• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie letnie warsztaty nt. logiki, języka i informacji, Kopenhaga, Dania

  07.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 9 do 20 sierpnia 2010 r. w Kopenhadze, Dania, odbywać się będą 22. europejskie letnie warsztaty nt. logiki, języka i informacji (ESSLLI).

  Warsztaty organizowane są co roku przez Stowarzyszenie Logiki, Języka i Informacji (FOLLI) w różnych miejscach w Europie. Głównym tematem ESSLLI są punkty styku między lingwistyką, logiką i obliczeniami. Warsztaty obejmą kursy podstawowe, wprowadzające oraz zaawansowane, jak również zajęcia praktyczne poświęcone różnym tematom w następujących trzech obszarach zasadniczych: język i obliczenia, język i logika oraz logika i obliczenia.

  W poprzednich letnich warsztatach brało udział do 500 studentów z Europy i spoza kontynentu. Stały się one forum dyskusyjnym dla studentów i naukowców zainteresowanych interdyscyplinarnym badaniem logiki, języka i informacji.

  Na dwutygodniowe spotkanie przewidziano około pięćdziesiąt wykładów i dziesięć warsztatów. Ponadto odbędzie się około siedmiu sesji równoległych. W ramach ESSLLI przewidziano także studenckie odczyty i prezentacje plakatowe oraz cztery popołudniowe wykłady starszych naukowców.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5. Filozofia języka − dział filozofii podejmujący problem natury, pochodzenia oraz użycia języka. Filozofów analitycznych interesują cztery kluczowe problemy: natura znaczenia, użycie języka, rozumienie języka oraz relacja między językiem a rzeczywistością. Dla filozofów kontynentalnych z kolei, filozofia języka rozpatrywana jest nie jako osobne zagadnienie, lecz jako część logiki, historii lub polityki. Logika prawnicza - dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki. W węższym znaczeniu logika prawnicza zajmuje się badaniem schematów rozumowań prawniczych.

  Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii. Algebra logiki termin obecnie używany wyłącznie w sensie historycznym. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. algebrą logiki nazywano logikę formalną uprawianą na wzór algebry liczb, przy użyciu jej symboli: dodawania, mnożenia i odejmowania, których sens odpowiednio modyfikowano. Osobami które zapoczątkowały takie podejścia do logiki byli: G. Boole i A. de Morgan. Algebra logiki była jednym z nurtów, z których wyrosła współczesna logika formalna.

  Logika CTL* - jedna z logik temporalnych. Jest oparta na rozgałęzionej strukturze czasu (rozszerzenie logiki LTL o warianty czasu). Heurystyka (gr. heurisko – znajduję) – w języku logiki umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie trzeba udowadniać.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Wyrażenie, znak językowy, symbol językowy − szczególnie istotny dla logiki i kultury zbiór znaków, mianowicie takie znaki, które mają charakter językowy: jako wyrażenia proste przynależą do słownika jakiegoś (naturalnego czy też formalnego) języka lub skonstruowane są z wyrażeń prostych tego języka zgodnie z jego regułami syntaktycznymi.

  Tryb nieświadka (łac. imperceptivus, auditivus) – tryb gramatyczny, charakterystyczny dla języka bułgarskiego, języka macedońskiego, języka tureckiego oraz (w pewnym stopniu) dla języka albańskiego. Tryb ten informuje o dystansie mówcy wobec wypowiadanej informacji. Najczęściej tryb ten bywa wykorzystywany do przekazywania informacji zaczerpniętej z "drugiej ręki", służy także do wyrażania wątpliwości wobec przytaczanej informacji.

  Metalogiką systemu logicznego nazywamy formalną teorię tegoż systemu. Wynikami metalogiki są takie twierdzenia jak np. niesprzeczność danej logiki.

  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science). Logizowanie – postawa językowa charakteryzująca się dążeniem do uzgodnienia zjawisk językowych z powszechnie przyjętą logiką (nie chodzi tu jednak o logikę naukową, ale o tzw. logikę potoczną).

  Dodano: 07.05.2010. 18:12  


  Najnowsze