• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja Europy - nauki pedagogiczne w 7PR i później, Bruksela, Belgia

  31.05.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja nt. nauk pedagogicznych w Siódmym Programie Ramowym.

  Celem konferencji jest podkreślenie pedagogicznych tematów badań naukowych w ramach priorytetu "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" (SSH) programu szczegółowego 7PR "Współpraca". Wydarzenie odniesie się do "Indykatywnej mapy drogowej badań naukowych" przygotowanej przez Komisję Europejską, gromadząc zainteresowaną, międzynarodową społeczność naukową, aby promować wspólne projekty badawcze w dziedzinie nauk pedagogicznych.

  W czasie pierwszego dnia konferencji uczestnicy otrzymają informacje z pierwszej ręki na temat kontekstu strategicznego, możliwości uzyskania dofinansowania i nadchodzących zaproszeń do składania wniosków. Specjalna sesja prognostyczna skoncentruje się na potrzebach społecznych w roku 2020 i kolejnych oraz na odpowiadających im zagadnieniach, jakie stanowić będą wyzwanie dla nauk pedagogicznych w najbliższej przyszłości. Wreszcie koordynatorzy zakończonych powodzeniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych w dziedzinie nauk pedagogicznych podzielą się swoimi doświadczeniami i najnowszymi odkryciami.

  Drugiego dnia uczestnicy będą mieć okazję do przedyskutowania, w ramach sesji równoległych, zagadnień i wyzwań, jakie stają przez naukami pedagogicznymi, ze szczególnym naciskiem na "Indykatywną mapę drogową badań naukowych". Wyniki dyskusji zostaną przekazane Komisji Europejskiej jako wkład naukowy w przygotowanie nadchodzących programów prac SSH.

  Giełda kooperacyjna, zorganizowana wokół tematów konferencji, posłuży za podstawę do dyskusji w czasie sesji równoległych i pomoże w powołaniu konsorcjów projektowych do 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Pedagogika ogólna - nauka teoretyczna będąca podstawą tworzenia się tzw. subdyscyplin pedagogicznych. O tyle o ile subdyscypliny pedagogiczne mają raczej charakter stosowany, o tyle pedagogika ogólna ma charakter nauki teoretycznej (czy też podstawowej). Jest to jakby podstawowy system pojęć i twierdzeń, wspólny dla wszystkich nauk pedagogicznych. Różni teoretycy mają na ten temat różne zdania. Mirosław Stanisław Szymański (ur. 1954) – polski pedagog, profesor doktor habilitowany, wykładowca akademicki, członek komitetów Nauk Społecznych i Nauk Pedagogicznych PAN, autor prac naukowych, redaktor i tłumacz.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNS UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami.

  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Chińska Akademia Nauk Społecznych (chin. upr. 中国社会科学院, chin. trad. 中國社會科學院, pinyin Zhōngguó Shèhuì Kēxuéyuàn) – największa i najważniejsza chińska instytucja naukowa oraz ośrodek badań naukowych w zakresie filozofii i nauk społecznych. Została utworzona w 1977 roku w wyniku wydzielenia i reorganizacji Oddziału Filozofii i Nauk Społecznych Chińskiej Akademii Nauk.

  Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakładów i pracownię naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną ze społecznościami ludzkimi i ich przeobrażeniami kulturowymi w epoce kamienia, w starożytności i w średniowieczu na terenie Europy. Instytut oferuje studia na kierunku archeologia. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (ang. Society of Friends of Science in Międzyrzec Podlaski) – organizacja pozarządowa założona w 1968 r. w Międzyrzecu Podlaskim której celem jest prowadzenie badań naukowych we wszystkich kierunkach oraz popularyzowanie nauki na Podlasiu, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz rozwój zaplecza badawczo-naukowego, a także prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Kultury oraz organizowanie sesji i posiedzeń naukowych, działalność wydawnicza, tworzenie sekcji problemowych, utrwalanie w pamięci rocznic, zdarzeń i ludzi w szczególności związanych z Podlasiem a w szczególności z Międzyrzecem Podlaskim.

  Dodano: 31.05.2010. 19:12  


  Najnowsze