• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja Scientix, Bruksela, Belgia

  07.01.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejska konferencja Scientix odbędzie się w dniach od 6 do 8 maja 2011 r. w Brukseli, w Belgii.

  Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zaznajomienia się z różnymi projektami naukowo-edukacyjnymi realizowanymi w Europie, by poznać ludzi stojących za tymi inicjatywami oraz by podzielić się doświadczeniem, wiedzą i najlepszymi praktykami. Konferencja ta ma dać pełen ogląd potencjału i możliwości portalu Scientix.eu oraz powiązanej z nim społeczności.

  Scientix gromadzi materiały pedagogiczne oraz raporty badawcze z europejskich projektów naukowo-edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską w ramach szóstego i siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, programu "Uczenie się przez całe życie" oraz wielu innych inicjatyw krajowych.

  Konferencja nie jest jedynie przeznaczona dla nauczycieli przedmiotów naukowych, matematyki i technologii, ale także dla innych stron zainteresowanych, takich jak badacze, twórcy polityk oraz osoby przekazujące społeczeństwu informacje o odkryciach naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Światowa Konferencja – stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Społeczności Chrystusa, które jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu całego Kościoła. Jej działanie oparte jest o tzw. zasadę „wspólnej zgody” i jest nadzorowane przez Pierwsze Prezydium. Światowa Konferencja odpowiada również za odpowiednie funkcjonowanie rad, kworów i porządków Kościoła.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Dodano: 07.01.2011. 17:37  


  Najnowsze