• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fluorescencyjne biomolekuły i ich części składowe - opracowywanie i zastosowania, Göteborg, Szwecja

  07.12.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 8 lipca 2012 r. w Göteborgu, Szwecja, odbędzie się konferencja pt. "Fluorescencyjne biomolekuły i ich części składowe - opracowywanie i zastosowania".

  Naukowcy od dawna polegają na technikach fluorescencyjnych w rozszyfrowywaniu podstawowych cech strukturalnych, splotowych i rozpoznawalnych biomolekuł. Wiele białek zwiera fluorescencyjne pozostałości aminokwasów lub wchodzi w interakcje z fluorescencyjnymi kofaktorami. To zapewnia naukowcom naturalnie emitujące, "wbudowane" sondy.

  Spektroskopia fluorescencyjna ma kluczową rolę do odegrania we współczesnych badaniach. Dekodowanie na przykład wewnętrznego funkcjonowania biomolekuł, komórek i organizmów opiera się na opracowywaniu narzędzi opartych na fluorescencji. Jako że wiele elementów w tych zaawansowanych interakcjach i niezwykle złożonych systemach nie jest z natury emisyjnych, naukowcy opierają się na syntetyzowaniu analogów fluorescencyjnych części składowych, znajdujących się w makromolekułach biologicznych. Stanowią one elementy powierzchni komórek i błon komórkowych oraz białek i kwasów nukleinowych.

  Wydarzenie zgromadzi ekspertów w celu omówienia sposobów rozwoju i wykorzystywania fluorescencyjnych sond molekularnych w systemach biomolekularnych i nanotechnologicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Biomolekułą nazywamy każdą cząsteczkę wyprodukowaną przez żywy organizm. Do biomolekuł należą zarówno makromolekuły jak na przykład białka, polisacharydy, lipidy, czy też kwasy nukleinowe, jak również związki niskocząsteczkowe jak metabolity pierwotne i wtórne. Mechanika molekularna to metoda chemii obliczeniowej wykorzystującą mechanikę klasyczną do modelowania układów molekularnych. Energia potencjalna każdego rozpatrywanego systemu jest wyznaczana za pomocą odpowiedniego pola siłowego. Mechanika molekularna może zostać użyta zarówno do badania prostych cząsteczek jak i złożonych biomolekuł oraz układów nanotechnologicznych zbudowanych z milionów atomów. Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Fluorescencyjna hybrydyzacja In situ (FISH z ang. fluorescent in situ hybridization) jest techniką cytogenetyczną, służącą do wykrywania w badanym materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA. W celu analizy badanego materiału konieczne jest użycie mikroskopii fluorescencyjnej. Separator komórkowy − przyrząd służący do pobierania komórkowych składników krwi (krwinek czerwonych, płytkowych, granulocytów, komórek krwiotwórczych itp.) od dawców. Jest stosowany w krwiodawstwie celem uzyskania komórek krwi oraz ich koncentratów do zastosowania jako lecznicze składniki krwi.

  Universeum to ogólnodostępne centrum poświęcone nauce znajdujące się w Göteborgu (Szwecja), które kosztem 364 milionów koron szwedzkich zostało otwarte w 2001 roku. W projekt zaangażowało się wiele instytucji i firm m.in. Uniwersytet Technologiczny Chalmers, Uniwersytet w Göteborgu. Prenylacja (ang. prenylation, isoprenylation, lipidation) – potranslacyjna modyfikacja białek, polegająca na przyłączeniu do łańcucha polipeptydowego hydrofobowej reszty farnezylowej lub geranylogeranylowej. Uważa się, że grupy prenylowe umożliwiają zakotwiczenie białka do błon komórkowych, tak jak w przypadku kotwic GPI. Grupy prenylowe odgrywają także rolę w interakcjach białko-białko, za pośrednictwem specjalnych domen wiążących grupy prenylowe.

