• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Green Ventures 2010, Poczdam, Niemcy

  10.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 16-18 czerwca 2010 r. odbędzie się w Poczdamie, Niemcy, trzynasta edycja Green Ventures - trzydniowego spotkania przedsiębiorców sektora energetycznego i eko-technologicznego.

  Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli przedsiębiorstw działających w sektorze energetyki i eko-technologii. Szczególny nacisk zostanie położony na technologie dotyczące:
  -wody, powietrza i gleby,
  -energetyki i budownictwa,
  -recyklingu i materiałów z odzysku.

  Spodziewany jest udział zainteresowanych podmiotów z Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Tunezji, Turcji, USA, Węgier, Wlk. Brytanii, Włoch i z innych krajów. Wydarzenie jest również częścią Inicjatywy Cleantech niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Urbanistyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 86 doktorów. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa AECEF (Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy. Wydział intensywnie współpracuje z organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności budowlano-architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z Vitus Bering Denmark University College w Horsens. Atommasz Wołgodońsk – prywatne rosyjskie zakłady przemysłowe koło Wołgodońska. Jedno z największych przedsiębiorstw w Rosji, producent sprzętu dla energetyki jądrowej (reaktorów jądrowych, wymienników ciepła, turbin i separatorów) oraz wyposażenia dla przemysłu naftowego, gazowego i budownictwa. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Ludowy Komisariat Budownictwa Wojskowego ZSRR (Народный комиссариат по строительству военных и военно-морских предприятий СССР – НКСВВМП, pol. Ludowy Komisariat Budownictwa Przedsiębiorstw Wojskowych i Marynarki Wojennej ZSRR) – w 1946 jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował budownictwo wojskowe.

  Solar Sister – społeczne przedsiębiorstwo działające w trzech afrykańskich krajach zajmujące się eliminowaniem ubóstwa energetycznego poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich w rozwoju energetyki odnawialnej, budując sieci sprzedaży bezpośredniej, do której dziś należy 400 przedsiębiorczyń. Główna Biblioteka Komunikacyjna – instytucja biblioteczna podległa Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzona decyzją Ministerstwa Kolei Żelaznych w 1919 jako ośrodek gromadzący literaturę i akty prawne z zakresu komunikacji (transport, łączność). Działa na rzecz Ministerstwa i jednocześnie jako publiczna biblioteka naukowa stanowi ogniwo krajowej sieci bibliotecznej i informacyjnej.

  Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. W Niemczech udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem (niem. Unternehmensmitbestimmung) jest zagwarantowany ustawowo w spółkach kapitałowych zatrudniających ponad 500 pracowników, w formie wyboru przedstawicieli do rady nadzorczej lub zarządu.

  Ministrowie transportu, budownictwa i rozwoju miast Niemiec: Lista ministrów spraw transportu, budownictwa i rozwoju miast (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) Republiki Federalnej Niemiec:

  Faza pucharowa rozgrywek Ligi Europy UEFA 2009/2010 rozpocznie się 18 lutego 2010 i zostanie zakończona meczem finałowym, który odbędzie się na stadionie Volksparkstadion w Hamburgu w Niemczech 12 maja 2010.

  Epuls.pl – polski serwis społecznościowy. Został stworzony w 2002 przez szwedzką firmę Pixelate Graphics, na której czele stał Grzegorz Gorczyca. W czerwcu 2006 działalność firmy została przeniesiona do Polski; odtąd właścicielem Epulsa jest firma Pixelate Ventures. W lutym 2007 w serwis zainwestował niemiecki fundusz Holtzbrinck Ventures. 17. edycja turnieju Kajotbet Hockey Games została rozegrana w dniach 26-29 kwietnia 2012 roku. Wzięło w nim udział cztery reprezentacje:Czech, Szwecji, Finlandii i Rosji. Każdy zespół rozegra po trzy spotkania, a łącznie odbędzie się sześć spotkań. Pięć spotkań odbędzie się w hali Kajot Arena w Brnie, jeden mecz rozegrano się w hali Jubileuszowy Pałac Sportu w Petersburgu.

  ArCADiasoft Chudzik sp. j. - przedsiębiorstwo informatyczne tworzące oprogramowanie CAD dla budownictwa. Historia działalności przedsiębiorstwa sięga połowy 1997 roku, kiedy to powstało przedsiębiorstwo INTERsoft – software w budownictwie. Jego założycielem był absolwent Politechniki Łódzkiej mgr inż. budownictwa Jarosław Chudzik. W 2009 roku, w wyniku przekształcenia spółek INTERsoft sp. z o.o. i INTERserwer sp. z o.o., powstały dwa podmioty: ArCADiasoft Chudzik sp. j. – odpowiedzialna za produkcję i rozwój oprogramowania dla budownictwa oraz INTERsoft sp. z o.o. – odpowiedzialny za jego dystrybucję i licencjonowanie. Mistrzostwa Europy w Boksie (mężczyzn) odbyły się w dniach 20-25 stycznia 1942 w Breslau (Niemcy). Startowało 97 uczestników z 11 państw. Walczono w 8 kategoriach wagowych. Reprezentacje bokserskie Niemiec, Węgier i Włoch mogły wystawić po 16 zawodników. W ME uczestniczyli również przedstawiciele Chorwacji, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Słowacji, Szwajcarii i Szwecji. Po zakończeniu II wojny światowej, ME we Wrocławiu zostały uznane za niebyłe, a wszystkich ich medalistów wykreślono z annałów amatorskiego boksu.

  Dodano: 10.03.2010. 17:12  


  Najnowsze