• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GeoShale 2012: recent advances in geology in fine-grained sediment Warszawa, Polska

  08.03.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja "GeoShale 2012: recent advances in geology in fine-grained sediment" (GeoShale 2012: najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geologii osadów drobnoziarnistych) odbędzie się w dniach 14-16 maja 2012 r. w Warszawie.

  Osady mułowcowe stanowią ok. 70% wszystkich osadów. Łupek jest drobnoziarnistą, klastyczną skałą osadową składającą się z minerałów ilastych i drobnych cząstek innych minerałów, najczęściej kwarcu i kalcytu. Jest on ważnym zasobem dla przemysłu paliwowego, a ostatnio cieszy się zainteresowaniem nowo powstałego rynku gazu łupkowego. Jego niska przepuszczalność czyni go atrakcyjnym materiałem do składowania odpadów, takich jak dwutlenek węgla czy odpady nuklearne.

  Konferencja będzie okazją dla naukowców, menedżerów i zainteresowanych stron do dyskusji i wymiany informacji na temat ogólnych zagadnień dotyczących badanych złóż w skali lokalnej i globalnej, w ujęciu stratygraficznym. Przykładowe tematy sesji:
  - stratygrafia;
  - paleogeografia;
  - sedymentologia w kontekście łupków;
  - diageneza łupków;
  - tektonika;
  - geochemia;
  - geofizyka;
  - wydobycie i produkcja;
  - aspekty środowiskowe gazu łupkowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Łupek ilasty (dawniej Iłołupek) – skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana. Składa się z bardzo drobnych ziaren kwarcu i minerałów ilastych, głównie kaolinitu. Powstaje w wyniku kompakcji i diagenezy iłowców (iłu). Barwa: szara, niebieskoszara, zielonkawoszara, białoszara, żółtawa, żółtobrązowa, czerwona do czarnej, w zależności od różnych domieszek. Charakteryzuje się oddzielnością międzywarstwową lub złupkowaniem. Lidyt – osadowa skała krzemionkowa należąca do grupy skał organogenicznych, barwy czarnej lub ciemnoszarej, skrytokrystaliczna lub bardzo drobno krystaliczna. Składa się głównie z chalcedonu i mikrokrystalicznego kwarcu i substancji organicznych oraz często pirytu. Zawartość minerałów ilastych oraz składników piroklastycznych powoduje warstwowanie. Podczas diagenezy, wskutek rekrystalizacji chalcedonu powstają żyłki kwarcu przecinające skałę w różnych kierunkach. Substancja organiczna znajdująca się w lidytach, jest substancją węglistą o wysokim stopniu uwęglenia. Skała drobnoziarnista, zwięzła i twarda, krucha, pospolita wśród osadów paleozoicznych. Nazwa skały pochodzi od Lidii, starożytnej krainy w zachodniej części Azji Mniejszej, zamieszkiwanej przez indoeuropejskich Lidyjczyków; stąd też wywodzi się nazwa Kamień Lidyjski lub Kamień Lidyjczyków. Łupek bentonitowy – skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana. Odmiana łupka ilastego zawierająca dużą ilość montmorillonitu i smektytu. Składa się z bardzo drobnych ziarn kwarcu i minerałów ilastych, głównie montmorillonitu, smektytu i minerałów mieszanopakietowych. Powstaje w wyniku kompakcji i diagenezy oraz przeobrażenia tufów i tufitów.

  Łupek marglisty – skała osadowa bardzo drobnoziarnista, często o wyraźnej kierunkowości, laminowana lub warstwowana. Składa się z bardzo drobnych ziarn kwarcu i minerałów ilastych, głównie kaolinitu oraz z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu. Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).

  Gaz z łupków (gaz łupkowy) – gaz ziemny, uzyskiwany z łupków osadowych. Globalny rynek gazu łupkowego w 2011 roku był warty 27 miliardów USD. Łupek mułowy, łupek mulasty, łupek mułowcowy – skała osadowa, powstała wskutek diagenezy i sprasowania mułu pod naciskiem nadległych warstw skalnych lub ciśnienia górotwórczego. Posiada oddzielność łupkową. Skała często z zachowanymi pierwotnymi strukturami sedymentacyjnymi. W swoim składzie zawiera głównie ziarna frakcji pelitowej i aleurytowej, czasem także piaszczystej i minerały ilaste.

