• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IChF PAN pierwszym instytutem PAN w spółce spin-off

  25.11.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (IChF PAN) objął udziały w firmie Scope Fluidics, przygotowującej nowatorskie technologie mikroprzepływowe. ICHF PAN stał się przez to pierwszym instytutem PAN, który ma udziały w spin off-ie.

  Spółka Scope Fluidics to spin-off zajmujący się badaniami naukowymi oraz projektowaniem urządzeń mikroprzepływowych do celów medycznych i biotechnologicznych. Firma powstała w połowie 2010 r. i działa na terenie kampusu IChF PAN.

   

  Wykupienie udziałów w spółce było możliwe dzięki nowelizowanej w październiku minionego roku nowelizacji ustawy o instytutach Polskiej Akademii Nauk. Instytuty PAN aż do końca 2010 roku nie mogły, z powodu barier prawnych, tworzyć spółek w celu komercjalizacji własnych wynalazków. Ograniczenia te w istotny sposób utrudniały transfer osiągnięć naukowych do przemysłu i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla samych instytucji badawczych - wyjaśniają przedstawiciele IChF PAN w przesłanym PAP komunikacie.

  "W ramach prac naukowych można dokonać odkrycia, ale nie można prowadzić wdrożeń. Wdrożenia wymagają po prostu ogromu pracy, która nie da się już uzasadnić naukowo" - zaznaczył dr hab. Piotr Garstecki, dyrektor naukowy i prezes Scope Fluidics.

  IChF PAN otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i mógł oficjalnie objąć 10 proc. udziałów w spółce Scope Fluidics.

  Prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN, podkreśla, że rolą instytutu naukowego jest wspieranie małych spółek próbujących przenieść do przemysłu osiągnięcia naukowe. "W tych działaniach musimy trzymać się granic rozsądku. Zależy nam, aby w przyszłości mieć zapewnione pewne wpływy z wdrożeń naszych wynalazków, jednak nie chcemy zarządzać spółką. Zajmujemy się nauką, nie biznesem. Dlatego dziesięć procent jest dla nas godnym udziałem" - podkreślił.

  Scope Fluidics właśnie zakończył kilkumiesięczny wstępny program badań dla europejskiego partnera przemysłowego. Udało się pomyślnie zademonstrować, że pewne odkrycia akademickie w przyszłości będą mogły zostać wdrożone na skalę przemysłową. "Obecnie spółka już rozpoczyna realizację dużego kontraktu na budowę prototypowych układów mikroprzepływowych" - stwierdził Marcin Izydorzak, dyrektor zarządzający Scope Fluidics.

  "Udało się nam doprowadzić do stanu, w którym zdrowe zasady współpracy umożliwiają efektywne przełożenie odkryć naukowych na przemysłowe innowacje - powiedział prof. Hołyst, podsumowując objęcie przez IChF PAN udziałów w pierwszym spin-offie. - Szybki rozwój Scope Fluidics udowadnia, że jest to droga obiecująca. Najważniejszy jest jednak fakt, że otworzyła się przed nami droga prawna do efektywnej współpracy z przemysłem".

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Introl – polskie przedsiębiorstwo działające w branży automatyki przemysłowej, instalacji technologicznych, w energetyce i budownictwie przemysłowym. Spółką nadrzędną w strukturze grupy jest spółka Introl S.A., będąca większościowym udziałowcem pozostałych spółek. Roczne obroty Grupy Introl w 2012 roku sięgnęły ponad 366 mln PLN, dzięki czemu grupa znalazła się na liście 500 największych polskich firm Polityki. Księga udziałów – Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki z o.o. jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

  Giełda korporacyjna (amerykańska) - rodzaj giełdy wyodrębnionej ze względu na formę prawną (położenie prawne), którą może być zrzeszenie prywatno-prawne i samorządowe albo spółka kapitałowa mająca osobowość prawną (najczęściej spółka akcyjna lub spółdzielnia). Giełdy korporacyjne są tworzone przez organizacje gospodarcze (zrzeszenia producentów, kupców, przemysłowców, bankierów, pośredników) lub przez samorząd lokalny. Giełda nie jest nastawiona na zysk - dochody nie są dzielone między udziałowców, ale przeznaczane na finansowanie jej rozwoju. Udziałowcy giełdy-spółki nie są akcjonariuszami, lecz udziałowcami, dysponują bowiem członkostwem, a nie akcjami. Giełdy korporacyjne prowadzą działalność zgodnie z własnym statutem. Swoboda ich funkcjonowania jest jednak ograniczana przez państwo, które koncesjonuje i nadzoruje działanie takich giełd. Giełdy korporacyjne przeważają w krajach anglosaskich. Lwia spółka (łac. societas leonina) – spółka osobowa, w której jeden ze wspólników jest wyłączony od udziału w stratach, a drugi od udziału w zyskach.

