• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • II Krajowe Seminarium Problemowe Etyka w zawodzie

  08.04.2009. 13:31
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Szanowni Państwo,
  nasze drogi zawodowe pełne są przeszkód, zakrętów i rozstajów. Często wahamy się, jak postąpić, którą możliwość wybrać. A musimy nie tylko podejmować decyzje merytoryczne, lecz rozstrzygać też towarzyszące im niejednokrotnie trudne dylematy moralne i etyczne... Nie jest łatwo borykać się z tym samotnie.

  Polskie Towarzystwo Archiwalne wraz z Archiwum Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

  II Krajowym Seminarium Problemowym


  poświęconym zagadnieniu etyki w zawodzie, które odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w salach Pałacu Staszica. Znakomici prelegenci, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin, zaprezentują Państwu różnorodne spojrzenie na kwestie etyczne, z którymi muszą mierzyć się pracownicy instytucji nauki, kultury " archiwów, bibliotek, muzeów czy mediów publicznych i prywatnych. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie pozwoli Uczestnikom uzyskać wiedzę pomocną w wyborze najlepszej drogi we współczesnym, niezwykle skomplikowanym, relatywistycznym świecie.


  Dyrektor Archiwum PAN
  dr Hanna Krajewska  II Krajowe Seminarium Problemowe Etyka w zawodzie
  Warszawa, Pałac Staszica
  11 maja 2009 r.

  Planowany program:

  10,00 " 10,10 otwarcie obrad
  10,10 " 10,30 prof. Leszek Kuźnicki " Zasady dobrych obyczajów w nauce
  10,30 " 10,50 ks. prof. Jan Związek " Zasady etyczne w działalności archiwisty
  10,50 " 11,10 Mahmud Taha Żuk " Na pióro i na to, co pisane

  11,10 " 11,50 przerwa kawowa

  11,50 " 12,10 Magdalena Bajer " To samo sedno
  12,10 " 12,30 dr Piotr Dymmel " Między misją a obowiązkiem

  12,30 " 13,30 przerwa na lunch

  13,30 " 13,50 prof. Magdalena Środa " Etyka życia publicznego
  13,50 " 14,10 prof. Władysław Stępniak " Kodeks etyczny archiwisty
  14,10 " 14,30 dr Anna Czajka " Kodeks etyczny konserwatora archiwaliów
  14,30 " 14,50 dr Teresa Święćkowska " Kodeks etyczny bibliotekarzy
  14,50 " 15,30 dyskusja

  ok. 15,30 zakończenie obrad

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w programie.

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Sytuacjonizm etyczny - stanowisko etyczne uzależniające etyczność działania od wymogów konkretnej sytuacji i tym samym negujące przydatność generalnych norm postępowania (np. "nie kłam" w sytuacji, gdy niedoszły morderca spyta nas o kryjówkę swej niedoszłej ofiary - wtedy raczej odrzucimy postulat prawdomówności, aby ją chronić). Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli). W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej. Kodeks wędrowniczy – obok przyrzeczenia i prawa harcerskiego podstawowe zasady etyczne, moralne i honorowe którymi mają się kierować wędrownicy w ZHP, czyli najstarsza grupa metodyczna w ZHP. Wędrownicy w ZHP to młodzież w wieku 16-25 lat.

  Etyka normatywna – rodzaj etyki, który wskazuje jak należy postępować, jakie są kryteria oceny działań i ich uzasadniania. Jest ona przeciwstawiana etyce opisowej, która opisuje, jakiego rodzaju normy moralne ludzie stosują w swoich działaniach. Etyka poselska – etyka, którą wyróżnia to, że jej zasady (czyli ogólny zbiór norm i zachowań) są odgórnie ustalone. Etyka poselska w świetle ustawy obowiązuje jedynie posłów na Sejm.

  Egoizm racjonalny (łac. ego – ja, rationalis – rozumny, rozsądny) – system etyczny głoszący że egoizm jest praktycznym ideałem rozumu. Represalia – symetryczna działalność odwetowa będąca odpowiedzią na bezprawną działalność drugiego państwa środkami takimi samymi (czyli także bezprawnymi), lecz usprawiedliwionymi w konkretnej sytuacji (np. zajęcie majątku drugiego państwa). Stosowaniem represaliów rządzą zasady proporcjonalności i humanitaryzmu.

  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL. Immoralizm - stanowisko filozoficzne uważające za podstawę wszelkich ocen jedynie kryteria pozamoralne. Pogląd kwestionujący istniejące systemy etyczne i wzorce moralne, czasami wiążacy się z zadaniem unieważnienia wszelkich wartości i postulatem stworzenia nowej etyki w miejsce starej. W wersji skrajnej (jako amoralizm) immoralizm domaga się w ogóle zniesienia wszelakiej etyki i moralnych ograniczeń jednostki.

  Powszechny Związek Kupców Znaczków Pocztowych, APHV (niem. Allgemeiner Postwertzeichenhändler-verband) – niemiecka organizacja zrzeszająca kupców filatelistycznych także spoza kraju, obowiązują ich ogólnie przyjęte zasady etyczne. W 1969 nazwę zmieniono na Federalny Związek Niemieckiego Handlu Znaczkami (niem. Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels), jednak pozostawiono znak APHV.

  Audyt etyczny (ang. ethical audit) to ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie kreacji klimatu etycznego firmy lub instytucji.

  Naturalizm etyczny – pogląd filozoficzny wprowadzony przez sceptyków, wywodzący normy moralne z właściwości natury ludzkiej, uznający czyny zgodne z naturalnymi popędami ludzkimi za dobre. Według zasad naturalizmu etycznego pewne zasady moralne wynikają ze wspólnych dla większości osobników Homo sapiens cech psychiki, jednocześnie racjonalnie tłumacząc potrzebę ich zachowania w życiu. Permisywizm – termin etyczny oznaczający tendencję do bezgranicznej tolerancji wobec zachowań innych osób. Permisywizm zakłada, że zakazy obyczajowe są niepotrzebne lub szkodliwe, a działania jednostek nie powinny być oceniane pod kątem obyczajności czy norm społecznych.

  ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) - jest to organizacja grupująca i egzaminująca finansistów. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (Affiliate) należy zdać lub być zwolnionym z 14 egzaminów. Aby zostać członkiem ACCA należy ponadto zdać moduł o etyce w zawodzie, mieć co najmniej 3 udokumentowane lata doświadczenia w zawodzie oraz wypełnić 13 tzw. performance objectives. Według stanu ze stycznia 2009 ACCA ma na całym świecie w 170 krajach 122 tysięcy członków i 325 tysięcy studentów. ACCA ma swoje główne biuro w Londynie podczas gdy administracja znajduje się w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Socjalizm etyczny − koncepcje, według których powstanie socjalizmu jest rezultatem aprobowanego przez ludzi celu, nakazu etycznego. Podstawą i celem ruchu socjalistycznego powinny być wolność, sprawiedliwość i godność jednostki. Socjalizm etyczny odrzuca walkę klasową, rewolucję, użycie przemocy; postuluje upowszechnianie idei socjalizmu przez perswazję, przekonywanie i apelowanie do świadomości wszystkich grup społecznych.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Dodano: 08.04.2009. 13:31  


  Najnowsze