• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie spotkanie partnerów projektu Clico i dyskusja nad zmianami klimatu, bezpieczeństwem ludności i konfliktami w Afryce, Berlin, Niemcy

  14.02.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 18 lutego 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się drugie spotkanie partnerów projektu Clico i dyskusja nad "zmianami klimatu, bezpieczeństwem ludności i konfliktami w Afryce".

  Afryka jest często opisywana jako kontynent nabrzmiały konfliktami, gdzie wiele państw jest niestabilnych. Spodziewany jest poważny wpływ zmian klimatu na sporą część ludności Afryki w kontekście powszechnego ubóstwa.

  Zmiany klimatu powiązano zarówno z negatywnym oddziaływaniem na bezpieczeństwo ludności, jaki i z nasileniem się burzliwości konfliktów. Niemniej dowody na istnienie związku między zmianami klimatu a gwałtownością konfliktów są nadal przedmiotem dyskusji. Odpowiednie reakcje strategiczne zaczynają dopiero się pojawiać.

  To publiczne wydarzenie panelowe będzie poświęcone dyskusji nad relacjami między zmianami klimatu a bezpieczeństwem ludności, konfliktami w Afryce i adekwatnymi reakcjami politycznymi. Uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:
  - Czy zmiany klimatu rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu ludności i zaostrzają istniejące konflikty lub tworzą nowe?
  - Czy bezpieczeństwo ludności i konflikt to odpowiednie koncepcje w kontekście zmian klimatu?
  - W jaki sposób dane naukowe na temat wzajemnych powiązań między zmianami klimatu, bezpieczeństwem ludności i konfliktami można włączyć do decyzji politycznych?
  - Jakie są odpowiednie reakcje krajów afrykańskich i co powinni, a czego nie powinni robić Europejczycy?

  W czasie wydarzenia odbędzie się również drugie spotkanie partnerów projektu Clico (Zmiany klimatu, konflikty o wodę i bezpieczeństwo ludności). Projekt, dofinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR), gromadzi naukowców zajmujących się badaniami nad zasobami wody, bezbronnością, pokojem i bezpieczeństwem w celu badania rozwoju odpowiednich, międzynarodowych ram instytucjonalnych, które pozwolą odpowiedzieć na implikacje, jakie zagrożenia hydro-klimatyczne niosą dla bezpieczeństwa ludności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Studia nad bezpieczeństwem – dziedzina, która głównie się zajmuje bezpieczeństwem międzynarodowym i państwowym oraz bada czynniki, które zaburzają stan pokoju.

  Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Dodano: 14.02.2011. 16:26  


  Najnowsze