• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty nt. projektowania, oceny i optymalizacji systemów kontekstowych, Como, Włochy

  08.12.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 25 lutego 2011 r. w Como, Włochy, odbędą się drugie warsztaty nt. projektowania, oceny i optymalizacji systemów kontekstowych.

  Projektowanie systemów to proces lub sztuka definiowania architektury, komponentów, modułów, interfejsów i danych systemu w celu spełnienia określonych wymogów. Dziedzina ta obejmuje obszary pokrywające się z analizą, architekturą i inżynierią systemów.

  Warsztaty skoncentrują się na kontekście i systemach informatyki kontekstowej. Jednocześnie nacisk zostanie położony na schemat oddziaływania i przetwarzania w niepewnych kontekstach i na jakość kontekstu oraz na odpowiednie modelowanie kontekstu i sytuacji. Ogólne tematy będą następujące:
  - aspekty projektowania systemów kontekstowych;
  - prace doświadczalne i badania w terenie nad systemami kontekstowymi;
  - architektury i elementy składowe informatycznych systemów kontekstowych;
  - rozpoznawanie kontekstu w systemach rozproszonych;
  - architektury i systemy informatyki kontekstowej;
  - architektury i systemy dla proaktywnej informatyki kontekstowej i przewidywania kontekstu;
  - optymalizacja i ewaluacja modeli informatyki kontekstowej;
  - systemy dostarczające i wykorzystujące jakość kontekstu;
  - systemy dostarczające i wykorzystujące niepewne konteksty;
  - wnioskowanie kontekstowe;
  - systemy zapewniające prywatność i bezpieczeństwo w przetwarzaniu kontekstowym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Systemy wyszukiwania informacji (SWI) – systemy informacyjne, których głównym zadaniem jest optymalizacja indeksowania zbioru termów w celu jak najszybszego i najbardziej trafnego (relatywnego) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jest to również dziedzina nauk informatycznych (przedmiot akademicki) traktująca o tych systemach, badająca głównie efektywność systemów wyszukiwania informacji Przełączanie kontekstu, przełączanie zadań – proces zachowywania i odtwarzania stanu procesora (kontekstu), by wiele procesów mogło dzielić zasoby pojedynczego procesora. Przełączanie kontekstu polega na przydzielaniu procesorowi kolejnych zadań i jest ważną cechą wielozadaniowego systemu operacyjnego. Z reguły przełączanie kontekstu jest zadaniem intensywnym obliczeniowo i wiele czasu przy projektowaniu systemów operacyjnych poświęca się na optymalizację tego zadania.

  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. Zdzisław Bubnicki (ur. 17 czerwca 1938 we Lwowie, zm. 12 marca 2006 we Wrocławiu) – polski naukowiec, specjalista w zakresie automatyki, informatyki i robotyki. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwinięcia następujących zagadnień: teoria sterowania i decyzji, identyfikacja, rozpoznawanie, systemy ekspertowe i systemy z reprezentacją wiedzy, kompleksy operacji oraz podstawy i metodyka systemów informatycznych.

  TWS (ang. Thunderstorm Warning System) System ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi - jest to system dający informacje o zbliżającym się froncie burzowym, które otrzymywane są ze specjalnych systemów wykrywających zagrożenia piorunowe w najbliższej okolicy. Informacje z takiego systemu pozwalają na podjęcie stosownych kroków zapobiegawczych w celu ograniczenia skutków oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Istnieją zarówno systemy dostarczające informacje o zagrożeniach piorunowych na rozległych terenach jak i niezależne systemy o zasięgu lokalnym, które umożliwiają ostrzeganie konkretnych obiektów. Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publications) - Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości. Systemy zapewnienia jakości obowiązujące w państwach członkowskich NATO na podstawie zasad określonych w publikacjach standaryzacyjnych AQAP opracowanych przez Grupę Dyrektorów Narodowych Systemów Zapewnienia Jakości AC/250.

  PowerPC Reference Platform (PReP) jest referencyjną architekturą sprzętową mikroprocesora PowerPC stworzoną w tym samym czasie, co sama mikroarchitektura procesora PowerPC. Architektura ta miła pozwolić producentom sprzętu na stworzenie własnych rozwiązań, które pozwoliłyby na uruchomienie różnych systemów operacyjnych, takich jak Mac OS, Windows NT oraz systemów operacyjnych z rodziny UNIX, w szczególności Sun Solaris i AIX. Systemy zgodne z architekturą PReP nigdy nie zdobyły zakładanej przez twórców popularności, a jedynymi rozwiązaniami z nią zgodnymi były serwery IBM RS/6000 wraz z dostarczanym dla nich systemem operacyjnym AIX. System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS)) – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS)). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS.

  Bazy i Systemy Bankowe – polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: systemach sprawozdawczości, rozliczeniach międzybankowych, zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym, systemach przeciwdziałania nadużyciom finansowym, bankowości elektronicznej, systemach tworzenia indywidualnych koszyków inwestycyjnych, produkcji i wdrażaniu systemów IT, projektowaniu aplikacji na zamówienie, usługach szkoleniowych i konsultingowych, outsourcingu usług IT, budowie portali internetowych i sprawozdawczych, elektronicznym obiegu dokumentów oraz dostawie i instalacja sprzętu komputerowego.

  Dodano: 08.12.2010. 16:17  


  Najnowsze