• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperymentalna mechanika płynów 2012, Hradec Králové, Czechy

  17.10.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 23 listopada 2012 w Hradcu Králové, Czechy, odbędzie się wydarzenie pt. "Eksperymentalna mechanika płynów 2012" (Experimental fluid mechanics 2012).

  Dynamika płynów bada przepływ płynów i gazów, zazwyczaj na powierzchniach stałych i wokół nich. Obejmuje analizę różnych parametrów płynu, takich jak prędkość, ciśnienie, gęstość i temperatura. Można ją wykorzystać do analizy przepływu powietrza po skrzydle samolotu lub po powierzchni samochodu. Znajduje również zastosowanie w projektowaniu statków, aby zwiększyć prędkość z jaką poruszają się w wodzie. Aby lepiej opanować tę dziedzinę, naukowcy stosują zarówno eksperymentalne, jak i matematyczne modele i obliczenia.

  Konferencja posłuży za forum dla uczestników z różnych interdyscyplinarnych grup w celu przedyskutowania realizowanych projektów, a także metod doświadczalnych stosowanych w mechanice płynów i termodynamice.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) - dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów. Przez płyny rozumie się tutaj zarówno ciecze jak i gazy. Rozwiązaniem zagadnień mechaniki płynów zwykle jest określenie własności płynu (takich jak gęstość, temperatura) i własności danego przepływu (podanie pola prędkości, ciśnienia), w zależności od współrzędnych przestrzennych i czasu. Obliczeniowa mechanika płynów (numeryczna mechanika płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) – dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Kinematyka płynów to dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu w oderwaniu od sił, które powodują ten ruch. Podstawową zależnością opisującą przepływ jest równanie ciągłości przepływu, zapisywane:

  Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch. Linia prądu – w mechanice płynów linia styczna w każdym punkcie do kierunku prędkości cząstki płynu. Linie prądu są liniami wektorowego pola prędkości płynu. W przepływie stacjonarnym linie prądu pokrywają się z trajektoriami cząstek płynu.

  Analiza wędrowna i lokalna – dwa równoważne sposoby opisu ruchu ciała w mechanice. Rozróżnienie to najczęściej wprowadza się w mechanice płynów, ponieważ w mechanice ciała stałego stosowana jest prawie wyłącznie analiza lokalna. Statyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się płynami nieporuszającymi się. Podstawową zależnością opisującą statyczny płyn jest:

  Liczba Knudsena – jedna z bezwymiarowych liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów. Jej wartość służy jako podstawowe kryterium stosowalności równań mechaniki płynów. Liczba ta nazwana jest na cześć duńskiego fizyka Martina Knudsena (18711949). Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami.

  Intensywność źródeł - stosowany w mechanice płynów, a w szczególności w hydrodynamice podziemnej, parametr wyrażający intensywność wymiany ilości przepływającego płynu z otoczeniem układu.

  Adwekcja (z łac. advectiō - "dowóz", ang. advection) w mechanice płynów i hydrodynamice podziemnej unoszenie substancji przez przepływający płyn w ten sposób, że prędkość unoszonej substancji równa jest prędkości przepływającego płynu. Terminu substancja nie należy tutaj rozumieć dosłownie: adwekcji podlegać mogą unoszone ciała stałe (np. kawałki drewna pływające na powierzchni rzeki), drobne cząsteczki piasku, ciała rozproszone koloidalnie, ale również substancje chemiczne w postaci roztworzonej, a nawet ciepło. Adwekcji towarzyszą często procesy dyfuzji, dyspersji, sedymentacji, flotacji, kolmatacji, sufozji.

  Hydraulika - nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę. Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować tzw. metodą Eulera przez podanie pola prędkości płynu, czyli zależności prędkości od współrzędnych przestrzennych i czasu.

  Dodano: 17.10.2012. 17:37  


  Najnowsze