• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • I Śląskie Dni Społeczeństwa Informacyjnego

  05.10.2008. 13:05
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Truizmem stało się już twierdzenie, że współczesna gospodarka opiera się na wiedzy. Jest oczywiste, że tylko regiony potrafiące zapewnić swoim mieszkańcom realizację takich właśnie potrzeb, mają szansę stać się motorami rozwoju i atrakcyjnym miejscem do pracy i wypoczynku" - uważają koordynatorzy Pierwszych Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego (I ŚDSI), wydarzenia, którego celem jest wypromowanie województwa śląskiego i zapewnienie mu miejsca w czołówce polskich regionów. I ŚDSI rozpoczęły się 29 września i potrwają do 24 października.  Organizatorami projektu są: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz kilka prywatnych przedsiębiorstw. Partnerami przedsięwzięcia zostali natomiast: Uniwersytet Śląski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Inicjatywa Edukacyjna 2007 "PARTNERSTWO DLA PRZYSZŁOŚCI" oraz firma innowacyjna ALTERIS.

  Jak mówią przedstawiciele wymienionych instytucji, województwo śląskie jest jednym z tych regionów, które mają wszelkie warunki by stanąć w czołówce zmian. "Duża ilość firm bazujących na wysokich technologiach, wysoko kwalifikowane kadry, duża ilość ośrodków naukowych i edukacyjnych, to tylko część atutów którymi możemy się pochwalić" - podkreślają.

  "Mamy nadzieję na stworzenie przedsięwzięcia, prezentującego Śląsk jako aktywny i nowoczesny obszar, na którym wspólnie działają silne przemysły tradycyjne oraz firmy nowych technologii. Systemy, takie jakie SEKAP czy Elektroniczna Karta Pacjenta, to tylko przykłady wielu wdrożonych w naszym regionie rozwiązań, którymi chcemy się pochwalić. Liczmy na aktywne zaangażowanie biznesu, naukowców, środowisk dziennikarskich oraz mieszkańców regionu. Pokażmy, że już jesteśmy społeczeństwem informacyjnym" - dodają.

  Zgodnie z przyjętymi założeniami, Śląskie Dni Społeczeństwa Informacyjnego mają być zbiorem imprez - zarówno konferencji i seminariów, jak też pikników i dni otwartych. W ramach programu ramowego zdefiniowano następujące elementy: e-Government, e- Edukacja, e-Zdrowie, e-Prawo, e-Bezpieczeństwo, e- Gospodarka/przemysł/energetyka, e-Finanse, e-Kultura/e-Kościół, e- Turystyka/e-Rozrywka oraz e-Media.

  I ŚDSI rozpoczęły się 29 września konferencją pt. "Project Management dla Firm Innowacyjnych: droga do sukcesu - od idei do globalnego biznesu". Najbliższy weekend upłynie zaś pod znakiem pikniku gospodarczego "Tworzymy e-Gospodarkę".

  W kolejnych tygodniach odbędą się m.in. takie imprezy jak: I Międzynarodowa Konferencja "Razem bezpieczniej w Regionie", seminarium warsztatowe "Elektroniczny Obieg Dokumentów w kontekście e-podpisu i e-skrzynki podawczej", konferencja "Koszty produkcji energii a ochrona środowiska", impreza dla nauczycieli przedmiotowych oraz dyrektorów szkół pt. "Innowacyjna edukacja" oraz otwarta konferencja nt. "e-bezpieczeństwo a rzeczywistość". Organizatorzy zaplanowali także szkolenie "O funduszach UE dla Twojej Firmy - interaktywny warsztat z wykorzystaniem połączenia przez Internet i technologii webex".

