• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. zmienności w architekturze oprogramowania, Helsinki, Finlandia

  05.04.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się drugie, międzynarodowe warsztaty nt. zmienności w architekturze oprogramowania.

  Zmienność to zdolność systemu oprogramowania lub artefaktu do dostosowywania się do konkretnego kontekstu w uprzednio zaplanowany sposób. Wiele z dzisiejszych systemów oprogramowania zostało zbudowanych z myślą o zmienności, a przykładem niech będą linie produktów, samodostosowujące się systemy, otwarte platformy i systemy z dynamiczną kompozycją usług . Zważywszy na fakt, że architektura oprogramowania stanowi punkt odniesienia dla wielu działań programistycznych, zmienność można postrzegać jako pierwszoplanowe i przekrojowe zagadnienie architektury oprogramowania.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i praktyków zainteresowanych tą dziedziną. W programie przewidziano następujące, konkretne tematy:
  - zmienność w architekturze oprogramowania jako zagadnienie przekrojowe;
  - rola zmienności w wiedzy o architekturze i decyzjach programistycznych;
  - architektury referencyjne systemów o wysokiej zmienności;
  - schematy, style i taktyki architektury na rzecz zmienności;
  - zgodność, identyfikowalność i ewolucja w kontekście zmienności architektury oprogramowania;
  - obsługa zmienności od wymagań po architektury i w całym cyklu życiu oprogramowania;
  - zmienność w systemach i architekturach samodostosowujących się;
  - zmienność w architekturze linii dynamicznych produktów programistycznych;
  - zmienność w architekturze wielkoskalowych systemów i ekosystemów;
  - zmienność w systemach bezprecedensowych, w powstających paradygmatach architektury oraz w nowych i krytycznych domenach;
  - czas projektowania i zmienność czasu przetwarzania w architekturze oprogramowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zmienność fluktuacyjna (zmienność modyfikacyjna) - wpływ czynników środowiska na przejawienie się genów. Nie jest ona dziedziczona i dotyczy zwykle tylko jednego pokolenia. Zmienność przeciwciał - występowanie przeciwciał o znacznym stopniu zróżnicowania miejsc wiążących antygen (paratopów). Zmienność przeciwciał jest zjawiskiem nietypowym, bowiem jego podstawą są procesy genetyczne, które doprowadzają do utworzenia całkiem nowych, nieobecnych w linii zarodkowej, genów. Zmienność somaklonalna – wszelkie odchylenia od wyjściowego materiału genetycznego danej jednostki. W hodowli in vitro zmienność somaklonalna odnosi się do hodowli komórek roślinnych lub tkanek roślinnych, w których następują genotypowe lub często także fenotypowe zmiany w porównaniu do rośliny wyjściowej. Zjawisko to występuje często po różnicowaniu tkanki kalusa z komórek roślinnych. Podczas masowego rozmnażania kultur roślinnych, gdzie zależy nam na zachowaniu identycznej replikacji rośliny czyli wytwarzania klonów w hodowli in vitro, zmienność somaklonalna jest niepożądana.

  Zmienność genetyczna – naturalne różnice sekwencji DNA (genotypu) organizmów jednego gatunku. Różnice te mogą powodować zmiany w budowie białek lub czasie i miejscu ich wytwarzania, w efekcie prowadząc do różnic w fenotypie, np. inne ubarwienie sierści, różna odporność na zmiany temperatury, zdolność (lub jej brak) do trawienia laktozy. Wiele cech, które są zróżnicowane genetycznie prawdopodobnie nie ma wpływu na przeżycie organizmów (np. kolor oczu u ludzi), ale zmienność genetyczna cech, które mogą wpłynąć na przystosowanie organizmów, to „paliwo” ewolucji. Organizmy mogą się też różnić nie kodującymi sekwencjami DNA. Takie różnice nie mają znanego nam wpływu na fenotyp, ale są użyteczne w analizie zmienności genetycznej przez biologów. Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP. REST jest wzorcem architektury oprogramowania wprowadzającym dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych.

