• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja ekoturystyczna, Parnu, Estonia

  09.09.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-30 września 2010 r. w Parnu, Estonia, odbędzie się europejska konferencja ekoturystyczna.

  Ekoturystyka zyskuje w ostatnich latach na popularności, dzięki zwiększonemu zainteresowaniu zwiedzających i turystów, którzy chcą podróżować w sposób, jak najmniej oddziałujący na obszar. Logika polega po części na tym, że w ten sposób lepiej można chronić delikatne lub ekologicznie wrażliwe obszary dla innych i dla przyszłości.

  Konferencja pt. "Zrównoważenie a opłacalność" poświęcona będzie aktualnym zagadnieniom i problemom, przed jakimi staje społeczność ekoturystyczna w Europie i na całym świecie. Zaplanowano następujące tematy:
  - ekoturystyka i zachowanie różnorodności biologicznej;
  - ekoturystyka w Europie oparta na społecznościach;
  - ekologiczne strategie podróżowania i adaptacja do zmian klimatu;
  - ekoturystyka i programy certyfikacyjne;
  - innowacja w rozwoju produktu ekoturystycznego;
  - trendy rynkowe i nowe zasady marketingu ekoturystycznego.

  Wydarzenie ma stać się corocznym spotkaniem ekspertów, przedsiębiorców oraz interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego, które zachęca do stałej dyskusji na temat obecnego stanu rozwoju ekoturystyki oraz przyszłych wyzwań i możliwości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ekoturystyka: Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru. Park Narodowy Kibale – park narodowy położony w południowej Ugandzie, obejmując swym zasięgiem wiecznie zielone lasy tropikalne. Jego powierzchnia wynosi 776km² i wznosi się na wysokość od 1100 do 1600 m. Tworzy jeden zwarty kompleks wraz z sąsiadującym Parkiem Narodowym Queen Elizabeth. Znajduje się tu także stacja biologiczna Uniwersytetu Makerere. Jest popularnym celem wycieczek safari oraz ekoturystyki, zwłaszcza ze względu na zamieszkującą na terenie parku populacją szympansa oraz 12 innych gatunków naczelnych. Światowa Konferencja – stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Społeczności Chrystusa, które jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu całego Kościoła. Jej działanie oparte jest o tzw. zasadę „wspólnej zgody” i jest nadzorowane przez Pierwsze Prezydium. Światowa Konferencja odpowiada również za odpowiednie funkcjonowanie rad, kworów i porządków Kościoła.

  Fundacja Aeris Futuro - pozarządowa organizacja ekologiczna założona w lutym 2006, dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Fundacji Sendzimira. Zapisaną w statucie misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez realizację projektów ekologicznych i edukacyjnych. Konferencja w Amboy, Reorganizacja Kościoła – w historii i wierzeniach Społeczności Chrystusa oznacza konferencję, podczas której, po latach dezorganizacji, zreorganizowany został Kościół Jezusa Chrystusa, założony przez Józefa Smitha, Jr. Po męczeńskiej śmierci proroka Smitha, Kościół rozpadł się na szereg ugrupowań, z których każde uważało się za prawowitego spadkobiercę Kościoła Jezusa Chrystusa. Środkowozachodni Święci w Dniach Ostatnich, razem z rodziną proroka Smitha – jego żoną Emmą i synami nie przyłączyli się jednak do żadnego z odłamów i nie uznali przywództwa żadnego z pretendujących do urzędu Prezydenta Kościoła. Opierając się na odręcznym dokumencie, który jeszcze za życia sporządził Józef Smith Jr. stwierdzającym, iż prawowitym następcą w urzędzie Prezydenta-Proroka Kościoła jest jego najstarszy syn – Józef Smith III postanowili poczekać, aż ten dorośnie.