  Białorutenizacja − proces nadawania cech kultury białoruskiej osobom lub zbiorowościom funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur, umacniania pozycji kultury i języka białoruskiego w danej dziedzinie lub na określonym obszarze. W latach 20. XX wieku stanowiła ona część oficjalnej polityki władz Białoruskiej SRR. Współcześnie, zdaniem niektórych polskich badaczy, białorutenizacja objawia się określaniem elementów i dziedzictwa kultur nie-białoruskich na Białorusi jako elementy kultury białoruskiej. Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Choroby układowe - grupa chorób dotykających kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmująca całe ciało. Wiele chorób w swoich końcowych stadiach dotyka różnych narządów (np. niewydolność wielonarządowa), ale tylko choroby, w których dochodzi do zajęcia licznych organów we wczesnym etapie są uważane za choroby układowe.

  Dishevelled – rodzina białek komórek eukariotycznych, do której należą białka zaangażowane w alternatywne szlaki sygnalizacyjne Wnt. Dsh należą do cytoplazmatycznych fosfoprotein działających bezpośrednio na receptory frizzled. Wydaje się, że białka rodziny dishevelled regulują istotne procesy zarówno w zarodku jak i u dorosłych organizmów, wpływając na różnicowanie komórek, ich polarność i nawet na zachowanie społeczne organizmów. Znane są trzy geny kodujące białka rodziny dishevelled:

  Brainbow - metoda obrazowania neuronów wykorzystująca białka fluorescencyjne. Sekwencje genów tych białek są wprowadzane do neuronów metodami inżynierii genetycznej, po czym ulegają ekspresji w sposób losowy, co umożliwia odróżnienie poszczególnych neuronów w preparacie oglądanym pod mikroskopem konfokalnym. Pluripotencja (pluripotencjalność) jest zdolnością pojedynczej komórki do zróżnicowania się w dowolny typ komórek somatycznych poza komórkami trofoblastu, które w późniejszych stadiach rozwoju tworzą łożysko. Z pluripotencjalnych komórek macierzystych pochodzących z najwcześniejszego stadium zarodka – 5-dniowej blastocysty biorą początek komórki wszystkich tkanek i narządów. Zaledwie 30-35 tych komórek, z których składa się węzeł zarodkowy blastocysty "gromadzi" instrukcje dla 100 bilionów (10) komórek tworzących ludzki organizm.

  GloFish – genetycznie zmodyfikowany danio pręgowany (Danio rerio), którego ciało wykazuje właściwości fluorescencyjne. Występuje w pięciu kolorach: zielonym (białko zielonej fluorescencji), czerwonym, pomarańczowym, niebieskim i fioletowym. Jest pierwszym genetycznie zmodyfikowanym zwierzęciem, które zostało udostępnione jako zwierzę domowe. Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF – ang. fibroblast growth factor) – rodzina czynników wzrostu zaangażowanych w proces angiogenezy, gojenia się ran i rozwoju zarodków. FGF wiążą heparynę, a interakcje z siarczanem heparanu proteoglikanów na powierzchni komórek okazały się być istotne dla transdukcji sygnału FGF. FGF odgrywają kluczową rolę w procesach proliferacji i różnicowania wielu komórek i tkanek.

  Leukafereza (ang. leukapheresis) – jest to procedura mająca na celu selektywną separację leukocytów, odmiana aferezy. Zabieg polega na pobraniu krwi pełnej do separatora, w którym zostają oddzielone krwinki białe, a pozostałe elementy tzn. erytrocyty, trombocyty oraz osocze zostają zwrócone do krwiobiegu. Metoda pozwala na obniżenie liczby leukocytów o 25–50%. Głównym zastosowania tej metody to doraźne obniżenie liczby leukocytów w celu zapobieganiu powikłaniom oraz pozyskiwanie komórek macierzystych do przeszczepu szpiku.

  Dodano: 07.12.2011. 16:37  


  Najnowsze