• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąty kongres mikologiczny, Edynburg, Wlk. Brytania

  15.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-6 sierpnia 2010 r. w Edynburgu, Wlk. Brytania, odbędzie się dziewiąty kongres mikologiczny.

  Biologia grzybów nabiera coraz większego znaczenia w codziennym życiu, odgrywając istotną rolę w biotechnologii, medycynie i przemyśle spożywczym. Grzyby mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów na Ziemi z uwagi na funkcję, jaką pełnią w rozkładzie oraz obiegu substancji odżywczych.

  Nowe obszary badań zostaną poddane przeglądowi w ramach pięciu głównych tematów konferencji:
  - biologia komórki, biochemia i fizjologia;
  - środowisko, ekologia i interakcja;
  - ewolucja, bioróżnorodność i systematyka;
  - patogeneza grzybów i kontrola chorób;
  - genomika, genetyka i biologia molekularna.

  Program wydarzenia obejmuje 300 odczytów w ramach 45 sympozjów tematycznych, które zostaną uzupełnione przez ponad 1000 plakatów, opcjonalne specjalistyczne sesje robocze, wyjazdy w teren i wystawę. W czasie konferencji uzupełniająca wystawa dla publiczności pt. "Z innego królestwa" gościć będzie w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Edynburgu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Elsevier, składające się z dziewięciu wyspecjalizowanych sekcji tematycznych, w ramach których wydawanych jest łącznie 100 numerów czasopisma rocznie. Czasopismo publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biochemii, biofizyce, biologii molekularnej, komórki oraz systemowej, genomice, bioinformatyce, metabolomice i proteomice. Czasopismo publikuje w języku angielskim. Canadian Journal of Zoology – międzynarodowe recenzowane czasopismo naukowe, publikujące w dziedzinie zoologii, wydawane przez Canadian Science Publishing we współpracy z Canadian Society of Zoologist. Jego tematyka obejmuje m.in.: fizjologię, biochemię, etologię, biologię rozwoju, parazytologię, genetykę, morfologię, patologię, systematykę i ewolucję zwierząt. Wydawane jest od 1929 roku, a pod obecną nazwą od 1951 roku. Journal of Invertebrate Pathology – recenzowane czasopismo naukowe obejmujące tematyką patogenezę chorób bezkręgowców, w tym odporność na choroby gatunków użytkowych oraz kontrolowanie za pomocą patogenów populacji gatunków szkodliwych. W czasopiśmie są również publikowane wyniki badań z zakresu fizjologii, morfologii, genetyki, immunologii i ekologii, związanych z etiologią chorób bezkręgowców. Czasopismo zostało stworzone w 1959 przez Edwarda Arthura Steinhausa, założyciela Society for Invertebrate Pathology, pod nazwą "Journal of Insect Pathology". Wydawane jest przez Academic Press (część Elsevier).

  Cell (ang. komórka) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Główne dziedziny biologii reprezentowane w czasopiśmie to m.in. biologia molekularna, genetyka, biologia strukturalna, biologia komórki, biochemia, rozwój, neurobiologia oraz immunologia. PLOS Genetics (do 2012 r. PLoS Genetics) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny genetyki. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą genetykę, w tym genetykę ludzi, ale także organizmów modelowych od myszy do muszek owocówek, roślin i bakterii. Publikowane prace są skierowane do szerszego grona czytelników, a związane m.in. z nowymi genami i ich odkryciem oraz funkcją, genetyką populacji, projektami badania genomów, genomiką funkcjonalną i porównawczą, genetyką medyczną, biologią chorób, ewolucją, ekspresją genów, biologią chromosomów oraz epigenetyką. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka. Tour de France 2014 będzie 101 edycją wyścigu. Odbędzie się między 5 a 27 lipca 2014 roku. Będzie składać się z 21 etapów. Wyścig rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, gdzie rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy.

  Ochrona gatunkowa grzybów - analogicznie do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt - to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. Obecnie obejmuje to również porosty, ponieważ zgodnie z aktualną systematyką są one zaliczane do grzybów. Malakologia, malakozoologia (gr. malakós-miękki) – dział zoologii zajmujący się badaniem mięczaków. Obejmuje ich morfologię, embriologię, fizjologię, ekologię, biologię i systematykę. Ukształtowała się w XIX wieku. Podstawy dał Martin Lister, zaś Georges Cuvier zapoczątkował systematyczną klasyfikację.

  Kisielnicowate (Exidiaceae) – takson grzybów w randze rodziny wyróżniany w niektórych systemach w rzędzie trzęsakowców.

  Teriologia (zwana także mammologią lub mastologią) – dział zoologii zajmujący się ssakami (Mammalia), ich budową, ekologią, systematyką, rozmieszczeniem (zoogeografia), ewolucją i biologią.

  Dodano: 15.07.2010. 19:12  


  Najnowsze