  Ruch spółdzielczy (duń. Andelsbevægelsen) jest wspólnym określeniem różnych duńskich organizacji ekonomicznych, funkcjonujących według zasady posiadanych udziałów. Oznacza to, że ich celem jest zarządzanie konsumpcją i produkcją członków spółdzielni, promowanie ich interesów ekonomicznych w najbardziej owocny i korzystny dla wszystkich sposób oraz zarządzanie ich interesami ekonomicznymi i produkcją w sposób przynoszący korzyści finansowe. Tak zwane spółdzielnie otwarte opierają się na zasadzie solidarności i w przeciwieństwie do spółki akcyjnej – każdemu przysługuje tylko jeden głos bez względu na posiadany majątek, a zysk jest dzielony na każdego członka według obrotu spółki. Ruch spółdzielczy rozwijał się od schyłku XIX wieku do lat 60-tych wieku XX. Przedsiębiorstwa posiadające udziały są pewnego rodzaju spółdzielniami/kooperatywami.
  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma.

  Udział – ogół uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki, która wyznacza status prawny wspólnika. Jest podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Nestlé Nespresso S.A. - firma szwajcarska, która wprowadziła na rynek koncepcję kawy porcjowanej, zamkniętej w szczelnych kapsułkach. Spółka Nespresso z siedzibą w Lozannie, obecna jest w ponad 50 krajach i zatrudnia 7000 pracowników. W 2011 roku spółka zarządzała globalną siecią sprzedaży detalicznej liczącą 270 butików. Wartość sprzedaży spółki Nespresso w 2011 r. osiągnęła ponad 3 miliardy franków szwajcarskich, a rozwój organiczny spółki osiągnął ponad 20%. W Polsce, firma Nestlé Nespresso S.A. rozpoczęła działalność w 2007 r.

  Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) oraz postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej.

  Spółki osobowe opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Spółki osobowe to:

  Spółdzielnia spożywców – forma współpracy ekonomicznej, której celem nie jest zysk pieniężny, a zapewnienie uczestnikom tanich i dobrej jakości towarów lub usług. Choć zysk z działalności może zostać przeznaczony na fundusz gromadzki, poprzez który członkowie spółdzielni mogą finansować różne rzeczy np. otworzenie nowego sklepu, otwarcie piekarni czy budowa placu zabaw. Spółdzielnie przybierają często formę punktów sprzedaży detalicznej, będących własnością i zarządzanych przez klientów. Klientami są zazwyczaj jednostki, które dostarczyły kapitał potrzebny do uruchomienia lub nabycia danego przedsiębiorstwa spółdzielczego. Koksownia Przyjaźń SA – europejski wytwórca koksu oraz produktów węglopochodnych i druga co do wielkości koksownia w Polsce z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Głównym udziałowcem Koksowni Przyjaźń jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., która posiada 97,78% kapitału zakładowego, Skarb Państwa posiada 1,06% udziałów, a pozostali udziałowcy 1,16%. Spółka od 5 stycznia 2012 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JSW. Prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki jest Edward Szlęk. W spółce zatrudnionych jest około 1700 pracowników.

  Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania. Należy do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance, ICA). Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" – spółdzielczy związek rewizyjny (spółdzielnia osób prawnych), zrzeszający spółdzielnie spożywców w Polsce. Działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, pełni funkcje rewizyjne i patronackie prowadząc na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalność instruktażową i doradczą oraz kulturalno–oświatową.

  Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus Spółka Akcyjna - spółka publiczna notowana na rynku NewConnect. Spółka działa na rynku budowlanym realizując projekty jako generalny wykonawca lub generalny realizator.

  Dodano: 25.11.2011. 00:19  


  Najnowsze