• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąte warsztaty nt. ilościowych aspektów języków programowania, Tallin, Estonia

  08.11.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2012 r. w Tallinie, Estonia, odbędą się "Dziesiąte warsztaty nt. ilościowych aspektów języków programowania".

  Aspekty ilościowe w informatyce wiążą się z kwestiami ilości fizycznych (jak przestrzeń przechowywania, czas czy szerokość pasma) oraz ilości matematycznych (np. prawdopodobieństwo i miara wiarygodności, bezpieczeństwo i zaufanie). Te ilościowe wartości odgrywają główną rolę zarówno w definiowaniu architektury i projektowaniu języka oraz semantyki systemu, jak i w metodologiach i narzędziach analizy oraz weryfikacji właściwości systemu.

  Warsztaty będą forum do przedyskutowania problematyki wykorzystywania informacji ilościowych, tak bezpośrednio w modelu, jak i w roli narzędzia do analizowania systemów. Poruszane będą następujące tematy:
  - projektowanie probabilistycznych języków kwantowych funkcjonujących w czasie rzeczywistym oraz definiowanie modeli semantycznych dla tych języków;
  - metodologie analizowania właściwości probabilistycznych, czasowych i innych wymiernych cech oraz wykorzystania zasobów;
  - probabilistyczna analiza systemów, które nie posiadają eksplicytnych aspektów ilościowych;
  - zastosowania w systemach krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, protokołach komunikacyjnych, systemach sterowania, układach asynchronicznych, sprzęcie oraz innych domenach obejmujących problemy ilościowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań. Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych. Badania obserwacyjne należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest opis lub analiza próby badanej z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych.

  Ilość informacji – wielkość ujmująca (przedstawiająca) ilościowo właściwość zmniejszania (usuwania) nieokreśloności (niepewności), czyli informację, termin używany w matematycznej teorii informacji. Żeliwo modyfikowane – żeliwo, do którego dodaje się, tuż przed zalaniem formy, pewną niewielką ilość(zwykle ok. 0,3-0,5%) sproszkowanego modyfikatora. Najczęściej jest to żelazokrzem, stosuje się też żelazowapniokrzem (stop żelazokrzemu z wapniem) oraz modyfikatory złożone, zawierające szereg innych pierwiastków. Działanie ich polega na zwiększeniu ilości ośrodków krystalizacji, co wpływa na podniesienie drobnoziarnistości żeliwa oraz poprawienie jego właściwości odlewniczych i wytrzymałościowych.

  MASINT (Measurement and Signature Intelligence) - rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe. Obejmuje techniczne analizy ilościowe oraz jakościowe parametrów i cech charakterystycznych (np. kąty, charakterystyki przestrzenne, długość fal, częstotliwość, rodzaj modulacji itp.) urządzeń promieniujących energię. Na podstawie tych analiz możliwa jest identyfikacja źródeł, nadajników oraz urządzeń promieniujących. W jego skład wchodzi rozpoznanie: Ban (czasem także hartley – oznaczenie Hart, określany też jako dit od decimal digit ) – logarytmiczna jednostka miary ilości informacji lub entropii. Jeden ban (hartley) to ilość informacji zawarta w wiadomości o zajściu zdarzenia, którego prawdopodobieństwo wynosi 0,1. Konstrukcja tej jednostki ilości informacji oparta jest na logarytmie o podstawie 10 (logarytm dziesiętny). Jednostką miary ilości informacji opartą na logarytmie o podstawie 2 jest bit, a na logarytmie o podstawie e (logarytm naturalny) – nat. Decyban jest jedną dziesiątą bana.

  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości. Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Paris Museum Pass to imienna karta wstępu uprawniająca do bezpłatnego, nieograniczonego oraz bezpośredniego zwiedzania ponad 60 muzeów i zabytków na terenie Paryża oraz w jego okolicach. Posiadacz karty może wchodzić bez kolejki, nieograniczoną ilość razy, nie tracąc czasu na stanie w kolejce do kasy oraz oszczędzając kilkadziesiąt euro na biletach. Wyjątek stanowi jedynie zwiedzanie pałacu w Wersalu, które może odbyć się tylko raz ze względu na ograniczoną ilość zwiedzających.

  Nat (skr. od ang. natural unit "jednostka naturalna"; czasami także nit lub nepit, skr. od Neper unit "jednostka Nepera") – logarytmiczna jednostka miary ilości informacji. 1 nat jest ilością informacji zawartą w wiadomości o zajściu zdarzenia, którego prawdopodobieństwo równe jest 1/e. Ilość informacji wyraża się w postaci logarytmu naturalnego liczby możliwych wariantów zdarzenia.

  Ilościowa teoria pieniądza – twierdzenie o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Jeśli rozmiary handlu są stałe, ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Zależność tę możemy zapisać za pomocą wzoru:

  Dodano: 08.11.2011. 15:49  


  Najnowsze