• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjne przedsiębiorstwa - na skraju upadłości?, Bruksela, Belgia

  28.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  17 listopada 2010 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się konferencja pod tytułem "Innowacyjne przedsiębiorstwa - na skraju upadłości?" (Innovative companies - going for broke?).

  Istotną częścią nowej strategii Komisji Europejskiej w zakresie Unii Innowacji jest wspieranie nowych sposobów udzielania pomocy małym innowacyjnym przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania niezbędnego do komercjalizacji. Dotyczy to przedsiębiorstw uniwersyteckich, działalności związanych z zaawansowanymi technologiami oraz wielu innych przedsiębiorczych organizacji, dla których pozyskiwanie kapitału może stanowić duże wyzwanie.

  Konferencja odbędzie się w formie otwartej dyskusji na wymienione tematy oraz inne, omawiane już na poziomie Wspólnoty zagadnienia, jak również na temat możliwości przyszłego kształtu polityki UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa. Separacja funkcjonalna – jeden ze sposobów oddzielania pewnych elementów przedsiębiorstwa, w celu zwiększania konkurencji na rynku – obok: separacji strukturalnej (fizyczny podział na dwa odrębne przedsiębiorstwa, należące do jednego właściciela) i separacji własnościowej (sprzedaż części przedsiębiorstwa innemu właścicielowi). Separacja funkcjonalna polega na wydzieleniu w ramach tego samego przedsiębiorstwa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, z których każda zajmuje się świadczeniem innych usług. Wizja przedsiębiorstwa (ang. company vision) obraz, wyobrażenie firmy w przyszłości - mglisty (kierunkowa wizja przedsiębiorstwa), lub konkretny (całościowa wizja przedsiębiorstwa).

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu.

  Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na: Cykl operacyjny przedsiębiorstwa (handlowego) – działalność podstawowa przedsiębiorstwa handlowego polega na obrocie towarowym. Przepływ towarów oraz towarzyszących im dokumentów księgowych wygląda następująco:

  Otoczenie przedsiębiorstwa (ang business environment), otoczenie organizacji - całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Mikrorestrukturyzacja – dotyczy najniższego, a jednocześnie podstawowego szczebla gospodarki narodowej, tj. przedsiębiorstwa. Narzędziem centralnego sterowania mikrorestrukturyzacją są parametry systemu ekonomiczno-finansowego, których to rola sprowadza się do powiązania innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa z ogólną polityką przemysłową państwa. Istotą procesów mikrorestrukturyzacyjnych, jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a tym samym adaptacja przedsiębiorstwa – jego funkcjonowania i rozwoju, do wymagań rynku i sytuacji makroekonomicznej.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Dodano: 28.10.2010. 16:49  


  Najnowsze