• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forum wielojęzycznej oceny dziedzictwa kulturowego i Konferencja CLEF 2012, Rzym, Włochy

  13.04.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 20 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędą się warsztaty pt. "Forum wielojęzycznej oceny dziedzictwa kulturowego" oraz "Konferencja CLEF 2012".

  Sponsorem wydarzenia jest dofinansowany ze środków unijnych projekt PROMISE (Laboratorium badań praktycznych nad ewaluacją multimedialnych i wielojęzycznych systemów informacji). Głównym celem jest dalsze posunięcie naprzód planowej i wielkoskalowej ewaluacji bibliotek cyfrowych dziedzictwa kulturowego i systemów dostępu do informacji.

  Testowe zbiory danych i zapytania pochodzić będą z domeny dziedzictwa kulturowego, a zadania zawierać będą połączenie konwencjonalnych scenariuszy ewaluacyjnych, zorientowanych systemowo (np. wyszukiwanie ad hoc i wzbogacanie semantyczne) w domenie dziedzictwa kulturowego.

  Warsztaty odbędą się w tym samym czasie, co "Konferencja CLEF 2012 i Forum Laboratoriów Ewaluacyjnych". Poświęcone będą one analizie szerokiego zakresu zagadnień z dziedziny ewaluacji dostępu do wielojęzycznych i wielomodalnych informacji z naciskiem na różnorodne aspekty jedno- i wielojęzycznych systemów wyszukiwania informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  MICHAEL jest portalem zapewniającym prosty i szybki dostęp do wielu cyfrowych i zdygitalizowanych kolekcji należących do muzeów, bibliotek i archiwów w różnych krajach Europy. Nazwa jest akronimem angielskiej nazwy Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe (Wielojęzyczny Katalog Kulturowego Dziedzictwa w Europie). Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się: Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu.

  Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (ang.: Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) - Proklamacje ogłaszane przez UNESCO w latach 2001 - 2005 w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych. W latach 2001 - 2005 ogłoszone zostały trzy Proklamacje (2001, 2003, 2005), w ramach których wyróżniono łącznie 90 zjawisk. Program ten nie będzie przez UNESCO kontynuowany ze względu na wejście w życie Konwencji z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Artykuł 31 pkt. 3 Konwencji stwierdza, że "nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji" (Konwencja weszła w życie 20 kwietnia 2006 r.). Zjawiska objęte Proklamacjami na mocy Art. 31 pkt. 1. Konwencji wpisane zostały na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tworzoną na mocy tej Konwencji. Wielojęzyczne tablice drogowe – tablice drogowe z nazwami własnymi (przeważnie nazwami miejscowości) i innymi napisami podanymi w dwóch lub wiecej językach. Tablice tego typu mogą być ustawiane na obszarach wielojęzycznych, obszarach gdzie występują mniejszości narodowe, w krajach gdzie stosowane są niełacińskie systemy pisma (wtedy na tablicy mogą pojawić się nazwy zapisane alfabetem łacińskim np. w języku angielskim), a także na drogach istotnych z punktu widzenia zagranicznych podróżnych (na tablicach pojawiają się napisy w którymś z najbardziej znanych języków, często angielskim).

  Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego, ang. International Center for the Study of the Preserveation and Restoration of Cultural Property, w skrócie ICCROM.

  Izba Historii Skierniewic - muzeum skierniewickie które gromadzi pamiątki dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta Skierniewic.

  Architektura Krakowa: Zespół architektoniczno-urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Stare Miasto w Krakowie zaliczane było do najwyższej w skali krajowej "0" klasy zabytków. Historyczne centrum Krakowa znajduje się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" - państwowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiego dziedzictwa narodowego i upowszechniania dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej.

  Aleksandreida (Romans o Aleksandrze) to zachowane w różnych, wielojęzycznych redakcjach zbiory legend poświęconych postaci Aleksandra Wielkiego.

  Dodano: 13.04.2012. 16:17  


  Najnowsze