• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giełda kooperacyjna w zakresie mobilności miejskiej, Sztrasburg, Francja

  18.10.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-17 listopada 2010 r. w Sztrasburgu, Francja, odbędzie się giełda kooperacyjna w zakresie mobilności miejskiej.

  Dwudniowe wydarzenie obejmie serie konferencji poświęconych mobilności miejskiej. Przedstawiciele przedsiębiorstw i laboratoriów badawczych będą mieć okazję do spotkania się i przedyskutowania ewentualnej współpracy w przyszłości. Uczestnicy otrzymają również najnowsze informacje na temat bieżących trendów technologicznych i działań badawczych.

  W programie znalazły się takie tematy jak:
  - czyste technologie miejskie;
  - rozwój inteligentnych systemów;
  - zarządzanie mobilnością;
  - innowacyjne materiały, procesy i systemy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Symetryczność barier mobilności - termin związany z zarządzaniem strategicznym. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie zmienić grupę strategiczną, jeżeli zwiększy swoje nakłady. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku asymetryczności barier mobilności - determinuje je posiadanie określonych umiejętności, niedostępnych dla przedsiębiorstwa z danej grupy. Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej. Inicjatywa Mobilności Pracy (w skrócie IMP) – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Krakowie założone w 2013 roku przez Stefana Schwarza, dr Marka Benio oraz Rafała Rzeźniczaka. Inicjatywa zajmuje się promowaniem mobilności pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji pracowników delegowanych i ich pracodawców oraz walką ze zjawiskami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

  Euromobil realizowany jest w ramach programu Socrates Lingua2 i jego podstawowym celem jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Program składa się z trzech zasadniczych części: Mobilność kapitału – stan gospodarki określający w jakim stopniu krajowe i zagraniczne aktywa finansowe – są substytucyjne i mogą być przenoszone. W warunkach doskonałej mobilności kapitału nie istnieją żadne bariery ograniczające międzynarodowe przepływy, występuje tylko jedna stopa procentowa, która przy każdym poziomie dochodu zapewnia równowagę bilansu płatniczego. Powyższe zagadnienie szerzej rozwija model Mundella-Fleminga.

  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie Sp. z o.o. (MPK Olsztyn Sp. z o.o.) – spółka powstała 1 marca 1993 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. MPK do 31 grudnia 2010 roku było jednocześnie zarządcą i wykonawcą transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i gmin ościennych - obecnie za organizację przewozów odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.

  Flexisecurity – w kontekście rynku pracy jest to system łączący bezpieczeństwo pracy z elastycznością zatrudnienia co ma służyć mobilności pracowników i zwiększenia ich zatrudnienia jak też zwiększeniu dostępu do edukacji i podnoszenia kwalifikacji. W praktyce pojęcie to oznacza zwiększenie możliwości zwolnienia pracownika jak i zwiększenie możliwości uzyskania nowej pracy. W czasie pozostawania bez pracy system flexsecurity zapewnia byłemu pracownikowi pełne bezpieczeństwo socjalne jak i dochody na podobnym poziomie jak w okresie zatrudnienia. System ten jest wspierany przez kraje UE. Stosowany jest m.in w Danii i Holandii. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Racibórz – przedsiębiorstwo świadczące w Raciborzu oraz jego okolicach usługi w zakresie: komunikacji miejskiej, wywozu nieczystości, oczyszczania miasta i utrzymanie zieleni miejskiej. Przedsiębiorstwo prowadzi również schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz świadczy usługi mechaniczne i złomowania pojazdów.

  Dodano: 18.10.2010. 16:26  


  Najnowsze