• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geomatematyka 2013, St. Martin, Niemcy

  03.10.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 17 kwietnia 2013 r. odbędą się w St. Martin, Niemcy, warsztaty pt. "Geomatematyka 2013" (Geomathematics 2013).

  Geomatematyka to nowa, powstająca dziedzina naukowa, która zasadza się na zastosowaniu matematyki i statystki w naukach biologicznych, naukach o Ziemi, inżynierii oraz w naukach środowiskowych i planetarnych. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania problemów geonaukowych, co sprawia, że geomatematyka staje się coraz bardziej nieodzowna. Współczesna geomatematyka zajmuje się w szczególności jakościowymi i ilościowymi strukturami układu słonecznego Ziemi poprzez łączenie teorii matematycznej z zastosowaniami geotechnicznymi.

  Warsztaty posłużą za forum dla naukowców, specjalizujących się zarówno w matematyce, jaki i naukach o Ziemi, do prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i dyskusji nad nimi. Przykładowe tematy sesji to:

  - strukturalna aproksymacja sfery i kuli;
  - modelowanie ciążenia i pola magnetycznego;
  - zagadnienia odwrotności;
  - sejsmologia matematyczna;
  - metody numeryczne cząstkowych równań różniczkowych;
  - analiza danych satelitarnych;
  - metody statystyczne i stochastyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Willi Jäger (ur. 15 sierpnia 1940 w Kschellowitz) – niemiecki matematyk, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, matematyki stosowanej oraz modelowania matematycznego w biologii i naukach społecznych. Interpolacja – metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości w ustalonych punktach, nazywanych węzłami. Stosowana jest ona często w naukach doświadczalnych, gdzie dysponuje się zazwyczaj skończoną liczbą danych do określenia zależności między wielkościami oraz w celu uproszczenia skomplikowanych funkcji, np. podczas całkowania numerycznego. Interpolacja jest szczególnym przypadkiem metod numerycznych typu aproksymacja. Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  German Masters 2013 − szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2012/2013. Rozegrany został w dniach 30 stycznia - 3 lutego 2013 roku. Miejscem rozegrania była ponownie hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec. Siergiej Lwowicz Sobolew, ros. Сергей Львович Соболев (ur. 6 października 1908 w Petersburgu, zm. 3 stycznia 1989 w Moskwie) − rosyjski matematyk. W 1935 został profesorem Uniwersytetu w Moskwie, a w 1957 roku dyrektorem Instytutu Matematyki na Oddziale Syberyjskim Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku oraz profesorem Nowosybirskim Uniwersytecie Państwowym. Prowadził prace w przedmiocie równań różniczkowych cząstkowych, fizyki matematycznej, analizy matematycznej i metod numerycznych. Wprowadził pojęcie uogólnionego rozwiązania równania różniczkowego i związane z tym koncepcje teorii dystrybucji, a także ważną dla współczesnej teorii dystrybucji, jak również bardzo istotną dla współczesnej teorii równań różniczkowych klasę przestrzeni, zwaną przestrzenią Sobolewa.

  Maszyna analogowa - maszyna służąca do rozwiązywania problemów matematycznych i innych (np. zagadnień technicznych, badania zjawisk biologicznych itp.) przez modelowanie (odwzorowywanie) odpowiednich zależności (na ogół ujętych w języku matematyki) za pomocą zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych lub elektronicznych. Analiza treści jest to jedna z metod badawczych w socjologii i pokrewnych naukach społecznych, polegająca na badaniu zapisanych w książkach, dokumentach, wspomnieniach, utworach muzycznych itp. przekazów.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (IM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego działająca w latach 1981-2013. Powstała z przekształcenia dotychczasowej Katedry Matematyki, której początki sięgają lat 60. XX wieku. Instytut został zlikwidowany w związku z usamodzielnieniem się wchodzących w jego skład katedr. W jego skład wchodziły 3 katedry. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z równaniami funkcyjnymi, równaniami i nierównościami różniczkowymi, uogólnieniami funkcji wypukłych, analizą funkcjonalną, strukturami zbieżnościowymi, teorią funkcji uogólnionych, geometryczną teorią funkcji jednolistnych, analizą eksperymentów statystycznych, relacjami rozmytymi, algebrą zbiorów rozmytych oraz dydaktyką i historią matematyki. Instytut kształcił studentów na kierunku matematyka. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 547 studentów w trybie dziennym (429) oraz trybie zaocznym (118), a także 50 słuchaczy studiów podyplomowych. Metody numeryczne – metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak dokładność obliczeń może być z góry określona i dobiera się ją zależnie od potrzeb.

  Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  IDL (ang.) Interactive Data Language – jest językiem programowania wykorzystywanym do analizy danych. Popularny w astronomii, naukach o Ziemi oraz diagnostyce obrazowej.

  Stata to rozwijany od 1985 r. program statystyczny wykorzystywany w badaniach naukowych, w szczególności w zastosowaniach w ekonomii, naukach społecznych i epidemiologii.

  Dodano: 03.10.2012. 17:17  


  Najnowsze