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  Ramowy program imprez:

  29 września
  Konferencja "Project Management dla Firm Innowacyjnych: droga do sukcesu - od idei do globalnego biznesu"
  3-4 października
  Piknik Gospodarczy Tworzymy E- Gospodarkę
  9-10 października
  Konferencja nt. e-administracji (e-Government) w Ustroniu
  13 października
  I Międzynarodowa Konferencja Razem bezpieczniej w Regionie - strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą jej wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego
  14 października
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  15 października
  - Konferencja e-Zdrowie odbędzie się w kawiarni Rondo Sztuki w Katowicach
  - Seminarium warsztatowe w ramach Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego
  - pt.: Elektroniczny Obieg Dokumentów w kontekście e-podpisu i e-skrzynki podawczej - seminarium warsztatowe.
  - Konferencja dotycząca różnych aspektów Społeczeństwa Informacyjnego organizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
  16 października
  Konferencja - Koszty produkcji energii a ochrona środowiska
  17 października
  Innowacyjna edukacja - impreza dla nauczycieli przedmiotowych oraz dyrektorów Szkół w Nowej Auli GWSH
  Szkolenie - O funduszach UE dla Twojej Firmy - interaktywny warsztat z wykorzystaniem połączenia przez Internet i technologii webex
  18 października
  1. Inauguracja VI edycji Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji oraz otwarta konferencja nt. e-bezpieczeństwo a rzeczywistość
  21 października zakończenie I ŚDSI
  Konferencja - Jesienne Spotkania Informatyczne w Wiśle

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, ŚDSI (ang. World Information Society Day) – coroczne święto obchodzone 17 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005). Społeczeństwo tradycyjne (inaczej: społeczeństwo preindustrialne, społeczeństwo kopieniackie, społeczeństwo pasterskie) – każde społeczeństwo, które nie osiągnęło jeszcze etapu społeczeństwa przemysłowego, a więc zarówno społeczeństwo rolnicze jak i społeczeństwo pierwotne, charakteryzujące się dużym odsetkiem ludności zamieszkałej na wsiach; wysokim analfabetyzmem; dominacja grup pierwotnych nad wtórnymi; brakiem instytucji formalnej kontroli lub niewielką ilością tego typu instytucji; gospodarką opartą na rolnictwie i rzemiośle, gdzie podstawową jednostką gospodarczą jest gospodarstwo domowe; brakiem indywidualizmu jednostek; niewielka rolą pieniądza w handlu. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody. Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach. Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Liberalizm – pogląd skupiający się na relacjach państwo - społeczeństwo. Istotne znaczenie zajmuje w nim polityka wewnętrzna, indywidualne prawa jednostek oraz zapewnienie własności prywatnej. Ogranicza użycie siły dla własnego interesu, opowiadając się za stosowaniem standardów etycznych i prawa międzynarodowego publicznego w polityce zagranicznej. Liberalizm zwraca uwagę na sposoby harmonizacji interesów między państwami. Uważa, że celem państwa jest zagwarantowanie praw jednostki jako członka społeczeństwa. Liberalizm uznaje istnienie międzynarodowej anarchii, czyli braku instytucji regulujących stosunki między państwami. Zdaniem liberałów rozwój świata ma charakter liniowy i stopniowy oraz następuje na skutek kulminacji międzynarodowej współpracy. Liberalizm jest postępowy, kładzie nacisk na wzmocnienie edukacji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i rozwój gospodarczy oraz reformy instytucjonalne.

  Społeczeństwo zbieracko myśliwskie (społeczeństwo łowców - zbieraczy) - pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000 lat p.n.e., a następnie zdominowany został przez społeczeństwa rolnicze i przemysłowe. Obecnie szczątkowo występuje ono jeszcze na trudnych do kolonizacji obszarach dżungli w Ameryce Południowej, Afryce czy Nowej Gwinei.

  Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Monachijska Konferencja Polityki Bezpieczeństwa niem. Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik ang. Munich Security Conference (MSC) – od początku lat 60. XX wieku międzynarodowe spotkanie polityków ds. wojskowych i bezpieczeństwa oraz przemysłu zbrojeniowego. Jest największym spotkaniem tego typu na świecie.

  Dodano: 05.10.2008. 13:05  


  Najnowsze