• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forum inwestycyjne dotyczące technologii

  23.07.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie Forum Inwestycyjne dotyczące technologii odbędzie się 23 maja w Londynie w Wielkiej Brytanii.

  W jego ramach od 40 do 50 przedsiębiorstw z całej Europy wykorzystujących technologie powstające zaprezentuje się międzynarodowemu zespołowi inwestorów oraz odbędzie indywidualne spotkania z wybranymi inwestorami.

  Tematami forum będą:
  - wyjścia z inwestycji poprzez pierwotne oferty publiczne (IPO) - co jest do nich potrzebne?
  - perspektywa stworzenia warunków do wykorzystania technologii w sektorze usług finansowych;
  - czy atrakcyjność Azji przewyższa atrakcyjność Stanów Zjednoczonych dla przedsiębiorstw europejskich?
  - prognozy dla sektora elektroniki użytkowej.

  Impreza w przeszłości kończyła się sukcesem; w ostatnich pięciu latach wzięło w niej udział co najmniej 80 przedsiębiorstw, które po uczestnictwie w forum zebrały ponad 300 milionów euro.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka.

  Klauzule stabilizacyjne to klauzule zawierane w umowach między państwami a zagranicznymi inwestorami, które dotyczą zmian w prawie państwa w czasie trwania danej inwestycji. Dla przedsiębiorstw stanowią one zabezpieczenie opłacalności prowadzonej działalności. Polskie Forum Architektury Korporacyjnej – niekomercyjna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie koncepcji architektury korporacyjnej wśród polskich organizacji – zarówno przedsiębiorstw jak i instytucji sektora publicznego. Forum kładzie szczególny nacisk na otwarte standardy w zakresie architektury korporacyjnej (takie jak: TOGAF oraz ArchiMate).

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH (Niemieckie Warsztaty Hellerau Sp. z o.o.) – Przedsiębiorstwo o ponad stuletniej tradycji, należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujące się w Dreźnie-Hellerau, zajmujące się meblarstwem i architekturą wnętrz. Jako jedno z pierwszych wprowadziło w Niemczech mechanizację produkcji. Archiwum zakładów znajduje się pod ochroną dziedzictwa kulturalnego.

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD. Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Dodano: 23.07.2010. 22:12  


  Najnowsze