• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Employment and Social Inclusion in Europe: Innovative Solutions for Disadvantaged Groups, Bruksela, Belgia

  28.02.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "Employment and Social Inclusion in Europe: Innovative Solutions for Disadvantaged Groups" (Zatrudnienie i włączenie społeczne w Europie: innowacyjne rozwiązania dla grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji) odbędzie się 19 marca 2013 r. w Brukseli.

  W wyniku obecnego spowolnienia gospodarczego w strefie euro doszło do wzrostu bezrobocia we wszystkich państwach członkowskich. Według danych Eurostatu z października 2012 r. w 27 państwa UE bez pracy pozostawało około 25,5 mln Europejczyków, o 49 tys. więcej niż w lipcu. Długotrwałe bezrobocie to jeden z najważniejszych problemów, z jakim muszą uporać się politycy. Obok skutków finansowych i społecznych dotyczących życia osobistego, ten rodzaj bezrobocia wpływa negatywnie na spójność społeczną i w efekcie prowadzi do utrwalenia spowolnienia gospodarczego.

  Strategia Europa 2020, uruchomiona przez Komisję Europejską w 2010 r., ma na celu zwalczanie m.in. bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, poprzez koordynację krajowych i europejskich działań politycznych. Zgodnie z jej założeniami, europejska strategia zatrudnienia dotyczy wdrażania środków zachęcających obywateli do utrzymywania lub poszukiwania nowych miejsc pracy.

  Wydarzenie będzie dla uczestników okazją, by omówić najważniejsze problemy dotyczące aktualnych trendów bezrobocia oraz przedstawić wybrane projekty i inicjatywy, które w sposób innowacyjny lub eksperymentalny walczą z takimi wyzwaniami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezrobocie jawne - kategoria bezrobocia odnosząca się do niepracujących, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach Pracy. Poziom bezrobocia jawnego nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne) – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Ekonomiści często definiują naturalną stopę bezrobocia jako sumę bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Bezrobocie to wiąże się ze zmianami na rynku pracy związanymi z wahaniami aktywnością siły roboczej, likwidowaniem niektórych branż i powstawaniem nowych. Naturalna stopa bezrobocia w gospodarce rynkowej nigdy nie jest równa zero. Nowa mikroekonomia bezrobocia - powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku teoria wyjaśniająca funkcjonowanie rynku pracy. Swą analizą obejmuje ona zespół instrumentów, które mają zapewnić lepsze funkcjonowanie tego rynku oraz redukcję bezrobocia w poszczególnych grupach siły roboczej. Dzięki selektywnemu charakterowi występujących tu narzędzi ( adresowane są do konkretnych grup siły roboczej ) możliwe jest skuteczne zwalczanie bezrobocia strukturalnego i frykcyjnego. Istotne jest tu także zastosowanie tych instrumentów w redukcji bezrobocia występującego w warunkach nierównowagi na rynku pracy.

  Hipoteza histerezy – przeniesiona na grunt życia gospodarczego próbuje wyjaśnić kształtowanie się stopy bezrobocia występowaniem tendencji podążania „naturalnej” stopy bezrobocia za stopą rzeczywistą, sytuacji w której wysokość bezrobocia nie powodują ani przyśpieszenia ani zwolnienia inflacji (tzw poziom NAIRU) a także zbyt wolnym działaniem samoczynnych mechanizmów przywracania równowagi na rynku pracy. Ogólnie hipoteza histerezy wzmacnia argumenty na rzecz bardziej aktywnej polityki gospodarczej. Jednak poglądy co do źródeł jej powstania są zróżnicowane. Powoduje to przyjmowanie różnych, często sprzecznych rozwiązań w praktyce polityki zatrudnienia, co w efekcie nie daje oczekiwanych rezultatów jeśli chodzi o skuteczność tej polityki w zmniejszaniu bezrobocia, wśród najczęściej wymienianych przyczyn efektu histerezy są czynniki instytucjonalne, nieelastyczne prawo pracy i strukturalne przekształcenia w gospodarce, wywołujące zmiany w wielkości i strukturze popytu na pracę. Społeczne włączenie (social inclusion) – polityka wyrównywania społecznych różnic między ludźmi mającymi dostęp do nowej wiedzy a tzw. Wykluczonymi.

  Bezrobocie chroniczne (długotrwałe) – określenie bezrobocia, niekiedy wyróżniane jako podrodzaj bezrobocia długookresowego. Bezrobocie chroniczne dotyczy ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy. Bezrobotni długotrwale posiadają często cechy, które ograniczają ich szanse powrotu na rynek pracy. Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji.

  Polska Koalicja Social Watch została powołana do życia w czerwcu 2008. Jej celem jest monitorowanie wdrażania przez rząd polski międzynarodowych zobowiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz równości płci. Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania problemu wykorzystania zasobów ludzkich, stworzenia odpowiednich warunków pracy i bytowania ludzkiego. Państwo jest zainteresowane w zapewnieniu pokoju społecznego i przeciwdziałaniu powstawania niepokojów społecznych. Podejmując kwestie zabezpieczenia społecznego zmierza do zapewnienia minimum socjalnego jednostkom ludzkim i znośnego bytowania grupom ludzkim. Poziom tego zabezpieczenia zależny jest od możliwości świadczeń państwa na drodze odpowiedniego ustawodawstwa i poprzez działania instytucji socjalnych. W ostatecznej instancji, zabezpieczenia społeczne zależą od stopnia rozwoju gospodarczego państwa, który pozwala na wzięcie pod opiekę mniejszej lub większej liczby obywateli potrzebujących pomocy, a także polityki podziału wypracowanego dochodu narodowego.

  Bezrobocie frykcyjne – bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy.

  Pasywna polityka na rynku pracy – działania państwa na rynku pracy, które mają na celu likwidację skutków bezrobocia, ale bez wspomagania procesu powstawania nowych miejsc pracy. Polityka ta obejmuje różne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych, jak zasiłki, jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy, dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę.

  The Social Capital Foundation (Fundacja Kapitału Społecznego) - to niezależna, pozarządowa organizacja typu non-profit, która zajmuje się promowaniem kapitału społecznego i spójności społecznej. Została utworzona w (2002) roku i ma siedzibę w Brukseli. Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (skrót: PSR) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Do zakresu jej zadań należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz współpraca z rządowym pełnomocnikiem do spraw rodziny i kobiet. Klasa niższa - klasa społeczna składająca się z jednostek będące w stanie bezrobocia, bądź jednostek, których dochody są tak niskie, że otrzymują pomoc od państwa.

  Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie. Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Dodano: 28.02.2013. 15:49  


  Najnowsze