• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurosoil 2012: soil science for the benefit of mankind and environment, Bari, Włochy

  07.03.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "Eurosoil 2012: soil science for the benefit of mankind and environment" (Eurosoil 2012: nauki o glebie dla dobra ludzkości i środowiska") odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2012 w Bari (Włochy).

  Pedologia to nauka zajmująca się badaniem gleby jako zasobu naturalnego. Naukowcy często zastanawiają się, jak chronić glebę i grunty uprawne w obliczu rosnącej populacji, możliwych kryzysów wodnych, coraz większej konsumpcji żywności per capita i degradacji gleby.

  Uczestnicy konferencji będą analizować różne aspekty podstawowych i stosowanych nauk o glebie oraz technologii w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb. Wydarzenie zgromadzi naukowców, edukatorów i decydentów zajmujących się pedologią i dyscyplinami pokrewnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gleboznawstwo leśne, pedologia (od łac. gleba – grudka ziemi) – nauka zajmująca się badaniem gleb leśnych, ich genezą, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania, a także rozmieszczeniem na terenie kraju. Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba - "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi. Gleboznawstwo jest nauką przyrodniczą powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwą i ożywioną. Jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele praktyczne, np. gleboznawstwo rolne, leśne, melioracyjne. Pojemność sorpcyjna gleby – miara zdolności do wymiennego wiązania jonów w glebie. Podawana jest zwykle w centymolach (cmol) na 1 kg gleby (wcześniej w milimolach lub w milirównoważnikach na 100 g gleby).

  Pedologia (gr. παιδός - dziecko) - dział psychologii, nauka o biologicznym rozwoju dzieci. Pedologia ma za zadanie dostosować wszelkie poczynania wychowawcze do spontanicznego, naturalnego rozwoju dziecka. Morfologia gleb - dział nauki o glebie zajmujący się jej budową zewnętrzną. Morfologię dzieli się na makromorfologię i mikromorfologię.

  Europejska Karta Gleby (ang. Europen soil charter) – dokument przyjęty przez Radę Europy 30 maja 1972 roku zawierający w 12 punktach opis znaczenia gleby. Każdy z punktów jest krótko rozwinięty. Żyzność gleby – naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi ona zespół morfologicznych, fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Jest wypadkową naturalnej zasobności i właściwości gleby.

  Materia organiczna w glebie, organiczna część gleby składająca się z resztek roślinnych i zwierzęcych oraz organicznych produktów działalności życiowej organizmów glebowych (bakterii, grzybów, promieniowców, mezofauny glebowej), podlegająca procesom mineralizacji i humifikacji. W glebach mineralnych użytkowanych rolniczo próchnica stanowi 80-90% całej substancji organicznej gleby. X edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera jubileuszowa edycja turnieju odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 20 - 22 lipca 2012 roku. Zielona Góra oficjalnie umowę organizacyjną podpisała podczas konferencji prasowej 21 lutego 2012 roku.

  The Block Brochure: Welcome to the Soil 1 - piętnasty studyjny album amerykańskiego rapera E-40. Był to jednocześnie początek trylogii, bo kolejne części 2 i 3 zostały wydane w tym samym dniu. Premiera odbyła się 26 marca 2012 roku.

  Sucha wierzchołkowa zgnilizna owoców pomidora – nieinfekcyjna choroba roślinna występująca głównie w uprawie szklarniowej na skutek niedoboru wapnia w glebie czego przyczyną jest zakłócenie równowagi między składnikami pokarmowymi w glebie. Magnez i potas obecne w glebie oraz nadmierna wilgotność gleby utrudniają pobieranie wapnia przez rośliny.

  Pedon – graniastosłup wyodrębniony w glebie, który ma wszystkie właściwości charakterystyczne dla tej gleby i pozwala na rozpoznanie całego układu poziomów genetycznych (profilu); ma powierzchnię kilku metrów kwadratowych i głębokość od kilkudziesięciu centymetrów do ok. 2 metrów. Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn będzie to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Trieście (Włochy) 23 czerwca 2012 roku, a zakończy się 2 września 2012 roku w Rettenbach (Austria).

  Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet będzie to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Trieście (Włochy) 23 czerwca 2012 roku, a zakończy się 2 września 2012 roku w Rettenbach (Austria). Bonitacja (z łac. bonus – dobry) – w gleboznawstwie, ocena jakości gleby pod względem wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. W zależności od przyjętej bonitacji wartość tę wyraża się w klasach lub punktach. Przeprowadza się ją w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze.

  Dodano: 07.03.2012. 16:26  


  Najnowsze