• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energooszczędne metody użytkowania komputerów i komunikacji, Besançon, Francja

  28.03.2012. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 14 września 2012 r. w Besançon, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Energooszczędne metody użytkowania komputerów i komunikacji".

  Komputery, systemy komunikacyjne i pozostała infrastruktura technologii informatycznych stawiają znaczące wyzwania środowiskowe ze względu na zużywanie ogromnych ilości energii elektrycznej. Powodują zwiększanie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie w czasie ich produkcji i utylizacji.

  Aby stawiać czoła tym problemom ekologicznym i budować zrównoważone środowisko, opracowywane są nowe modele, algorytmy, metodologie, narzędzia i systemy w celu tworzenia energooszczędnych systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnej o wysokiej wydajności energetycznej, niskiej emisji gazów cieplarnianych, z wykorzystaniem materiałów mniej szkodliwych i łatwiejszych w recyklingu.

  Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców, inżynierów i badaczy do dyskusji i wymiany nowych pomysłów, nowych wyników, informacji o pracach w toku oraz doświadczeń dotyczących wszelkich aspektów energooszczędnych metod użytkowania komputerów i sposobów komunikacji, jak również do zidentyfikowania pojawiających się zagadnień badawczych i zdefiniowania przyszłych kierunków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Energooszczędne zagospodarowanie terenu – problematyka dotykająca dziedzin nauki takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, energetyka itp. Uwzględnia specyficzne wymogi przestrzenne dotyczące budownictwa pasywnego i ekologicznego wraz z efektywnym wykorzystaniem terenu w celu uzyskania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Planując energooszczędne zagospodarowanie terenu należy zwrócić uwagę na wiele czynników związanych z tym tematem. Można wymienić czynności, które trzeba dokonać, aby ukształtować zrównoważone otoczenie: Energy Star – międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi.

  Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Pojęcie rynku elektronicznego (w skrócie ER, ang. electronic market), zwanego również rynkiem wirtualnym, powstało w latach 80. w pracach grupy badawczej z Massachusetts Institute of Technology. W literaturze brak jest ogólnej i powszechnie akceptowalnej definicji elektronicznego rynku. Wielu autorów tworzy zwykle ad hoc określenia, ukierunkowane jedynie na specyficzne zagadnienia. W pewnym stopniu wspomaganie i automatyzacja działalności rynkowej przez systemy informatyczno-telekomunikacyjne są utożsamiane z pojęciem rynku elektronicznego. Twierdzi się tak dlatego, iż w przyszłości wiele konwencjonalnych rynków będzie przekształcanych w ER, a także tworzonych będzie wiele nowych ER. Wielu autorów definiuje ER jako systemy sprzętu i oprogramowania komputerów (systemy rozproszone), u których podstaw leży koncepcja elektronicznej wymiany dokumentacji. Buspas – słowo nie istniejące w języku polskim; przetłumaczone dosłownie z języka angielskiego i oznaczające "pas ruchu dla autobusów", wytyczony w celu usprawnienia transportu miejskiego, który spowalniają zatory drogowe. Czasem korzystanie z buspasów przysługuje także w ramach carpoolingu oraz osobom prowadzącym taksówki, motocykle i rowery. Jednak takie rozwiązanie wywołuje liczne kontrowersje, gdyż ograniczają przepustowość buspasów, przez co nie służą ich pierwotnej funkcji (rower – z uwagi na niewielką szybkość – spowalnia jazdę autobusu). Buspasy są ważnym elementem szybkiego transportu autobusowego (bus rapid transit), elastycznych systemów komunikacji autobusowej, będących odpowiedzią na wyzwania stawiane technice komunikacyjnej, jak zakorkowane ulice czy nawet zapaść komunikacyjna, przeciążone systemy komunikacji miejskiej i podmiejskiej czy zanieczyszczenie środowiska.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Anna Lechowicz (ur. 5 września 1950 w Wodzisławiu Śląskim, zm. 1 lutego 2012 w Warszawie) – polska pedagog specjalny, pionierka wykorzystania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz nowoczesnych technologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2009 została uhonorowana tytułem honorowego Profesora Oświaty.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Boox A62S Evo jest e-czytnikiem (tj. czytnikiem treści elektronicznej, np. książek) wykonanym w technologii elektronicznego papieru. Zasada jego działania diametralnie różni się od powszechnie stosowanych w elektronice wyświetlaczy LCD. W wyświetlaczu zastosowano elektroniczny tusz (e-ink), który sterowany polem elektromagnetycznym tworzy dowolne wzory na powierzchni ekranu. Dzięki wyeliminowaniu elementów świecących oraz konieczności ciągłego odświeżania obrazu, uzyskano ekran nie męczący wzroku i zapewniający dobry obraz, nawet w pełnym słońcu. Po względem wygody użytkowania, elektroniczny papier nie różni się od zadrukowanej kartki. Ponadto ekran jest wysoce energooszczędny - wykorzystuje energię elektryczną tylko przy odświeżaniu; raz narysowany obraz pzostaje.

  Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15).

  Dodano: 28.03.2012. 10:37  


  Najnowsze