• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie fundusze na projekty środowiskowe, Exeter, Wlk. Brytania

  12.05.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 czerwca 2011 r. w Exeter, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie fundusze na projekty środowiskowe".

  Wydarzenie poświęcone będzie nadchodzącym możliwościom pozyskania funduszy europejskich na projekty związane ze środowiskiem, koncentrując się szczególnie na temacie "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz na inicjatywie eko-innowacje "Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji".

  Konferencja będzie okazją do spotkania się z regionalnymi i krajowymi grupami wsparcia oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami i doświadczonymi uczestnikami projektów w 7PR oraz inicjatywie eko-innowacje. Poruszane będą następujące tematy:
  - radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi;
  - zrównoważone korzystanie i zarządzanie zasobami;
  - zwiększanie wydajności zasobów;
  - ochrona obywateli przed zagrożeniami środowiskowymi;
  - mobilizowanie wiedzy o środowisku na potrzeby polityki, przemysłu i społeczeństwa;
  - recykling materiałów i procesów;
  - zrównoważone materiały budowlane;
  - zrównoważenie środowiskowe w sektorze spożywczym;
  - ekologizacja modeli biznesowych i ekologiczne rozwiązania zaopatrzeniowe.

  Uczestnicy tego wydarzenia, organizowanego przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości South West przy współudziale South West Environmental iNet oraz Sieci Transferu Wiedzy o Zrównoważeniu Środowiskowym z Wlk. Brytanii, będą także mieli okazję dowiedzieć się w szczegółach, jak uzyskać dostęp do dalszego wsparcia i jak przygotowywać propozycje.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia.

  Zarządzanie środowiskowe – zarządzanie w taki sposób działaniami (procesami) organizacji niekorzystnie wpływającymi na stan środowiska, aby ten wpływ minimalizować.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Gospodarka materiałowa (ang. Materials management) – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).

  Gospodarka materiałowa (ang. Materials management) – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).

  Dodano: 12.05.2011. 16:26  


  Najnowsze