  Park Narodowy Orgiejów (rum. Parcul Naţional Orhei) – jedyny park narodowy na terenie Republikii Mołdawii powołany w 2013 r. przez parlament tego kraju. Powstał na obszarze 33792,09 ha wokół rezerwatu kulturowo-przyrodniczego „Stary Orgiejów” i dwóch rezerwatów przyrody Ţigăneşti i Trebujeni 46 kilometrów na północ od Kiszyniowa. Park leży na terenie 18 gmin wchodzących w skład 4 rejonów (Orgiejowskiego, Călăraşi, Străşeni i Criuleni). Celem parku jest ochrona przyrody i wyjątkowych walorów kulturowo-historycznych przed degradacją oraz promocja ekoturystyki. Rani Jhansi Marine National Park - (Morski Park narodowy Rani Jhansi) zlokalizowany jest w Archipelagu Ritchie, jest nie kwestionowanym ośrodkiem ekoturystyki w dystrykcie Andamanów i Nikobarów. Położony jest około 40 km od wyspy Baratang. Ogłoszony parkiem narodowym w roku 1996, obejmuje grupę wysp John Lawrence Island, Henry Lawrence Island oraz Outram.

  Park Narodowy Ulu Temburong – pierwszy park narodowy w Brunei, ustanowiony w 1991 roku. Położony jest w południowej części dystryktu Temburong, zajmując około 40% jego powierzchni. Stanowi część obszaru chronionego Batu Apoi Forest Reserve. Park jest znany jako "Green Jewel of Brunei" (pl. Zielony Klejnot Brunei), gdyż zawiera dżunglę w naturalnym stanie. Opisany został jako "najznakomitszy przykład sukcesu polityki ochrony lasu sułtanatu". Najważniejszymi przepływającymi przez park rzekami są Temburong oraz Belalong. Park stanowi ważne centrum ekoturystyki w Brunei. Na terenie dystryktu znajduje się również rezerwat Peradayan Forest Reserve. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Forticom - przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą na Łotwie. Sprawuje pełny nadzór właścicielski nad serwisami społecznościowymi One.lv (Łotwa), One.lt (Litwa) oraz One.ee (Estonia). Początkowo udziały w przedsiębiorstwie posiadały: Digital Sky Technologies, Tiger Global (część Tiger Management) oraz Gild Bankers (największy bank inwestycyjny w krajach nadbałtyckich). Obecnie 100% udziałów należy do Digital Sky Technologies. Kultura tradycyjna – zjawisko kulturowe, mające miejsce w społecznościach osadniczych, najczęściej o zajęciu rolniczym, wykorzystujących prymitywne narzędzia pracy, odizolowanych od wpływów kultury wysokorozwiniętej, wykazujących się małą ruchliwością przestrzenną i z reguły patriarchalnym systemem rodziny. Za narzędzia transmisji w k. t. Kazimierz Dobrowolski uważa: przekazy ustne i porady praktyczne. K. t. charakteryzują się anonimowością wytworów i ponadprzeciętnym wpływem na potęgę autorytetów (zazwyczaj są to przodkowie). Dużą rolę w rozwoju k. t. odgrywa magia i religia, za pomocą których członkowie społeczności wyjaśniają niezrozumiałe dla nich zjawiska. Kultury tradycyjne dzielą się na: klasyczne (społeczności prymitywne, nie znające pisma) i chłopskie (powstały w Europie wraz z feudalizmem). Społeczność wioskowa w k. t. ma silne poczucie więzi społecznej i odrębności wobec innych wiosek, które zgodnie z mitem wartości grupowej uważane są za gorsze.

  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. Bukietnicowate (Rafflesiaceae ) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje trzy rodzaje liczące ok. 20 gatunków, z czego 15 należy do rodzaju bukietnica (Rafflesia). Przedstawiciele rodziny występują w Azji południowo-wschodniej – na Półwyspie Indochińskim, na wyspach Sumatra, Jawa i Borneo oraz na Filipinach. Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) znana jest jako roślina o największych kwiatach na Ziemi, przez co stanowi atrakcję dla ekoturystów.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów. European Policy Centre (EPC) – niezależna organizacja pożytku publicznego, typu think tank, poświęcona sprawom Unii Europejskiej. Siedzibą tej organizacji jest Bruksela. EPC jest oddana idei sprawnej integracji europejskiej i promocji debaty popartej refleksją na temat problemów, przed którymi aktualnie stoi Unia Europejska oraz wyzwań, które czekają w przyszłości.

  Dodano: 09.09.2010. 16:26  


  Najnowsze