• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. postępów w mechanice płynów, Split, Chorwacja

  20.06.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 28 czerwca 2012 r. w Splicie, Chorwacja, odbędzie się dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. mechaniki płynów (9th International Conference on Advances in Fluid Mechanics, AFM 2012).

  Mechanika płynów zajmuje się badaniem płynów i oddziałujących na nie sił. Można ją podzielić na statykę płynów (naukę o płynach w spoczynku), kinematykę płynów (naukę o płynach w ruchu) oraz dynamikę płynów (naukę o oddziaływaniu sił na ruch płynów). To gałąź mechaniki kontinuum oraz pole aktywnych badań, w obrębie którego istnieje nadal wiele nierozwiązanych lub częściowo rozwiązanych problemów.

  Konferencja obejmie szeroki wachlarz tematów z zakresu badań i rozwoju w tej dziedzinie, w tym poznawanie podstawowych wzorów i ich modelowanie komputerowe oraz relacje między wynikami doświadczalnymi a analitycznymi. Wydarzenie posłuży również za forum do zaprezentowania i omówienia zaawansowanych tematów i nowych podejść z naciskiem na nowe zastosowania i najnowsze postępy naukowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obliczeniowa mechanika płynów (numeryczna mechanika płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) – dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch. Statyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się płynami nieporuszającymi się. Podstawową zależnością opisującą statyczny płyn jest:

  Kinematyka płynów to dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu w oderwaniu od sił, które powodują ten ruch. Podstawową zależnością opisującą przepływ jest równanie ciągłości przepływu, zapisywane: Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami.

  Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego. Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) - dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów. Przez płyny rozumie się tutaj zarówno ciecze jak i gazy. Rozwiązaniem zagadnień mechaniki płynów zwykle jest określenie własności płynu (takich jak gęstość, temperatura) i własności danego przepływu (podanie pola prędkości, ciśnienia), w zależności od współrzędnych przestrzennych i czasu.

  Liczba Knudsena – jedna z bezwymiarowych liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów. Jej wartość służy jako podstawowe kryterium stosowalności równań mechaniki płynów. Liczba ta nazwana jest na cześć duńskiego fizyka Martina Knudsena (18711949). Hydraulika - nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę.

  Hydrodynamika podziemna - synonim: Reodynamika podziemna - (ang. underground hydrodynamics) - dział mechaniki płynów zajmujący się powolnymi przepływami płynów lepkich (cieczy i gazów, a także ich mieszanin) w ośrodkach porowatych, ośrodkach szczelinowych oraz ośrodkach szczelinowo-porowych.

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu.

  Architektura okrętów - dyscyplina naukowo-techniczna obejmująca zagadnienia projektowania i budowy statków wodnych, z uwzględnieniem funkcjonalności rozplanowania pomieszczeń oraz estetyki. Wykorzystuje ona wiedzę z zakresu okrętownictwa, hydrostatyki, dynamiki płynów oraz mechaniki konstrukcji. Hydrostatyka (z gr. hydōr - "woda" + statikos - "powodujący stanie") — dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem cieczy w stanie spoczynku oraz warunków pozostawania w spoczynku cieczy znajdującej się w polu sił masowych.

  Dodano: 20.06.2012. 16:37  


  Najnowsze