  Petrologia (od greckiego petros – skała i logos – nauka) – nauka o skałach. Bada ona właściwości fizyczne i chemiczne skał (także tych pochodzących z kosmosu), opisuje ich budowę, powstawanie, przeobrażanie się i występowanie w płaszczu Ziemi oraz jej skorupie. Zajmuje się problemami geologii dynamicznej, zwłaszcza tektoniki, sedymentologii i wulkanologii, geologii regionalnej i geofizyki, jest powiązana z meteorytyką, geochemią i mineralogią. Odgrywa ważną rolę w poszukiwaniu złóż i surowców skalnych. Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie i liniowo, lecz ma charakter porównawczy. Minerały są ustawione od najbardziej miękkiego do najtwardszego. Każdy minerał może zarysować minerał poprzedzający go na skali (bardziej miękki) i może zostać zarysowany przez następujący w skali po nim (twardszy). Jest to jedynie skala orientacyjna, a klasyfikacja polega na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyfikowany z jego twardością. Przykładowo jeżeli minerał badany zarysuje powierzchnię kwarcu, będąc jednocześnie rysowany przez niego, będzie miał taką samą twardość. Jeżeli minerał badany będzie w stanie zarysować np. kwarc, a ten nie będzie w stanie zarysować materiału badanego, to twardość próbki jest uznawana za co najmniej 7,5 (porównanie z topazem mówi, czy nie jest większa).

  Piaskowiec kwarcowy – najbardziej powszechna scementowana psamitami zwięzła skała osadowa, składająca się niemal wyłącznie z minerałów kwarcu o średnicy ziaren od 0,1 do 2,0 milimetrów, powstała w wyniku diagenezy piasku. Skała należy do grupy skał okruchowych.

  Osady pelagiczne - osady powstałe z materiału pochodzenia morskiego gromadzące się w znacznej odległości od wybrzeża morskiego, charakteryzują się przeciętną średnicą ziarn mineralnych mniejszą od 5 mikrometrów a udział ziarn większych od frakcji przeciętnej nie przekracza 25%, frakcje gruboziarniste reprezentowane są przez minerały autogeniczne i ziarna organiczne. Głównym wskaźnikiem środowiska pelagicznego jest niewielka ilość dostarczanego materiału terygenicznego oraz szybkość gromadzenia się w sposób ciągły osadów, najczęściej rzędu kilku milimetrów na tysiąc lat.

  Seria strońska – jednostka litologiczna kaledońsko-waryscyjskiej ewolucji metamorfiku Śnieżnika. Seria strońska to kompleks łupków krystalicznych, który stanowią skały pochodzenia metamorficznego. Składają się głównie z łupków łyszczykowych lokalnie z wkładkami łupków łyszczykowych z granatami, paragnejsów, amfibolitów, łupków kwarcowych, łupków grafitowych, marmurów kalcytowych i dolomitowych, skał wapienno-krzemianowych, erlanów i serpentynitów. Stilpnomelan – minerał z gromady krzemianów warstwowych. Jest minerałem łupków krystalicznych facji zieleńcowej, kwarcytów i łupków węglanowych. Bywa składnikiem skał facji łupków glaukofanowych, a także słabo zmetamorfizowanych osadowych złóż żelaza. Występuje koło Zlatych Hor i w Hrabiczowie (Czechy), w Krzywym Rogu na Ukrainie. W Polsce stilpnomelan spotkano w pustkach diabazów występujących między Chełmem a Pomocem koło Jawora. Łupki stilpnomelanowe występują w Rudawach Janowickich. W pegmatytach granitowych Żołkiewki koło Strzegomia wyróżniono czarne i ciemnozielone oraz złocistobrunatne odmiany tego minerału.

  Łupek kwarcowy – skała metamorficzna o wyraźnie zaznaczonej laminacji, złożona głównie z drobnych blastów kwarcu. Innymi składnikami skały są drobno wykształcone łyszczyki oraz nielicznie występujące chloryty. Podrzędnie mogą występować inne minerały, np skalenie. Skała ta jest twarda i odporna na wietrzenie. W masywach zbudowanych ze skał metamorficznych często skałki są zbudowane z łupków kwarcowych. W przypadku znacznego udziału grafitu, skała nosi nazwę łupka grafitowego.

  Dodano: 08.03.2012. 17:26  


  Najnowsze