• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja poprzez kulturę wyzwala wolność myśli i działania

  28.03.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Edukacja kulturalna pobudza wyobraźnię, zdolność krytycznej refleksji, daje "moralną busolę", poczucie niezależności oraz wolność myśli i działania - mówiono na piątkowej konferencji "Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność" w Sejmie.  Konferencję zorganizował Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, który konferencję otworzył oraz ministrowie kultury Bogdan Zdrojewski i edukacji Katarzyna Hall.

  "Edukacja na jak najwyższym poziomie i od najmłodszych lat jest jednym z najważniejszych zadań nowopowstającej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, za którą odpowiada minister kultury. (...) Strategia to jeden z dziewięciu dokumentów rządowych, który będzie wyznaczał mapy działań do 2020 r." - mówiła podczas konferencji wiceminister kultury Monika Smoleń.

  Smoleń zwróciła uwagę, że edukacja kulturalna jest priorytetem działań resortu kultury. "Najważniejszym działaniem jakie zostało w tym obszarze zrealizowane to m.in. porozumienie ministra kultury z minister edukacji narodowej, dotyczące powrotu lekcji muzyki i plastyki do programu szkół podstawowych i gimnazjalnych" - przypomniała Smoleń.

  Zwróciła również uwagę, że uruchomiono program rządowy "Kultura+", którego celem jest poprawa dostępu do kultury i uczestnictwa w niej.

  "Chodzi szczególnie o ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom terenów, na których jest z tym największy problem, a więc w gminach miejsko-wiejskich i na terenach wiejskich. Kultura+ to wspieranie działań najmniejszych instytucji - domów kultury i bibliotek - po to, aby stały się one ważnymi lokalnymi centrami kultury, dostępu do wiedzy i ośrodkami życia społecznego" - zauważyła Smoleń.

  Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomir Ratajski przypomniał, że podczas Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej zorganizowanej pod hasłem "Rozwijanie możliwości kreatywnych w XXI wieku" w Lizbonie w 2006 roku opracowano "Mapę Drogową UNESCO dla edukacji artystycznej". Celem dokumentu było zbadanie roli edukacji artystycznej pod kątem pobudzania kreatywności.

  "Jak dowodzą badania uzyskane przez UNESCO, na które powołuje się +Mapa+, zapoznanie osób uczących się z procesami artystycznymi - związanymi z ich własną kulturą - wykształca w człowieku potrzebę kreatywności, zmysł inicjatywy, pobudza wyobraźnię, inteligencję emocjonalną i zdolność krytycznej refleksji, daje +moralną busolę+, a także poczucie niezależności oraz wolność myśli i działania" - wyliczał Ratajski.

  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki przypomniał, że 3 lata temu ministrowie resortów kultury i edukacji narodowej popisali list intencyjny w sprawie rozwoju edukacji kulturalnej. W jego opinii dobrą okazją do promowania edukacji kulturalnej i samej kultury jest objęcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. "Takie elementy jak mobilność edukacyjna, kompetencje uczniów, modernizacja uniwersytetów, partnerstwo wschodnie - ich skuteczna realizacja bez wymiaru kulturowego nie jest możliwa" - mówił Sielatycki.

  Podczas konferencji odczytano także list minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. "Obecnie rozwój cywilizacyjny, oparty na przepływie informacji, nie jest możliwy bez aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, która kształtuje komunikatywność, umiejętność współpracy, otwartość i wyobraźnię, z co za tym idzie - kreatywność i innowacyjność" - napisała Kudrycka. AGZ

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie - instytucja kultury, założona w 1977 r. Od wielu lat największa placówka w Głogowie, działająca w obszarze zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem, wspieraniem i promowaniem kultury we wszelkich jej odmianach. Podstawowym celem MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie wielokierunkowej edukacji kulturalnej, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu głogowskiego oraz wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa.

  Animator kultury (z łac. animo – tchnąć życie w coś, ożywiać) – osoba, która potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy jest upowszechnianie kultury. Animator kultury różnymi metodami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania, wykorzystuje potencjał i stara się zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi, ponieważ rozumie, że jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się i samorealizacji.

  Dodano: 28.03.2011. 09:19  


  Najnowsze