  Zmienność – zróżnicowanie cech osobników w obrębie jednej populacji lub gatunku; może być uwarunkowana czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Miarą zmienności jest różnorodność cech genotypowych i fenotypowych organizmów. Zmienność rytmu zatokowego (ang. heart rate variability, HRV) - powtarzające się cyklicznie występowanie różnic odstępów RR w badaniu EKG, które zależy od oddziaływania mechanizmów kontrolujących na aktywność węzła zatokowo-przedsionkowego i jest odzwierciedleniem stanu czynnościowego układu autonomicznego serca.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Erozja genetyczna – proces zmniejszania się puli genowej populacji, utrata różnorodności genetycznej, czyli eliminacja rzadkich alleli na skutek dryfu genetycznego i inbredu. Proces może zachodzić w populacjach organizmów dziko żyjących, jak i gatunków uprawianych roślin oraz hodowanych zwierząt. Proces utraty alleli zachodzi naturalnie, będąc elementem ewolucji biologicznej, jednak za erozję genetyczną uznaje się utratę każdego z alleli, który może być odpowiedzialny za adaptację do lokalnego środowiska, ułatwiać zabiegi rolnicze albo umożliwiać zaspokojenie potrzeb konsumentów. W przypadku odpowiednio dużych populacji utrata zmienności równoważona jest przez sukcesywnie następujące mutacje. W przypadku populacji o niedostatecznej liczebności ryzyko utraty zmienności genetycznej rośnie proporcjonalnie do wysokiej zmienności liczby potomstwa, nierówności w proporcji płci i zmienności liczebności populacji.

  ATR (ang. Average True Range) - jest jednym ze wskaźników analizy technicznej. Służy do mierzenia zmienności (najczęściej zmienności ceny) wybranego waloru lub indeksu (akcji, kontraktów terminowych i innych).

  Zakres reakcji, norma reakcji - zakres zmian fenotypowych organizmów o identycznych genotypach. Zakres ten można inaczej określić jako zmienność fenotypów determinowanych przez identyczne genotypy organizmów, które rozwijają się w innych środowiskach. Dobrym przykładem są bliźnięta jednojajowe wychowujące się w różnych warunkach.

  Transgresja – zjawisko polegające na pojawieniu się wśród osobników z pokolenia F2 osobników, u których zakres zmienności cechy przekracza zakres zmienności tej cechy u pokolenia rodzicielskiego. Taka sytuacja może nastąpić, gdy cecha jest ilościowa (np. wzrost lub waga) i determinowana przez geny kumulatywne. Zmienność segmentalna – właściwość przeciwciał polegająca na możliwości zmiany kąta pomiędzy ramionami przeciwciała. Jest to o tyle istotne, że przeciwciało może w ten sposób dopasować się lepiej do antygenu, gdyż epitopy na antygenie mogą znajdować się w różnych odległościach od siebie. Taka plastyczność przeciwciał pozwala im zatem na jednoczesne związanie dwu epitopów, co często jest warunkiem koniecznym dla zajścia dalszych procesów istotnych w odporności, bowiem przeciwciało wiążące tylko jeden epitop z reguły nie jest w stanie tych mechanizmów uruchomić. Przeciwciałami o ograniczonej zmienności segmentalnej są immunoglobuliny A, co związane jest z istnieniem dodatkowego wiązania dwusiarczkowego pomiędzy łańcuchami lekkimi.

  Ryzyko stopy procentowej – ryzyko związane ze zmiennością stopy procentowej, jest ryzykiem spekulacyjnym, co oznacza, że może mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach cen pieniądza. Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Ectocarpus siliculosus – gatunek brunatnicy z rodziny Ectocarpaceae. Nitkowaty glon o długiej, cienkiej i rozgałęzionej plesze. Oprócz dość dużej zmienności morfologicznej wykazuje zmienność ekofizjologiczną. W warunkach naturalnych jest organizmem jednorocznym. Jest to pierwszy gatunek brunatnic, którego genom został zsekwencjonowany. Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej.

  Odziedziczalność, wskaźnik odziedziczalności (ang. heritability) – miara statystyczna, która oznacza proporcję wariancji fenotypowej wyjaśnianej zmiennością genetyczną. Dotyczy ona jedynie populacji, dla której została obliczona, nie może być uogólniana na jednostki czy inne środowiska. Wysoki poziom odziedziczalności danej cechy nie wyklucza jej modyfikowalności, ani nie oznacza, że ujawnia się ona w momencie narodzin.

  Dodano: 05.04.2012. 16:17  


  Najnowsze