• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyskurs na temat archiwów

  29.07.2010. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego" to temat konferencji, która odbędzie się w dniach 22 - 23 września w Warszawie w Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1.

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. na temat współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych z instytucjami życia publicznego, wartościowania dokumentacji instytucji życia publicznego, ogólnego modelu opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych, przechowywania dokumentacji instytucji życia publicznego i zbiorów Polskiego Państwa Podziemnego na przykładzie Archiwum Akt Nowych.

  Obok archiwistów udział w konferencji wezmą także przedstawiciele instytucji życia publicznego: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Ośrodka KARTA, NSZZ "Solidarność", Związku Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ, Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

  Konferencję organizują Oddział Warszawski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz Archiwum Akt Nowych. Dodatkowe informacje na stronie www.aan.gov.pl. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych. Wanda Maciejewska (ur. 15 listopada 1906 w Suwałkach, zm. 19 marca 1988 w Warszawie) – historyk i archiwistka. Studiowała na UW – doktorat pod kierunkiem Oskara Haleckiego w 1934 roku. Podczas okupacji niemieckiej czynna w tajnym nauczaniu. Od 1948 czynna w państwowej służbie archiwalnej (pracowała w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) – kierowała m.in. inwentaryzacją materiałów źródłowych do dziejów wsi i redagowała nowe wydanie polskiego słownika archiwalnego.

  AZAK (Archiwum ZAKładowe) – pierwszy system komputerowy wdrożony w polskich archiwach państwowych zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 stycznia 1985 r. Ankieta AZAK powstała w ramach pracy zespołu "Informatyka i archiwa" i stanowiła załącznik do protokołu pokontrolnego sporządzanego w ramach nadzoru archiwalnego archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi. Ankieta zawierała 45 pytań dotyczących stanu zasobu kontrolowanego archiwum zakładowego dobranych pod kątem przydatności dla działu nadzoru Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Autorami tego systemu są mgr Krzysztof Urzędowski z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i dr inż. Krzysztof Wróblewski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (obecnie Uniwersytet Pensylwanii w Filadelfii). System został uruchomiony i był eksploatowany na komputerze Mera 400 w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Oprogramowanie zostało napisane w języku Fortran i pracowało pod wielodostępnym systemem operacyjnym CROOK. System ten był eksploatowany do 1991 roku. W tym czasie wprowadzono do bazy danych ok. dziesięciu tysięcy ankiet, a więc zebrano dane dotyczące prawie wszystkich archiwów zakładowych podlegających nadzorowi państwowemu. W latach późniejszych powstała jego mutacja na komputery PC, a pod koniec lat 90. program przybrał formę bazy NADZÓR, wprowadzoną do obowiązkowego stosowania w archiwach państwowych. . Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie (inna nazwa: Archiwum Bernardyńskie, po 1914 Archiwum Ziemskie) – założone w 1877 r. przez zaborcze władze austriackie do przechowywania zasobu dawnych polskich archiwów grodzkich i ziemskich z obszaru całej Galicji.

  Archiwum Oświecenia w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie powstałe w 1915 r. do opieki nad pozostawionym archiwum rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego. Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej pod nazwą Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, od 1936 r. Archiwum Oświecenia Publicznego. Dorota Elżbieta Zawacka-Wakarecy (ur. 22 stycznia 1954 w Chełmnie) – polska nauczycielka i działaczka społeczna, prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

  Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927, jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem tego półrocznika. Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka "Archeionu" to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej – polskie archiwum państwowe utworzone na mocy rozporządzenia ministra kultury z dnia 1 czerwca 2004 roku. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowywanie i udostępnianie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników, do której przechowywania zasadniczo przepisy zobowiązują pracodawców, w przypadku, gdy pracodawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, zaś sąd rejestrowy stwierdzi brak środków na dalsze właściwe przechowywanie tej dokumentacji. Archiwum z mocy prawa przejmuje także zasoby prywatnych archiwów tego rodzaju (firm usługowo trudniących się przechowywaniem dokumentacji) w momencie ich likwidacji. Archiwum może także świadczyć usługi na zasadach komercyjnych.

  Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny - rocznik wydawany nieregularnie od 1993 roku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział poznański. Publikuje prace naukowe z zakresu historii regionalnej i archiwistyki, także materiały z rozmaitych sesji lub konferencji. Skład redakcji tworzą m.in.: Krzysztof Stryjkowski, Irena Radtke, Irena Mamczak-Gadkowska, Przemysław Wojciechowski (przewodniczący).

  Narodowy zasób archiwalny – pojęcie, które do archiwistyki polskiej wprowadziła ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.). Oznacza dokumentację zawierającą ważne informacje o wszelkich przejawach życia narodu w przeszłości i obecnie, która to dokumentacja w wyniku selekcji została zakwalifikowana do wieczystego przechowywania. Pojęcie to zostało wprowadzone przez ustawę w celu otoczenia opieką państwa wartościowych materiałów archiwalnych, które nie są jego własnością. Narodowy zasób archiwalny dzieli się na państwowy oraz niepaństwowy. Państwowy zasób archiwalny to ten, który jest przechowywany w instytucjach państwowych (np. w archiwach państwowych, bibliotekach itp). i jest własnością państwa. Zasobem niepaństwowym zaś nazywamy tę część dokumentacji, która przechowywana jest w instytucjach niepaństwowych (np. partie polityczne, stowarzyszenia, kościoły itp.) (zasób ewidencjonowany, publiczny) oraz w rękach prywatnych (zasób nieewidencjonowany, prywatny). Dokumentacja prywatna wchodząca w skład narodowego zasobu archiwalnego podlega ochronie jako dobra kultury.

  Archiwum Skarbowe w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie założone 2 lipca 1871 r. jako Archiwum Akt Dawnych byłego Zarządu Finansowego Królestwa Polskiego (później utrwaliła się nazwa „Archiwum Skarbowe”). Archiwum powstało w celu przechowywania akt po zlikwidowanej w 1867 r. Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, która już wcześniej przechowywała akta skarbowe z okresu Księstwa Warszawskiego oraz z okresu staropolskiego. Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich powstało w 2001 r. w Poznaniu. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego. Archiwum gromadzi materiały, informacje i pamiątki związane z działającymi w okresie 1816-1989 polskimi korporacjami akademickimi oraz dane biograficzne zmarłych członków korporacji, a także wspiera rozwój współczesnych polskich korporacji akademickich. Od 2007 r. prowadzone jest Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Dodano: 29.07.2010. 10:17  


  Najnowsze