• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja nt. równości płci i interdyscyplinarności dla inżynierów, Paryż, Francja

  30.05.2011. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 24 czerwca 2011 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Edukacja nt. równości płci i interdyscyplinarności dla inżynierów".

  Zachęcenie młodych ludzi, zwłaszcza kobiet, do podjęcia kariery w dziedzinie inżynierii i technologii jest jednym z ważniejszych problemów dzisiejszej Europy. Udział kobiet w zawodach inżynieryjnych wydaje się być kwestią o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i technicznego Europy, jak również ważną ścieżką w kierunku równouprawnienia płci i sprawiedliwości społecznej.

  Sektor edukacji stale pracuje nad zwiększaniem wśród młodych ludzi zainteresowania naukami ścisłymi i matematyką oraz uwypuklaniem znaczenia rozwoju inżynieryjno-technologicznego w kształtowaniu wspólnej przyszłości Europy.

  Finansowany ze środków unijnych projekt Helena (Szkolnictwo wyższe prowadzące do podejmowania kariery w dziedzinie inżynierii i nauk ścisłych) bada studia podyplomowe w dziedzinie inżynierii i nauk ścisłych w różnych krajach europejskich. Jego celem jest pomiar skuteczności istniejących projektów pilotażowych oraz opracowanie i ilościowe ujęcie wskaźników opisujących relacje między percepcją a wyborem kierunku studiów. Wyniki pomogą upowszechnić najlepsze praktyki i opracować zalecenia w zakresie reorganizacji uniwersyteckich programów nauczania na szczeblu europejskim. Wydarzenie będzie konferencją zamykającą projekt.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało założone w roku 1973 i posiada siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, studentami w krajach Europejskich. SEFI rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynierów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów. SEFI działa również na poziomie politycznym i koordynacyjnym oraz reprezentuje Europę w tym obszarze na forum światowym. Skrót SEFI pochodzi od francuskojęzycznej nazwy tej organizacji. Członkami indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są Europejskie wyższe uczelnie techniczne. SEFI grupuje także członków przemysłowych oraz wspierających – zainteresowanych edukacją inżynierską.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Edukacja w Związku Radzieckim była wysoce scentralizowana i zależna od rządu. Jej zaletami były powszechny dostęp do szkół dla wszystkich i pewność zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki (realizacja obowiązku pracy). System oświaty został zreformowany według zasad wychowania przez pracę, podporządkowania jednostki państwu, połączenia edukacji ze szkoleniem wojskowym. Stawiano na kształcenie specjalistyczne w dziedzinie inżynierii oraz propagowano wyższość dziedzin matematyczno-przyrodniczo-społecznych nad humanistycznymi.

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Architekt wnetrz - specjalista w dziedzinie kształtowania wnętrz architektonicznych, który zajmuje się wystrojem i wyposażeniem ruchomym z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia. Kształcenie architektów w tej dziedzinie prowadzą w Polsce Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych, oraz Akademie Sztuk Pięknych oraz politechniki.

  John Fritz (1822-1913) – amerykański inżynier, organizator przemysłu i wynalazca. W 1857 roku skonstruował walcarkę trio, a w 1873 zbudował linię walcowniczą. Fritz był samoukiem. W 1902 roku został odznaczony za osiągnięcia w dziedzinie inżynierii. Na jego cześć nagrodę w dziedzinie inżynierii nazwano John Fritz Medal i jest ona przyznawana do dnia dzisiejszego. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Krzysztof Jałosiński (ur. 29 grudnia 1957 w Żarach w województwie lubuskim) – prezes zarządu Zakładów Chemicznych Police z siedzibą w Policach, magister inżynierii chemicznej. Ukończył Politechnikę Wrocławską specjalizując się z inżynierii chemicznej, studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych, studia podyplomowe w dziedzinie strategii zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA na Politechnice Lubelskiej.

  Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development Bank, CEB) - międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Paryżu działająca pod auspicjami Rady Europy. Bank utworzony został 16 kwietnia 1956, początkowo jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie. Z czasem jego działalność rozwinęła się na finansowanie różnych projektów z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. Obecnie wspiera działania 40 państw członkowskich.

  Koalicja KARAT (KARAT Coalition) - regionalna sieć kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz sprawiedliwości społecznej i równości między płciami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Zajmuje się m.in. lobbingiem, organizacją szkoleń, tworzeniem raportów dotyczących warunków pracy w zawodach i sektorach sfeminizowanych (szwaczki, kasjerki), badaniem wpływu reform społecznych i gospodarczych na relacje między płciami. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Medal Edisona - prestiżowe wyróżnienie wręczane corocznie przez Institute of Electrical and Electronics Engineers za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o elektryczności i inżynierii elektrycznej. To najstarsze i najbardziej poważane odznaczenie w dziedzinie nauk technicznych w USA . Na nagrodę składają się złoty medal, replika z brązu, złota miniaturka, certyfikat i nagroda pieniężna. Może być przyznana tylko osobom indywidualnym. Fryderyk Stręk (ur. 18 września 1926 w Wolicy Piaskowej, pow. Ropczyce) – polski inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie inżynierii procesowej i aparatury chemicznej, naukowiec i pedagog, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska.

  Dodano: 30.05.2011. 15:17  


  Najnowsze