• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forum współpracy między UE i Japonią w dziedzinie ICT

  23.01.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Forum współpracy między UE i Japonią w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) odbędzie się w dniach 4-5 marca w Tokio w Japonii. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu CHINACOOP finansowanego z budżetu UE.

  Forum ma na celu stworzenie możliwości określenia, omówienia i rozwijania wspólnych strategicznych projektów badawczych z dziedziny ICT, z korzyścią zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Japonii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Forum Polsko-Czeskie / Forum Czesko-Polskie (czes. Polsko-české forum / Česko-polské forum) – dwustronny instrument dyplomacji publicznej, służący wzmocnieniu współpracy polsko-czeskiej. Powstał on na podstawie memorandum podpisanego w 2008 r. w Pradze przez ministrów spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i Karla Schwarzenberga. Ministrowie zobowiązali się przeznaczać corocznie 200 tys. euro na wspieranie pozarządowych inicjatyw polsko-czeskich. W 2009 r. powołano Rady Programowe Forum i przyznano po raz pierwszy dotacje. W maju 2010 r. działalność Forum została ujęta w porozumieniu o współpracy ministerstw spraw zagranicznych Polski i Czech i przedłużona bezterminowo Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

  Rockstar Japan - jedno ze studiów Rockstar Games, znajdującym się w stolicy Japonii - Tokio. Zostało założone w 2005 i pracuje we współpracy z firmą Capcom, tworząc japońskie lokalizacje gier różnego rodzaju. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1967 odbywały się w Tokio (Japonia) w dniach 25-29 stycznia. Rozgrywki miały odbyć się planowo 12-29 października 1966 r. w Peru, ale nie sprostali wymagań organizacyjnych i turniej przeniesiono do Japonii. Tuż przed rozpoczęciem Japonia nie chciała uznać oficjalnych nazw RFN i Korei Północnej oraz nie wywiesiła ich flag, a także nie grała hymnów. Komunistyczne kraje w ramach solidarności zbojkotowały turniej i zostały tylko 4 zespoły. Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2009 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 31 lipca-23 sierpnia 2009 r. Finał z udziałem pięciu najlepszych drużyn oraz gospodarza – Japonii odbył się w Tokio.

  Unia Europejska a Ukraina: Po rozpadzie Związku Radzieckiego na początku lat 90. Wspólnota Europejska nie miała pełnego zaufania do Ukrainy, gdyż nie chciała ona od razu oddać poradzieckiej broni atomowej i przystąpić do układu o nieproliferacji. Sytuacja zmieniła się w 1994 r., gdy Ukraina oświadczyła rozwiązać sporne kwestie. 14 czerwca tego roku podpisano układ o partnerstwie i współpracy, a kilka miesięcy później, 28 listopada Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko, określające cele i priorytety współpracy. Układ o partnerstwie i współpracy wszedł w życie dopiero 1 marca 1998 r. Ustanowił on Radę Współpracy UE-Ukraina, która zebrała się po raz pierwszy 9 czerwca 1998 r. Głównym rezultatem spotkania było przyjecie planu pracy na lata 1998-1999.

  Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC) – jest aktywną siecią współpracy  ponad 100 miast członkowskich, powstałą w celu  rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi. Nadrzędnym celem ZMB jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i  przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

  Unia Miast Bałtyckich - (ang. Union of the Baltic Cities) - unia miast położonych na linii brzegowej Bałtyku utworzona w 1991 r. mająca na celu zintensyfikowanie działań promocyjnych oraz wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami z poszanowaniem zasad europejskich. Unia Miast Bałtyckich reprezentuje na forum ogólnoeuropejskim wspólne przedsięwzięcia mające na celu integrację europejską. Dba o współdziałanie między strukturami Unii Europejskiej i Rady Europy

  Dodano: 23.01.2012. 16:49  


  Najnowsze