• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień informacji nt. technologii wspomagającej nauczanie: 8. zaproszenie z tematu TIK, miasto Luksemburg, Luksemburg

  02.09.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 5 października 2011 r. w mieście Luksemburg, Luksemburg, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzień informacji nt. technologii wspomagającej nauczanie: 8. zaproszenie z tematu TIK".

  Konferencja położy nacisk na propozycje projektów dotyczących technologii wspomagającej nauczanie w odpowiedzi na 8. zaproszenie z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Termin technologia wspomagająca nauczanie jest często wykorzystywany synonimicznie z e-nauczaniem. Główna różnica pomiędzy nimi polega jednak na tym, że technologia wspomagająca nauczanie koncentruje się na wsparciu technologicznym dowolnego podejścia pedagogicznego, które wykorzystuje technologię.

  Dzień informacji ma na celu pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć program prac i kryteria oceny wniosków, ułatwić wymianę pomysłów i doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych partnerów do zawiązania konsorcjów projektowych. W czasie wydarzenia zorganizowane zostaną sesje równoległe poświęcone następującym tematom:
  - adaptacyjne systemy nauczania;
  - technologie edukacyjne na potrzeby przedmiotów ścisłych, technologicznych i matematyki;
  - zaawansowane rozwiązania do szybkiego i elastycznego nauczania w miejscu pracy (ukierunkowane na małe i średnie przedsiębiorstwa);
  - kreatywność w procesach nauczania;
  - zajęcia i sieci eksperymentalne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Program edukacyjny (ang. educational program) − program wspomagający proces nauczania i sprawdzanie wiedzy. Można wyróżnić: a) elektroniczne podręczniki − przekazują pewien zasób wiedzy; b) programy wspomagające powtarzanie i zapamiętywanie − tzw. nauczanie programowane (ang. drill and practice), pomocne np. przy nauce języków obcych; c) programy testujące. Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”. Computer-Aided Instruction lub Computer-Assisted Instruction (Nauczanie Wspomagane Komputerowo) – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy.

  System dydaktyczny – całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Heureza (gr. heúresis – odnalezienie) – sposób nauczania polegający na naprowadzaniu uczniów na właściwy tok rozumowania i doprowadzeniu do samodzielnego rozwiązania przez nich problemów.

  Środki dydaktyczne (środki kształcenia) – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Najstarszym i najczęściej używanym środkiem dydaktycznym jest tablica szkolna. KeySpell - komercyjny korektor ortografii i narzędzie wspomagające nauczanie opracowane przez brytyjską firmę KeySpell Limited dla środowiska Windows.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi. Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.

  Nauczanie indywidualne - system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje dyrektor szkoły w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców. Nauczanie indywidualne stosuje się z różnych powodów, najczęściej kiedy stan zdrowia uniemożliwia regularne chodzenie do szkoły.

  E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

  Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie (w skrócie: PSM Chorzów) - szkoła muzyczna I i II st., prowadzi działalność w zakresie nauczania na poziomie I stopnia (szkoła podstawowa) oraz II stopnia (szkoła średnia). Nauczanie odbywa się w systemie popołudniowym. Szkoła prowadzi nauczanie na wszystkich instrumentach, z wyjątkiem organów i harfy w zindywidualizowanym procesie nauczania. Lekcja – (inaczej: jednostka dydaktyczna) organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia i celów wychowania. W Polsce przyjęto, iż trwa 45 minut a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną, stosowana w nauczaniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (średnim).

  Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Historia oświaty i wychowania – jako nauka wyodrębniła się w połowie XIX wieku. Zajmuje się rozwojem myśli pedagogicznej, historią szkolnictwa z uwzględnieniem sposobów nauczania i wychowania w organizacjach szkolnych. Bada również zależności między życiem społeczeństw a całokształtem oddziaływań wychowawczych.

  Dydaktyka ewolucyjna jest propozycją specyficznego podejścia do zagadnień związanych z procesami uczenia się i nauczania. Polega ono na rozpoznaniu, opisie i praktycznym wykorzystaniu mechanizmów ewolucji zarówno biologicznej jak i kulturowej. Podstawą jest tutaj założenie, że ogólny mechanizm zmian przystosowawczych (ewolucyjnych) jest podobny na każdym poziomie, na jakim istnieją obiekty zdolne do samodzielnej reprodukcji. W procesie przekazu kulturowego (nauczaniu i wychowaniu) chodzi o selektywny przekaz informacji. O kierunku zmian zachodzących w zasobach kulturowych decyduje jednak nie tyle jakość samych informacji ile jakość środowiska w jakim odbywa się ich przekaz (podobnie jak zmiany w częstości występowania genów w populacji zależą od cech środowiska w jakim przyjdzie funkcjonować posiadającym je organizmom). Takie podejście, po pierwsze, zwraca uwagę na fakt koewolucji genowo-kulturowej (przekaz kulturowy wyrasta z biologicznych cech gatunku ale także zmienia warunki w jakich zachodzi dobór warunkujących je genów), po drugie, przesuwa punkt ciężkości działań i rozważań dydaktyków w stronę warunków środowiska społecznego, w jakich dane informacje są przekazywane.

  Dodano: 02.09.2011. 16:26  


  Najnowsze