• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. opartego na tekście pobierania informacji, Wiedeń, Austria

  01.02.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 7 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędą się dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. opartego na tekście pobierania informacji.

  Inteligentne algorytmy przeszukiwania i pobierania to kluczowa technologia do zaspakajania zapotrzebowania na informacje w społeczeństwie, które stale generuje coraz to większe ilości danych. Zaawansowane pobieranie i ekstrakcja informacji wykorzystują metody z przeróżnych obszarów, takich jak uczenie maszynowe, lingwistyka i psychologia informatyczna, interakcja i modelowanie użytkownika, wizualizacja informacji, inżynieria internetowa, sztuczna inteligencja i systemy rozproszone.

  Wydarzenie zapewni wspólną platformę do zaprezentowania i omówienia nowych rozwiązań. W programie znalazły się takie tematy jak:
  - teoria;
  - przeszukiwanie i klasyfikacja;
  - przeszukiwanie społeczności, analiza sieci społecznych, ustrukturyzowane pobieranie z dokumentów XML;
  - jakość informacji;
  - streszczanie tekstów, ekstrakcja słów kluczowych i identyfikacja tematów;
  - paradygmaty i algorytmy wizualizacji informacji, zagadnienia indywidualizacji i prywatności;
  - kontekst użytkownika;
  - pobieranie międzyjęzykowe, pobieranie wielojęzyczne i tłumaczenie maszynowe;
  - ocena;
  - sieć semantyczna;
  - inżynieria oprogramowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Maszyna informacyjna – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) informacji (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ zasilenia – energii). Rozpatrywana jako źródło informacji jest nazywana nadajnikiem informacji, gdy istotne jest pobieranie przez nią informacji – odbiornikiem informacji CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości. Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych.

  Satysfakcjonizm – postawa intelektualna wynikająca z niedojrzałości poznawczej, braku samodzielności i elastyczności myślenia, powszechna wśród części współczesnych użytkowników informacji. Charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Polega na szybkim, często bezkrytycznym zadowoleniu się wiedzą ogólną w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu wymaga dotarcia do kilku źródeł i zanalizowania uzyskanych, często zróżnicowanych informacji. To również bezkrytyczne przyjmowanie informacji, których wiarygodność nie została potwierdzona w publikacjach powszechnie uznanych za naukowe. Ilość informacji – wielkość ujmująca (przedstawiająca) ilościowo właściwość zmniejszania (usuwania) nieokreśloności (niepewności), czyli informację, termin używany w matematycznej teorii informacji.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System). Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

  System Informacji Miejskiej we Wrocławiu – system informacji wizualnej, wzorowany na warszawskim Miejskim Systemie Informacji.

  Ekonomia informacji jest to zarządzanie informacją na wielu płaszczyznach tak, by w jak najkrótszym czasie trafiła do zainteresowanego nią użytkownika. Na ekonomię informacji składa się pozycjonowanie i badanie przyszłości wyszukiwarek, użyteczność stron internetowych, sieci semantyczne oraz architektura informacji oraz inne formy szeroko pojętego marketingu internetowego.

  Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Phishing (spoofing) – w branży komputerowej, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.

  Dodano: 01.02.2012. 17:26  


  Najnowsze