międzynarodowa stała wystawa budowlana prezentująca najnowsze osiągnięcia na polu architektury, planowania przestrzennego i projektowania miejskiego, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla przyszłych realizacji.

  PESTEL – (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) – analiza mająca na celu ocenę środowiska makroekonomicznego firmy. Jest bardzo pomocna przy podejmowaniu wielu strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa, jak np. wejście na rynek zagraniczny, czy kreowanie planów długookresowych. Pomaga przy kreowaniu analizy SWOT przez wskazanie możliwych szans oraz zagrożeń. Jest rozszerzeniem analizy PEST (Political, Econimic, Social, Technological). Polega na opisie wpływów na daną firmę następujących obszarów:

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Kanał internetowy (lub Kanał informacyjny) to format danych (zazwyczaj XML ale może być inny, np. JSON) wykorzystywany do dostarczania użytkownikom często aktualizowanych treści. Kanały informacyjne są dostępne użytkownikom do subskrypcji. Zwykle użytkownik subskrybuje wiele kanałów, aby uzyskać dostęp do sumy ich informacji. Kanał przerzutowy Nysa-Oława, zwany na poszczególnych odcinkach Kanałem Pępickim lub Kanałem Psarskim – budowla hydrotechniczna mająca na celu przerzucić masy wody z koryta Nysy Kłodzkiej do koryta Oławy.

  Kanał Finow (niem. Finowkanal) – kanał o długości około 32 km położony w Brandenburgii, Niemcy wschodnie w powiecie Barnim. Jest jedną z najstarszych istniejących sztucznie utworzonych dróg wodnych w Europie. Został wybudowany w 1605 i połączył Odrę z Hawelą. Utracił swoje znaczenie gospodarcze po wybudowaniu w 1914 kanału Odra-Hawela.

  Dodano: 03.12.2010. 16:26  


  Najnowsze