• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć, Lowanium, Belgia

  02.02.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Lowanium, Belgia, odbędzie się dziesiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć.

  Formalna analiza pojęć stanowi pryncypialny sposób automatycznego wyprowadzania zestawu pojęć ze zbioru obiektów i ich właściwości. Ten typ analizy odnosi się zarówno do nienadzorowanej techniki uczenia maszynowego, jak i szerzej, do metody analizy danych. Z biegiem lat formalna analiza pojęć stała się polem badawczym samym w sobie, którym zajmuje się stale rosnąca społeczność, z szybko rozszerzającym się zakresem zastosowań w przetwarzaniu informacji i wiedzy.

  Celem konferencji będzie zgromadzenie razem naukowców i praktyków pracujących nad teoretycznymi lub stosowanymi aspektami formalnej analizy pojęć w powiązanych, głównych obszarach takich jak matematyka i jej różne zastosowania w dziedzinach takich jak programowanie, lingwistyka, nauki przyrodnicze i społeczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych. Analiza logiczna metoda polegająca na zastosowaniu środków logicznych do kontroli sensowności lub prawdziwości twierdzeń, do kontroli poprawności rozumowań lub do wyjaśniania pojęć w terminach zaczerpniętych z logiki (szeroko pojętej). Często stosowana do tradycyjnych twierdzeń lub pojęć filozofii, stąd także nazwa analizy filozoficznej lub filozofii analitycznej. Studium wykonalności (ang. feasibility study) - składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej.

  Eksplikacja - pojęcie wprowadzone przez Rudolfa Carnapa (explication), oznaczające konstrukcję pojęcia P2 mającego ten sam zakres, co pojęcie P1, będącego jednak bardziej precyzyjnym (more exact). P1, pojęcie uściślane, to explicandum. P2, pojęcie uściślające, to explicatum. Jednym z przykładów eksplikacji podanych przez Carnapa jest pojęcie L-prawdy, stanowiące explicatum pojęcia analityczności. Ontologia w sensie informatycznym to formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć (ang. concept) i relacji między nimi. Zapis ten tworzy schemat pojęciowy, który będąc opisem danej dziedziny wiedzy, może służyć jednocześnie jako podstawa do wnioskowania o właściwości opisywanych ontologią pojęć.

  Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku. Grupowanie (analiza skupień) (ang. data clustering) – pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa.

  Pojęcie graniczne albo termin graniczny (nazwa zdefiniowana przez Petera Ungera) - jest to pojęcie określające rzecz, której nie ma. Mimo to, takie pojęcia są użyteczne w naszej praktyce językowej dla ułatwienia komunikowania się. Rafinacja informacji sieciowej (rafinacja sieciowa) – narzędzia pozyskiwania informacji z Sieci, które są rezultatem analizy treści zamieszczanych w Internecie. Istota rafinacji sieciowej tkwi w historycznie utrwalonym pojęciu białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie. Rafinacja umożliwia prognozowanie zdarzeń, a nawet odczuć społecznych. Narzędzia te służą do oceny stanu i ciągłego monitorowania dynamiki zmian treści sieciowych zasobów informacyjnych, ich dogłębnej analizy w rezultacie dając kolejne instrumenty do bieżącej diagnozy obrazu badanego zjawiska społecznego.

  Klasa – wielość obiektów, która może być określona przez własność którą posiadają wszystkie jej elementy. Pojęcie klasy jest uogólnieniem pojęcia zbioru.

  Analiza zależnościowa – podobnie jak analiza frazowa, typ analizy języka naturalnego, w którym struktura badanego zdania determinowana jest poprzez relacje zachodzące pomiędzy wyrazami znaczącymi, a im podrzędnymi. Cechą charakterystyczną analizy zależnościowej jest to, że nie wymaga ona ścisłego szyku zdania do określenia jego struktury. W omawianym modelu analizy zależności grupowane są według podziału na części mowy.

  Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych. Billy James Pettis (ur. 1913 - zm. 14 kwietnia 1979) - matematyk amerykański znany z dużego wkładu w rozwój analizy funkcjonalnej. Od nazwiska Pettisa pochodzą nazwy takich pojęć i twierdzeń jak:

  Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.

  Dodano: 02.02.2012. 17:17  


  Najnowsze