• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąta berlińska konferencja na temat ludzkiego wymiaru globalnych zmian środowiskowych - Berlin, Niemcy

  13.09.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 8 do 9 października 2010 r. w Berlinie (Niemcy) odbędzie się dziesiąta berlińska konferencja na temat ludzkiego wymiaru globalnych zmian środowiskowych.

  Koszty finansowe i korzyści towarzyszące zmianom środowiska i zarządzaniu jego zasobami od niedawna znajdują się w centrum krajowej i międzynarodowej polityki społecznej oraz dyskusji akademickich. Mimo to przyczyny i skutki społeczno-ekonomiczne globalnych zmian środowiskowych oraz niedoskonałość związanych z nimi działań pozostają na marginesie uczelnianych badań i dyskusji o polityce globalnej.

  Oznacza to, że wciąż wielkich nakładów pracy wymaga zapełnienie luki między bieżącymi działaniami na rzecz konceptualizacji, analizy i oceny społecznego wymiaru zmian środowiskowych, polityki i struktur zarządzania a odpowiadającymi im wysiłkami w głównym nurcie analizy gospodarczej. Jednocześnie należy zbadać społeczny wymiar problemu, ponieważ społeczeństwa uprzemysłowione i rozwijające się stają wobec potencjalnie radykalnych zmian w środowisku naturalnym i w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju będą musiały przejść fundamentalne transformacje.

  Ta edycja konferencji zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin nauk społecznych, zajmujących się w swych badaniach społecznym wymiarem zmian środowiskowych i związanej z nimi polityki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Najkrócej ujmując to zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty. Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Rozwój zależny - koncepcja rozwoju społecznego zakładająca, że kraje peryferyjne rozwijają się w sposób zależny od dominujących społeczeństw centralnych. Tak rozumiany rozwój jest ciągiem zmian ekonomicznych, politycznych, kulturowych i społecznych zachodzących w państwach peryferyjnych, uwarunkowanych przeobrażeniami w krajach dominujących.

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych, za wyrównywanie szans życiowych ludzi potrzebujących jak i za poprawę ich położenia materialnego. Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej.

  Genuine investment (pol. prawdziwe inwestycje): koncepcja z zakresu ekonomii dobrobytu. Jako instrument polityki społecznej jest miarą zmian w poziomie dobrobytu w danym społeczeństwie, definiowaną jako społeczna wartość zmian netto w zasobach kapitału danej gospodarki. Pojęcie kapitału jest w ramach koncepcji genuine investment szeroko zdefiniowane i obejmuje kapitał produkcyjny, kapitał ludzki, wiedzę i kapitał naturalny. Komisja Polityki Społecznej (skrót: POS) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych. Została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do zakresu jej działania należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania. Zajmowała się także sprawami walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów kombatantów. Po wyborach do Sejmu w 2007 została zlikwidowana.

  Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania problemu wykorzystania zasobów ludzkich, stworzenia odpowiednich warunków pracy i bytowania ludzkiego. Państwo jest zainteresowane w zapewnieniu pokoju społecznego i przeciwdziałaniu powstawania niepokojów społecznych. Podejmując kwestie zabezpieczenia społecznego zmierza do zapewnienia minimum socjalnego jednostkom ludzkim i znośnego bytowania grupom ludzkim. Poziom tego zabezpieczenia zależny jest od możliwości świadczeń państwa na drodze odpowiedniego ustawodawstwa i poprzez działania instytucji socjalnych. W ostatecznej instancji, zabezpieczenia społeczne zależą od stopnia rozwoju gospodarczego państwa, który pozwala na wzięcie pod opiekę mniejszej lub większej liczby obywateli potrzebujących pomocy, a także polityki podziału wypracowanego dochodu narodowego.

  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Centrum RZL, CRZL) – polska instytucja powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2007 roku. Głównym zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dokumentem dla działalności jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

  Inkluzja społeczna – proces wtórnej socjalizacji, odzyskiwania dla społeczeństwa jednostek i całych grup środowiskowych. Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań.

  Ogólny generalny sondaż społeczny (die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften - ALLBUS) zajmuje się badaniem trendów i skutkami zmian społecznych w Niemczech. Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Dodano: 13.09.2010. 16:17  


  Najnowsze