• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąta, europejska konferencja nt. interaktywnej telewizji, Berlin, Niemcy

  22.12.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 lipca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się dziesiąta, europejska konferencja nt. interaktywnej telewizji.

  Wydarzenie położy nacisk na synergię, aby wspierać aktualne praktyki i badać nowe perspektywy otwierane przez technologie cyfrowe w sposobach konsumpcji treści multimedialnych i interakcji z nimi.

  Na program wydarzenia złożą się trzy zagadnienia, a mianowicie interakcja człowiek-komputer, badania medialne, społeczne i ekonomiczne oraz systemy i technologie wspomagające. Zaplanowano następujące tematy:
  - mobilność;
  - interaktywność;
  - systemy, prototypy i projekty;
  - zwiększanie możliwości;
  - systemy aplikacji oparte na użytkowniku i treści;
  - indywidualizacja;
  - konsumpcja społeczna i praktyki komunikacyjne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe. Myślenie twórcze - jedna z pochodnych myślenia produktywnego. Wynik tego myślenia jest nowy nie tylko dla podmiotu, ale wzbogaca dotychczasową wiedzę nagromadzoną przez pokolenia, np. myślenie, którego celem jest wykrycie przyczyny raka. Dzięki temu rodzajowi myślenia ludzie poznają prawa przyrody, odkrywają nowe technologie oraz tworzą nowe systemy społeczne.

  Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez Roba Klinga, założyciela Center for Social Informatics: Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej.

  Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) - czasopismo naukowe, wydawane od 2008 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Półrocznik poruszający szerokie spektrum zagadnień: od księgoznawstwa (ruch wydawniczy, introligatorstwo, grafika książkowa, cenzura, kolekcjonerstwo, sztuka ekslibrisu), przez bibliotekarstwo (działalność bibliotek i ośrodków informacji, czytelnicy i ich kategorie, procesy biblioteczne, umiejętności informacyjne), aż po szeroko rozumianą naukę o informacji (nowe technologie, media, zautomatyzowane systemy wyszukiwania informacji, sieć Internet i zasoby cyfrowe). Kategoria społeczna to zbiór społeczny, w którym nie występują trwałe interakcje, więzi społeczne, struktura społeczna, normy ani cele, wyodrębniona jednak na podstawie danej cechy członków tego zbioru, np. nauczyciele, więźniowie, bezdomni, lekarze itp.

  Interakcja zogniskowana - jeden z typów interakcji społecznej występujący wówczas, gdy osoby wchodzące w interakcję zakładają, że dzięki niej będą mogły zrealizować własne cele. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana. Zbiorowość społeczna (zbiorowość ludzka) w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne.

  Eksperyment przerywania - metoda badań socjologicznych zaproponowana przez Harolda Garfinkla, przedstawiciela etnometodologii polegająca na tym, że naturalny tok interakcji społecznej zakłócany jest przez badacza poprzez łamanie konwencji i reguł interakcji.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.

  tvp.pl — portal badawczo-wdrożeniowy prowadzony od 2008 roku przez Telewizję Polską S.A. (TVP) w zakresie telewizji interaktywnej, którego realizacja miała umożliwić udostępnianie – poprzez Internet – oferty interaktywnej w skali ogólnopolskiej. Ostentacyjna konsumpcja (konsumpcja na pokaz) – publiczne demonstrowanie nabytych dóbr przez jednostki lub grupy społeczne w celu zwrócenia na siebie uwagi oraz zdobycia prestiżu, statusu społecznego i odróżnienia się od innych.

  Dodano: 22.12.2011. 15:49  


  Najnowsze