• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 - inauguracja w Żyrardowie

  08.09.2010. 01:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Od pomysłu do przemysłu" - pod tym hasłem rozpoczną się 11 września tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce. Inauguracja przedsięwzięcia, podczas którego zaplanowano ok. 1500 wydarzeń w całej Polsce, odbędzie się w Żyrardowie.

  W 2010 r. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbędą się po raz osiemnasty, w terminach 11-12 i 18-19 września. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Organizatorzy chcą w tym roku zainteresować społeczeństwo zabytkowymi obiektami przemysłowymi - fabrykami, warsztatami rzemieślniczymi oraz wszelkimi zabytkami techniki, które często są niedoceniane i niszczejące.

  "Poprzez liczne wydarzenia specjalne chcemy zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać polską myśl techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, przykłady naszego oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz obecnie często już zapomniane tradycje, święta i obrzędy związane z działalnością produkcyjną" - mówiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie p.o. dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Paulina Florjanowicz.

  Patronem Europejskich Dni Dziedzictwa jest minister kultury Bogdan Zdrojewski, w którego opinii jest to święto edukacji, konserwatorów sztuki i jej pasjonatów.

  Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 w Polsce odbędzie się 11 września w Żyrardowie. W tym dniu będzie można zwiedzić z przewodnikiem miasto Żyrardów i fabrykę lnu, obejrzeć film dokumentalny o historii miasta, uczestniczyć w happeningu z udziałem Andrzeja Seweryna i Daniela Olbrychskiego nawiązującego do filmu "Ziemia obiecana". Będzie można wziąć udział w pikniku kulturalno-historycznym, wielu koncertach i wystawach. Chętni będą mogli zwiedzić miejsca związane z historią miasta: Pałacyk Tyrolski i XIX-wieczną osadę fabryczną.

  Inne przedsięwzięcia organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa to m.in. wycieczka po terenie Pompowni "Świątniki" i przejażdżka zabytkowymi pojazdami szynowymi po Wrocławiu, Festyn Młynarski w Jaraczu w województwie wielkopolskim, którego jedną z atrakcji będzie zaprezentowanie młyna wodnego, młyna wietrznego, wystawy urządzeń do ręcznego przemiału oraz ekspozycja miniatur wiatraków. Zwiedzający Muzeum Gazownictwa w Warszawie obejrzą film dokumentalny o historii wydobycia gazu ziemnego.

  W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa - członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 r. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.

  Szczegóły na stronie www.edd2010.pl 

  AGZ

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ mag/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie.

  Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo". ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa.

  American Film Festival – festiwal filmowy, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 20-24 października 2010 we Wrocławiu. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Festiwal jest współfinansowany przez Gminę Wrocław i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystko co kocham – polski film obyczajowy w reżyserii Jacka Borcucha. 7 września 2010 roku komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego specjalna komisja pod przewodnictwem Agnieszki Holland ogłosiła, iż film jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny w 2011 roku.

  Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ang. European Route of Industrial Heritage, ERIH) – sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Tomasz Adam Merta (ur. 7 listopada 1965 w Legnicy, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski urzędnik państwowy, historyk myśli politycznej, publicysta, w latach 2005–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Generalny Konserwator Zabytków – najwyższy organ ochrony zabytków (zwierzchnik służby konserwatorskiej) w Polsce. Działa zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Dodano: 08.09.2010. 01:05  


  Najnowsze