• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy - wykorzystanie badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w opracowywaniu polityki w Ame

  21.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23-24 września 2010 roku odbędzie się w Londynie konferencja "Informowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy - wykorzystanie badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w opracowywaniu polityki w Ameryce Łacińskiej i Europie".

  Badacze zajmujący się naukami społecznymi i humanistycznymi stanową obfite źródło sprawdzonych informacji. Mimo to decydenci nie wykorzystują tej wiedzy w wystarczającym stopniu. Pytania z zakresu miejsca, czasu i sposobu wykorzystania oraz wyboru informacji przetwarzanych przez czynniki opiniotwórcze w procesie formułowania, opracowywania, wdrażania i monitorowania polityki stanowią podstawę dyskusji zaplanowanej w ramach omawianych warsztatów.

  Konferencja zostanie poświęcona głównie badaniu różnic pomiędzy Ameryką Łacińską i Europą w kontekście właściwych związków między badaniami prowadzonymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych a polityką, a także sprzyjających im warunków.

  Adresatami warsztatów są społeczności badawcze zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi oraz podmioty rządowe i pozarządowe zainteresowane rolą tych dziedzin w poszerzaniu wiedzy na temat polityki w perspektywie europejsko-latynoamerykańskiej.

  Konferencja zamykająca projektu "Połączenie badań w zakresie społeczeństwa opartego na wiedzy w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej" (Eulaks) zostanie zorganizowana w formie warsztatów dotyczących prowadzonej polityki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych, za wyrównywanie szans życiowych ludzi potrzebujących jak i za poprawę ich położenia materialnego. Europejska olimpiada społeczno-prawna (EOSP) – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Społeczne włączenie (social inclusion) – polityka wyrównywania społecznych różnic między ludźmi mającymi dostęp do nowej wiedzy a tzw. Wykluczonymi.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań.

  Chińska Akademia Nauk Społecznych (chin. upr. 中国社会科学院, chin. trad. 中國社會科學院, pinyin Zhōngguó Shèhuì Kēxuéyuàn) – największa i najważniejsza chińska instytucja naukowa oraz ośrodek badań naukowych w zakresie filozofii i nauk społecznych. Została utworzona w 1977 roku w wyniku wydzielenia i reorganizacji Oddziału Filozofii i Nauk Społecznych Chińskiej Akademii Nauk. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - interdyscyplinarny wydział Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się szeroko rozumianymi naukami społecznymi.

  Pracownik socjalny – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej oraz profesjonalnej pracy socjalnej. Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną.

  Dodano: 21.09.2010. 17:26  


  Najnowsze