• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EuroNanoforum 2013, Dublin, Irlandia

  19.04.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18-20 czerwca 2013 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "EuroNanoforum 2013".

  Organizowane w ramach irlandzkiej prezydencji w Radzie UE wydarzenie, poświęcone innowacjom nanotechnologicznym, jest największą w Europie konferencją nt. nanotechnologii i materiałów. Ponad 70 renomowanych prelegentów międzynarodowych z dziedziny nauki, przemysłu i sektora rządowego będzie omawiać wpływ gospodarczy i technologiczny nanotechnologii na rozwój Europy, a także korzyści, jakie zapewnia nanotechnologia w codziennym życiu społeczeństwa. Pośród prelegentów znajdą się przedstawiciele przedsiębiorstw Shell, Nokia, Intel, Philips Healthcare i Instytutu im. Maxa Plancka oraz Komisarz Máire Geoghegan-Quinn. Konferencja skoncentruje się na roli nanotechnologii w rozwiązywaniu problemów społecznych związanych ze środowiskiem, energią i zdrowiem, propagując innowacyjność jako siłę napędową rozwoju gospodarczego.

  Mając na uwadze rozpoczęcie strategii "Horyzont 2020" w 2014 r., w czasie konferencji zaprezentowane zostanie, jak nanotechnologia wpisuje się w nową strukturę kluczowych obszarów priorytetowych Europy związanych z doskonałą bazą naukową, wiodącą pozycją w przemyśle i rozwiązywaniem problemów społecznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Transhumanizm (czasem skracany do >H lub H+) – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej. Ashoka - Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych (“Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”) jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się “innowatorami dla dobra ogółu”.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne. Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Fundacja Panoptykon – polska organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Działalność Fundacji wpisuje się w szerszy nurt badania i reagowania na zjawisko "społeczeństwa nadzorowanego".

  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Soul City (tłum. Miasto dusz) to popularny program edukacji rozrywkowej w Afryce Południowej, który kształtuje świadomość zdrowotną i obywatelską społeczeństw kilku krajów afrykańskich. Tematyka programu dotyczy wielu problemów związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, ale skupia się również na kwestiach rozwoju społecznego wskazując pożądane postawy społeczne i zachowania w ramach społeczności lokalnych.

  Nanobiotechnologia (lub bionanotechnologia) – dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. Zajmuje się przede wszystkim badaniem istniejących nanostruktur, umożliwiając ich wykorzystanie na skalę przemysłową, ale również tworzeniem nowych metod badawczych biologii.

  Dodano: 19.04.2013. 15:37  


  Najnowsze